Monthly Archives: Eylül 2021

ARDEŞEN’DE DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINA BAĞLI ANAOKULUN TEMELİ ATILDI

Ar­de­şen Be­le­di­ye­si ve Ha­yır­se­ver İşa­dam­la­rı Ara­sın­da Ya­pı­lan Pro­to­kol İle Di­ya­ne­te bağlı 4-6 yaş Ana­oku­lu in­şa­atı temel atma tö­re­ni ya­pıl­dı. Ar­de­şen’de ya­pı­la­cak olan, Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı­na bağlı, 4-6 yaş Ana­oku­lu te­me­li­nin temel atma tö­re­ni­nin kur­de­le­si­ni pro­to­kol ile ço­cuk­lar bir­lik­te yaptı.

Temel atma tö­re­ni­ne, Genç­lik ve Spor Eski Ba­ka­nı ve Rize Mil­let­ve­ki­li Osman Aşkın Bak, AK Parti Rize İl Baş­ka­nı İshak Alim, Rize Vali Yar­dım­cı­la­rı, İlçe Kay­ma­ka­mı Ekrem Çeçen, Pazar İlçe Kay­ma­ka­mı, Pazar Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ahmet Basa, Tunca Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ahmet Naci Ay­te­miz, Ar­de­şen TSO Baş­ka­nı İsmail Ku­yum­cu, Daire Mü­dür­le­ri, Oda Baş­kan­la­rı, Muh­tar­lar Der­nek Baş­kan­la­rı ve Muh­tar­lar, STK Baş­kan­la­rı, Ka­na­at Ön­der­le­ri, Okul Mü­dür­le­ri, Din Gö­rev­li­le­ri ve va­tan­daş­lar ka­tıl­dı­lar.
Saygı du­ru­şu ve İstik­lal Mar­şıy­la baş­la­yan Prog­ram Kur’an ti­la­ve­ti ve pro­to­kol ko­nuş­ma­la­rı ile devam etti. Ar­de­şen Be­le­di­ye Baş­ka­nı Avni Kahya ve Rize Mil­let­ve­ki­li Osman Aşkın Bak birer ko­nuş­ma yap­tı­lar. Ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan ha­yır­se­ver iş adam­la­rıy­la Ar­de­şen Be­le­di­ye­si ara­sın­da kar­şı­lık­lı im­za­la­nan pro­to­kol son­ra­sı temel atma me­ra­si­mi ya­pıl­dı.
Açı­lış kur­de­le­si Ar­de­şen İlçe Müf­tü­sü Meh­met Genç ta­ra­fın­dan oku­nan dua son­ra­sı okul te­me­li atıl­dı.
Ar­de­şen Be­le­di­ye­sin­den ya­pı­lan açık­la­ma­da; “Ge­le­ce­ği­mi­zin te­mi­na­tı ço­cuk­la­rı­mı­zın temel eği­tim­le­ri­ne des­tek ola­cak olan Di­ya­ne­te bağlı 4-6 yaş Ana­oku­lu in­şa­atı­mı­zın temel atma tö­re­ni­ni ta­mam­la­dık. Yap­tı­ğı­mız prog­ra­ma ka­tı­lan sn. Ve­ki­li­mi­ze, İl Baş­ka­nı­mı­za, Vali Yar­dım­cı­la­rı­mı­za, İlçe Kay­ma­kam­la­rı­mı­za, Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı­mı­za, Daire Mü­dür­le­ri­mi­ze, Oda Baş­kan­la­rı­mı­za, Si­ya­si Parti Tem­sil­ci­le­ri­mi­ze, Muh­tar­lar Der­nek Baş­kan­la­rı­mı­za ve Muh­tar­la­rı­mı­za, Be­le­di­ye ve İl Genel Mec­li­si Üye­le­ri­mi­ze, Din Gö­rev­li­le­ri­mi­ze, İş Adam­la­rı­mı­za, ka­na­at ön­der­le­ri­mi­ze, Kadın Kol­la­rı­mı­za ve uzak­tan ya­kın­dan teş­rif­le­riy­le biz­le­ri onur­lan­dı­ran her­ke­se ve özel­lik­le bu oku­lun in­şa­sı­na des­tek veren ha­yır­se­ver iş adam­la­rı­mı­za te­şek­kür ede­rim.” açık­la­ma­sı ya­pıl­dı.


Haber: Bay­ram Ali Ka­val­cı
Foto: Ar­de­şen Be­le­di­ye Basın Bü­ro­su

BÜLENT UYGUN’A BAŞKAN^DAN TAM DESTEK

Başkan Tahir Kıran, Çaykur Rizespor teknik direktör arayışında oldukları iddiasını yalanladı.

Çay­kur Ri­zes­por, tek­nik di­rek­tör ara­yı­şın­da ol­duk­la­rı id­di­ası­nı ya­lan­la­dı.
Ka­ra­de­niz ekibi, “Henüz daha ilk dört haf­ta­sı­nı ge­ri­de bı­rak­tı­ğı­mız uzun lig ma­ra­to­nun­da Bü­lent Uygun’a olan gü­ve­ni­miz, inan­cı­mız ve des­te­ği­miz tam­dır” açık­la­ma­sı­nı yaptı.
İŞTE YA­PI­LAN O AÇIK­LA­MA

Bazı yayın or­gan­la­rın­da ve sos­yal medya plat­form­la­rın­da tek­nik di­rek­tör ara­yı­şı için­de olun­du­ğu şek­lin­de ha­ber­ler ya­pıl­dı­ğı be­lir­til­di.
Bazı isim­ler­le gö­rü­şül­dü­ğü, hatta ileri gi­di­le­rek an­laş­ma sağ­lan­dı­ğı­nın iddia edil­di­ği ak­ta­rı­lan açık­la­ma­da, “Bu asıl­sız id­di­ala­rın hiç­bi­ri ger­çe­ği yan­sıt­ma­mak­ta­dır. Henüz daha ilk dört haf­ta­sı­nı ge­ri­de bı­rak­tı­ğı­mız uzun lig ma­ra­to­nun­da he­def­le­ri­miz doğ­rul­tu­sun­da tek­nik di­rek­tö­rü­müz Bü­lent Uygun’a olan gü­ve­ni­miz, inan­cı­mız ve des­te­ği­miz tam­dır.” ifa­de­le­ri­ne yer ve­ril­di.


Haber Merkezi

Bülent Uygun: Merak etmeyin bu takım iyi olacak

Süper Ligin 4. haf­ta­sın­da sa­ha­sın­da Ata­kaş Ha­tays­por’a 2-0 ye­ni­len Çay­kur Ri­zes­por’un tek­nik di­rek­tö­rü Bü­lent Uygun, ta­kı­mın bir­li­ğe ve des­te­ğe ih­ti­ya­cı ol­du­ğu­nu söy­le­di.

Süper Ligin 4. haf­ta­sın­da sa­ha­sın­da Ata­kaş Ha­tays­por’a 2-0 ye­ni­len Çay­kur Ri­zes­por’un tek­nik di­rek­tö­rü Bü­lent Uygun, ta­kı­mın bir­li­ğe ve des­te­ğe ih­ti­ya­cı ol­du­ğu­nu söy­le­di.
Uygun, maçın ar­dın­dan ta­kı­mın geç top­lan­ma­sı­nın trans­fer­le­ri­nin geç ya­pıl­ma­sı­nın ek­sik­li­ği­ni ya­şa­dık­la­rı­nı söy­le­di.
Maçın uzun süre gol­süz devam et­ti­ği­ni ifade eden Uygun, “İste­me­di­ği­miz bir skor­la sa­ha­dan 2-0 yenik ay­rıl­dık.
Ta­kı­mın bir­li­ğe, des­te­ğe ih­ti­ya­cı var. Bu sü­re­ci bir­lik­te ba­şa­ra­rak bu sü­reç­ten çı­ka­ca­ğız. Gönül is­ter­di ta­raf­ta­ra üç puan ve­re­lim ama ma­ale­sef ol­ma­dı.
Gir­di­ği­miz po­zis­yon­lar­da golü bu­la­ma­dık.
Or­ta­da bir sorun varsa genel an­lam­da ben­den kay­nak­lı­dır.” diye ko­nuş­tu.
Geçen se­zon­da ben­zer zorlu şart­lar­dan gel­dik­le­ri­ni kay­de­den Uygun, “Merak et­me­yin bu takım iyi ola­cak. Benim ta­kı­mım oyun­cu­la­rım el­le­rin­den ge­le­ni ya­pa­cak­tır. Baş­ka­nı­mız elin­den ge­le­ni yap­ma­ya ça­lış­tı.
Varsa suç bizim. Öyle bir si­hir­li değ­nek yok. Her­kes uça­mı­yor. Oyun­cu­la­rı­ma gü­ve­ni­yo­rum. Ri­zes­por’a ya­kı­şır şe­kil­de mü­ca­de­le ede­cek­ler.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.


Haber Merkezi