9 ayda 9 milyar dolar ihracat

Demir ve demir dışı me­tal­ler sek­tö­rü ocak-ey­lül dö­ne­min­de 8,9 mil­yar do­lar­lık ih­ra­cat ger­çek­leş­tir­di. Sek­tör eylül ayın­da ise 1,16 mil­yar do­lar­lık ih­ra­cat ile yüzde 53,2 artış sağ­la­ya­rak en yük­sek aylık ih­ra­cat ra­kam­la­rı­na ulaş­tı. Tür­ki­ye’nin genel ih­ra­ca­tın­dan ise yüzde 5,6 pay aldı. Demir ve Demir Dışı Me­tal­ler İhra­cat­çı­la­rı Bir­li­ği (İDDMİB) Baş­ka­nı Tah­sin Öz­tir­ya­ki, “Demir ve demir dışı sek­tö­rü­müz tüm pay­daş­la­rıy­la ülke eko­no­mi­mi­ze katkı sun­ma­ya devam edi­yor. Yılın ilk 9 ayın­da 9 mil­yar do­la­ra yakın ih­ra­cat ger­çek­leş­tir­dik. He­de­fi­miz yılı bu iv­me­de devam et­tir­mek” dedi.

Demir ve demir dışı me­tal­ler sek­tö­rü, Tür­ki­ye’nin top­lam ih­ra­ca­tı­na ver­di­ği kat­kı­yı devam et­ti­ri­yor. İstan­bul Demir ve Demir Dışı Me­tal­ler İhra­cat­çı­la­rı Bir­li­ği (İDDMİB), sek­tö­rün ocak-ey­lül dö­ne­mi ih­ra­cat ra­kam­la­rı­nı açık­la­dı. 2021 ocak-ey­lül kü­mü­la­tif ve­ri­le­ri­ne göre Tür­ki­ye ih­ra­ca­tı 160,9 mil­yar dolar ola­rak he­sap­la­nır­ken, sek­tör ih­ra­ca­tı aynı dö­nem­de yüzde 49,3 artış ile 8,9 mil­yar dolar ola­rak ger­çek­leş­ti.
DEMİR VE DEMİR DI­ŞIN­DAN İHRA­CA­TA KESİNTİSİZ KATKI
İhra­cat ra­kam­la­rı­nı de­ğer­len­di­ren İDDMİB Baş­ka­nı Tah­sin Öz­tir­ya­ki, “Demir ve demir dışı sek­tö­rü­müz tüm pay­daş­la­rıy­la ülke eko­no­mi­mi­ze katkı sun­ma­ya devam edi­yor. He­de­fi­miz yılı bu iv­me­de devam et­tir­mek. Yılın ilk 9 ayın­da 9 mil­yar do­la­ra yakın ih­ra­cat ger­çek­leş­tir­dik. Eylül ayın­da sek­tö­rü­mü­zün en fazla ih­ra­cat ger­çek­leş­tir­di­ği ül­ke­ler ara­sın­da 152,2 mil­yon dolar ile Al­man­ya ilk sı­ra­da yer alır­ken, 93,6 mil­yon dolar ile İtalya ikin­ci sı­ra­da, 61 mil­yon dolar ile ABD üçün­cü sı­ra­da, 58.3 mil­yon dolar ile İngil­te­re dör­dün­cü sı­ra­da yer aldı. Bu ay bir ön­ce­ki yılın aynı ayına göre kı­yas­la­dı­ğı­mız­da, ih­ra­ca­tı­mız­da oran ola­rak en çok artış ya­ka­la­dı­ğı­mız ülke yüzde 124,1 ile İtalya oldu.” dedi.
2021 ocak-ey­lül kü­mü­la­tif ve­ri­le­ri­ne göre en çok ih­ra­cat ger­çek­leş­tir­dik­le­ri pa­zar­la­rı açık­la­yan Öz­tir­ya­ki şun­la­rı ak­tar­dı: “Bu dö­nem­de 1,1 mil­yar dolar ile Al­man­ya ilk sı­ra­da yer alır­ken, 601 mil­yon dolar ile İtalya ikin­ci, 486 mil­yon dolar ile Bir­le­şik Kral­lık ise üçün­cü sı­ra­da Al­man­ya’yı takip et­ti­ler. STA son­ra­sı Bir­le­şik Kral­lık’a de­ğer­de yüzde 76 mik­tar­da ise yüzde 39 ora­nın­da bir ih­ra­cat ar­tı­şı ger­çek­leş­ti. Böy­le­ce İngil­te­re’ye hem değer ola­rak hem de mik­tar ola­rak, sek­tö­rün or­ta­la­ma ih­ra­cat ar­tı­şı­nın 1,5 kat üze­rin­de bir artış ya­ka­la­dık.”
ALÜMİNYUM SEK­TÖ­RÜ ZİRVEDE DEVAM EDİYOR
Alt sek­tör­le­rin ih­ra­cat ra­kam­la­rı­nı de­ğer­len­di­ren Öz­tir­ya­ki, “Ocak-ey­lül 2021 dö­ne­min­de alt sek­tör ih­ra­ca­tın­da ise Alü­min­yum sek­tö­rü 3,5 mil­yar dolar ile değer ba­zın­da ilk sı­ra­da yer alır­ken Bakır sek­tö­rü 1,64 mil­yar dolar ile ikin­ci sı­ra­da ye­ri­ni aldı. Ay­rı­ca Bir­li­ği­miz alt sek­tör­le­ri ara­sın­da yüzde 67 ora­nıy­la Kay­nak mal­ze­me­le­ri sek­tö­rü en yük­sek ih­ra­cat artış ora­nı­nı ya­ka­lar­ken, Bakır yüzde 66, Alü­min­yum yüzde 66, Yapı Mal­ze­me­le­ri yüzde 50, Döküm yüzde 50, Mut­fak Eş­ya­la­rı yüzde 43, En­düst­ri­yel Mut­fak yüzde 43,2, Metal Hır­da­vat yüzde 37, Metal Am­ba­laj yüzde 23,7 olmak üzere alt sek­tör­le­ri­miz ih­ra­ca­tın­da ol­duk­ça yük­sek artış oran­la­rı ile mem­nun edici bir tablo çizdi.” dedi.
FİZİKİ ALIM HE­YET­LERİYLE BİR AYDA 1500’DEN FAZLA İKİLİ GÖ­RÜŞ­ME
Bir­li­ğin son dö­nem­de­ki fa­ali­yet­le­ri hak­kın­da bilgi veren İDDMİB Baş­ka­nı Tah­sin Öz­tir­ya­ki “Dü­zen­le­nen fu­ar­la­rı fır­sat bi­le­rek pan­de­mi sü­re­ci­nin baş­la­ma­sın­dan bu yana ilk defa, 8-12 Eylül 2021 ta­rih­le­rin­de CNR Expo’da dü­zen­le­nen Hos­tech By Tusid fuarı sü­re­sin­ce TUSİD iş­bir­li­ğin­de Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı­mı­zın des­te­ği ile 550 fir­ma­dan 800 ya­ban­cı satın al­ma­cı­nın ka­tı­lı­mı ile fi­zi­ki bir alım he­ye­ti or­ga­ni­zas­yo­nu ger­çek­leş­tir­dik. Ol­duk­ça ba­şa­rı­lı geçen he­ye­ti­miz kap­sa­mın­da 1500’den fazla ikili iş gö­rüş­me­si­ne imza atıl­dı. Ay­rı­ca 16-19 Eylül ta­rih­le­ri ara­sın­da Tüyap’ta dü­zen­le­nen ve 4 günde 6.894 ya­ban­cı satın al­ma­cı­nın zi­ya­ret et­ti­ği Zuc­hex 31. Ev ve Mut­fak Eş­ya­la­rı Fuarı’nda yine Ba­kan­lı­ğı­mız hi­ma­ye­sin­de alım he­ye­ti­mi­zi ger­çek­leş­tir­dik. Alım he­ye­ti­miz kap­sa­mın­da ge­tir­di­ği­miz ya­ban­cı satın al­ma­cı fir­ma­lar ay­rı­ca fu­ar­da stant­la­rı bu­lu­nan pek çok fir­ma­yı zi­ya­ret ede­rek gö­rüş­me­le­ri­ni ar­tı­ra­rak ve­rim­li bir fuar ge­çir­dik­le­ri­ni ifade et­ti­ler. Fir­ma­la­rı­mız­dan al­dı­ğı­mız geri bil­di­rim­le­re is­ti­na­den ya­pı­lan gö­rüş­me­le­rin yüzde 80’inin olum­lu ve mem­nun edici geç­ti­ği­ni söy­le­ye­bi­li­riz. Pan­de­mi fır­sat ver­di­ği öl­çü­de bu tarz fi­zi­ki he­yet­le­ri­mi­ze ağır­lık ve­re­ce­ğiz.” dedi.


Ha­ber-Fo­to: Salih Ser­best