“Bu takımın gerçek sahibi Rize halkıdır “

Çaykur Rizespor’un Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu,

“Bu takımın gerçek sahibi Rize halkıdır “

Çay­kur Ri­zes­por’un Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve Basın Söz­cü­sü Selim Se­li­moğ­lu’ndan ÇAY TV ek­ran­la­rın­da ya­yın­la­nan “ gol olsun “ prog­ra­mın­da sa­mi­mi açık­la­ma­lar geldi.

“Ri­zes­por’un Hak­kı­nı Ye­dir­me­yiz!”
Son oy­na­nan G.​Saray ma­çın­da tam ka­zan­dık der­ken üst düzey hakem ha­ta­la­rı son­ra­sı maçı kay­bet­me­le­rin­den do­la­yı çok üz­gü­nüz diyen Se­li­moğ­lu; ” Çok üz­gü­nüm. Maç ger­çek­ten sonuç ola­rak bizi üzdü. Pe­nal­tı ka­çır­dık ve son­ra­sın­da mağ­lup olduk. Ha­kem­ler hak­kın­da fazla bir şey söy­le­mek is­te­mi­yo­rum. Baş­ka­nı­mız zaten maç sonu açık­la­ma yaptı. Ri­zes­por’un hak­kı­nı kim­se­ye ye­dir­me­yecek bir baş­ka­nı­mız var ve ge­re­ği­ni ya­pa­cak­tır. Yeni ho­ca­mı­zın ge­li­şi ile bir­çok oyun­cu­muz çı­kı­şa geçti di­ye­bi­li­rim. En büyük de­ği­şim tri­bün­ler­de oldu. Sağ olsun ta­raf­tar­la­rı­mız bizi çok iyi des­tek­le­di. Ben ta­raf­tar­la­rı­mı­za da çok te­şek­kür edi­yo­rum. Biz ger­çek­ten büyük bir aile­yiz, zor za­man­lar ge­çir­dik, bu du­ru­mu aşıp Ri­zes­por’u hak et­ti­ği yere ge­ti­re­ce­ğiz. Maç sonu ço­cuk­lar çok üzül­dü­ler. Baş­ka­nı­mız maç sonu tüm oyun­cu­la­rı kut­la­dı, teb­rik etti. Bi­rey­sel bazı ha­ta­lar ola­bi­lir, bun­la­ra ta­kıl­ma­mak lazım, baş­ka­nı­mız oyun­cu­la­rı tek tek teb­rik etti. Ta­kı­mın oyu­nu­nu be­ğen­dim, Ri­zes­por ne yap­tı­ğı­nı bi­li­yor, buda takım oyu­nu­nu gös­te­ri­yor ve Hamza hoca ön­der­li­ğin­de takı­mı­mız üze­ri­ne koya koya ge­de­cek­tir diye dü­şü­nü­yo­rum. Eksik oyun­cu­la­rı­mız Milli ara­dan sonra ta­kı­ma ka­tı­la­cak­tır. Gönül is­ter­di ki G.​Saray ma­çın­dan üç puan ile ay­rı­la­lım, bun­lar ha­ya­ti pu­an­lar­dı ama ol­ma­dı. Ha­kem­ler ko­nu­sun­da gö­re­vim ge­re­ği ken­di­mi fren­le­mem ge­re­ki­yor, tek­rar söy­lü­yo­rum, Baş­ka­nı­mız Ri­zes­por’un hak­kı­nı ye­dir­mez ve ge­re­ği­ni yapar. Pes et­me­ye­ce­ğiz, düş­tü­ğü­müz yer­den kalk­ma­sı­nı bi­li­riz. Hiç­bir şey kolay değil ama biz zaten zoru se­ve­riz. Geçen haf­ta­da söy­le­dim biz çi­le­ye talip olduk der­ken “vay ba­şı­mı­za ge­le­ne bak” an­la­mın­da söy­le­me­dim. Hiç­bir zaman umut­suz de­ği­lim. Kad­ro­muz, tek­nik he­ye­ti­miz, ku­lü­bü­müz, ta­ri­hi­miz bu du­ru­mun al­tın­dan kal­ka­cak­tır. Finli golcü Poh­jan­pa­lo ger­çek­ten çok önem­li katkı ve­re­cek­tir bize. Bu fut­bol­cu­yu kad­ro­mu­za ka­tar­ken çok ciddi in­ce­le­me­ler­de bu­lun­duk bence Rize ara­dı­ğı gol­cü­yü buldu, çok güçlü bir oyun­cu ve G.​Saray ma­çın­da sa­ha­da en çok koşan isim oldu.
Üze­ri­ne ko­ya­rak gi­de­cek­tir. Bu trans­fer­den do­la­yı ben ger­çek­ten çok mut­lu­yum.
Alman tem­sil­ci­si Bayer 04 Le­ver­ku­sen ku­lü­bü bu oyun­cu­nun söz­leş­me­si­ni uza­ta­rak bize gön­der­di, yani is­ten­me­yen oyun­cu değil. Satın alma op­si­yo­nu var ama çok kolay bir op­si­yon değil, de­ğer­li bir oyun­cu. Bu ta­kı­mın ger­çek sa­hi­bi Rize hal­kı­dır, bizde ge­re­ği­ni ya­pa­ca­ğız.” Dedi.


Haber: AJAN­S­53.COM