BESİAD’da Tecdelioğlu güven tazeledi

Bağ­lan­tı Ele­man­la­rı Sa­na­yi­ci ve İş İnsan­la­rı Der­ne­ği (BESİAD), 11. Ola­ğan Se­çim­li Genel Ku­ru­lu’nda tek aday olan Mus­ta­fa Tec­de­li­oğ­lu oy­la­rın ta­ma­mı­nı ala­rak der­ne­ğin ye­ni­den baş­ka­nı se­çil­di. Tec­de­li­oğ­lu, yö­ne­ti­me yeni ka­tı­lan ve geç­miş dö­nem­den devam eden ar­ka­daş­la­rıy­la sek­tör için ça­lış­ma­la­rı­na hemen baş­la­ya­cak­la­rı­nı vur­gu­la­dı.

Bağ­lan­tı ele­man­la­rı sek­tö­rü­nün çatı ku­ru­lu­şu BESİAD, 11. Ola­ğan Se­çim­li Genel Ku­ru­lu’nu ger­çek­leş­tir­di. Mev­cut Baş­kan Mus­ta­fa Tec­de­li­oğ­lu oy­la­rın ta­ma­mı­nı ala­rak güven ta­ze­le­di. Tec­de­li­oğ­lu, bağ­lan­tı ele­man­la­rı sek­tö­rü­nün ülke eko­no­mi­si­ne ke­sin­ti­siz katkı sun­ma­sı için öz­ve­ri­li bir şe­kil­de ça­lış­ma­la­rı­na devam ede­cek­le­ri­ni ak­tar­dı.
YÜZDE 95 YERLİ HAM MADDE
Genel Kurul’da bir ko­nuş­ma ger­çek­leş­ti­ren Tec­de­li­oğ­lu, “Bağ­lan­tı ele­man­la­rı sek­tö­rü ola­rak he­de­fi­miz 2021 yı­lı­nı 1,3 mil­yar dolar ih­ra­cat ile ka­pat­mak. 2023 yı­lı­nın so­nu­na kadar 2 mil­yar dolar se­vi­ye­le­ri­ne ulaş­mak is­ti­yo­ruz. Sek­tör ola­rak 80 ül­ke­ye ih­racat ger­çek­leş­ti­ri­yo­ruz. Temel pa­za­rı­mız Av­ru­pa ve bu­ra­da büyük bir pay ise Al­man­ya’ya ait. Av­ru­pa pa­za­rı açı­sın­dan gi­decek çok yo­lu­muz var. Av­ru­pa’da yak­la­şık 15 mil­yar do­la­ra yakın bir pazar mev­cut. Bu­ra­da sa­de­ce yüzde 5’teyiz. He­de­fi­miz yüzde 10’dan fazla pay almak. En büyük he­de­fi­miz ise Tür­ki­ye’nin Av­ru­pa’da bü­yük­lük ola­rak bi­rin­ci üre­ti­ci ol­ma­sı ve dün­ya­da ise ilk 6’ya gir­me­si. Şu anda Av­ru­pa’da ilk üçte, dün­ya­da ise ilk 10’dayız.” dedi.
Uzak Doğu’dan gelen ürün­le­rin lo­jis­tik so­run­la­rın­dan do­la­yı Av­ru­pa’daki ta­lep­le­rin Tür­ki­ye’ye dön­dü­ğü­nü söy­le­yen Tec­de­li­oğ­lu şun­la­rı vur­gu­la­dı: “2022’nin nisan ayına kadar üre­tim­ler dolu. Bu yıl tonaj ba­zın­da yüzde 40, ciro ba­zın­da ise 55-60 se­vi­ye­le­rin­de bir artış ger­çek­le­şecek. Yerli ve milli üre­tim yapma ko­nu­sun­da iler­li­yo­ruz çünkü yüzde 95 yerli ham madde kul­la­nı­yo­ruz. Ma­ki­ne­ler de yer­li­leş­me­ye baş­la­dı, ka­lıp­lar­da­ki ba­ğım­lı­lık da her geçen gün aza­lı­yor. Katma değer bı­ra­kan bir sek­tö­rüz ve on bin­ler­ce ki­şi­ye is­tih­dam sağ­lı­yo­ruz.”
UR-GE PRO­JE­LERİ DEVAM EDECEK
Sek­tör için ger­çek­leş­tir­dik­le­ri ça­lış­ma­lar­dan bah­se­den Tec­de­li­oğ­lu şun­la­rı ak­tar­dı: “Yeni dö­nem­de Ur-Ge fa­ali­yet­le­ri­ne devam etmek is­ti­yo­ruz. Ur-ge pro­je­miz Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan 2019 yı­lın­da onay­lan­dı.
He­de­fi­miz 20 ül­ke­ye Ur-Ge pro­je­si ger­çek­leş­tir­mek. Bu ül­ke­ler ara­sın­da Kuzey Ül­ke­le­ri, Ame­ri­ka, Mek­si­ka ve Uzak Doğu Ül­ke­le­ri var. Yeni nor­mal ile bir­lik­te 2022’de bu pro­je­mi­zi baş­lat­ma­yı he­def­li­yo­ruz.”


Ha­ber-Fo­to: Salih Ser­best