Pan­de­mi Ne­de­ni İle Uzun Sü­re­dir Ara Ve­ri­len Ri­ze-Trab­zon arası Be­le­di­ye Oto­bü­sü Se­fer­le­ri, Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin’in Ta­li­ma­tı İle Ye­ni­den Baş­la­tıl­dı.

Tüm dün­ya­da ha­ya­tı felç eden yeni tip ko­ro­na virüs pan­de­mi­si ne­de­ni ile uzun sü­re­dir ara ve­ri­len Ri­ze-Trab­zon Be­le­di­ye Oto­büs Se­fer­le­ri ye­ni­den uy­gu­la­ma­ya alın­dı.
Yak­la­şık 30 yıl­dır Ri­ze-Trab­zon ara­sın­da yolcu ta­şı­ma­cı­lı­ğın­da bu­lu­nan ve başta öğ­ren­ci­ler olmak üzere dar ge­lir­li va­tan­daş­la­rın ter­cih ne­de­ni olan ve Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin’in ta­li­ma­tı ile 27.09.2021 pa­zar­te­sin­den iti­ba­ren ye­ni­den baş­la­tı­lan oto­büs se­fer­le­ri hafta içi 3 ve cu­mar­te­si gün­le­ri 2 sefer ola­rak uy­gu­la­na­cak. Pazar gün­le­ri ise sefer dü­zen­len­me­yecek.
Yeni sefer fiyat ta­ri­fe­si ise şu şe­kil­de: Sivil 15,00 TL, Öğ­ren­ci 7,50 TL (65 yaş üstü olan­lar, en­gel­li­ler, şehit ya­kı­nı ve ga­zi­ler için in­di­rim­li fi­yat­lar uy­gu­la­na­cak.) Oto­büs se­fer­le­ri­nin Rize kal­kış nok­ta­sı Be­le­di­ye Hiz­met Bi­na­sı ar­ka­sı Kü­tüp­ha­ne Du­ra­ğı; Trab­zon kal­kış nok­ta­sı ise Trab­zon Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Moloz Oto­büs – Du­ra­ğı ola­rak be­lir­len­di.


Haber Merkezi