8-17 EKİM TARİHLERİNDE DEVAM EDECEK PANAYIRDA BOĞA GÜREŞLERİ İLGİ GÖRDÜ

Ulus­la­ra­ra­sı Ta­ri­hi İspir Pa­na­yı­rı geçtiğimiz Cuma günü dü­zen­le­nen tö­ren­ler­le Meh­ter Ta­kı­mı­nın ilçe mer­ke­zin­de yap­tı­ğı gös­te­ri­siy­le baş­la­dı.

İspir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ahmet Coş­kun İspir Pa­na­yı­rı hak­kın­da yap­tı­ğı açık­la­ma­da şun­la­rı söy­le­di’Ta­ri­hi Pa­na­yı­rı­mı­zın açı­lı­şı­nı büyük bir coş­kuy­la ger­çek­leş­tir­dik.
Tüm hem­şe­ri­le­ri­mi­zi Pa­na­yı­rı­mı­za davet edi­yo­ruz. Pan­de­mi ne­de­niy­le bu sene 8-17 Ekim ta­rih­le­rin­de ger­çek­leş­ti­re­ce­ği­miz Ulus­la­ra­ra­sı Ta­ri­hi İspir Pa­na­yı­rı et­kin­li­ği­miz hak­kın­da es­na­fı­mız ve va­tan­daş­la­rı­mı­za de­ğer­len­dir­me­le­ri için te­şek­kür edi­yo­rum.
Açı­lı­şı­mı­za ka­tı­lım­la­rıy­la biz­le­ri onur­lan­dı­ran başta Er­zu­rum Va­li­miz Sn. Okay Memiş Bey, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Sn. Meh­met Sek­men Bey, Ata­türk Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Sn. Prof. Dr. Ömer Ço­mak­lı Bey ve çok sa­yı­da mi­sa­fi­ri­miz olmak üzere muh­te­şem tür­kü­le­riy­le biz­le­ri coş­tu­ran çok kıy­met­li sa­nat­çı­la­rı­mız Aysun Gül­te­kin Ha­nı­me­fen­di ve Ali Kınık kar­de­şi­me, Bü­yük­şe­hir Meh­te­ran Eki­bi­ne, Er­zu­rum Atlı Spor Ku­lü­bü­ne ve var­lık­la­rıy­la ala­nı­mı­zı şe­ref­len­di­ren de­ğer­li hem­şe­ri­le­ri­mi­ze şük­ran­la­rı­mı su­nu­yo­rum.
Ta­ri­hi İspir Pa­na­yı­rı­mı­zın ikin­ci gü­nün­de, İspir ve Pa­zar­yo­lu Ge­le­nek ve Gö­re­nek­le­ri Ya­şat­ma Der­ne­ği ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen 13. İspir Boğa Gü­reş­le­ri ya­pıl­dı.
Boğa Gü­reş­le­ri büyük bir ka­la­ba­lık top­la­dı ve ilgi çekti. Hal­kı­mı­zın he­ye­can­la iz­le­di­ği bu ge­le­nek­sel gü­reş­le­ri dü­zen­le­yen Der­nek Baş­ka­nı Temel Aktaş ho­ca­mı­zın şah­sın­da tüm der­nek üye­le­ri­ne, il­çe­miz­den ve çevre il­çe­ler­den ka­tı­lım sağ­la­yan boğa sa­hip­le­ri­ne, et­kin­li­ğe spon­sor ola­rak des­tek veren tüm hem­şe­ri­le­ri­mi­ze ala­nı­mı­zı şen­len­di­ren tüm boğa sever hal­kı­mı­za te­şek­kür edi­yo­rum’’ dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU