Türkiye Ligi’ndeki en zor takımı iyileştirmeye çalışıyoruz

Ha­tays­por’a sa­ha­sın­da 2-0 mağ­lup olan Çay­kur Ri­zes­por’da Tek­nik Di­rek­tör Bü­lent Uygun maçın ar­dın­dan ko­nuş­tu. Uygun, kap­tı­rı­lan top­lar­la mağ­lup ol­duk­la­rı­nı ve ta­kı­mın daha iyi ola­ca­ğı­nı ifade etti.

Süper Lig’in 4. haf­ta­sın­da sa­ha­sın­da Ha­tays­por’a 2-0 mağ­lup olan Çay­kur Ri­zes­por’da Tek­nik Di­rek­tör Bü­lent Uygun kar­şı­laş­ma­nın ar­dın­dan dü­zen­le­nen basın top­lan­tı­sın­da açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Maçı ka­zan­mak is­te­dik­le­ri­ni be­lir­ten Uygun, “Belki saha şart­la­rı belki yeni gelen oyun­cu­la­rı­mı­zın adap­tas­yo­nu, sonuç ola­rak mağ­lup ay­rıl­dık. Za­ma­na ve des­te­ğe ih­ti­ya­cı­mız var. Merak et­me­yin bu sü­reç­ten en yakın za­man­da çı­ka­ca­ğız. Gönül is­ter­di ki ta­raf­ta­rı­mız ile 3 pu­an­la ta­nı­şa­lım ancak ma­ale­sef ol­ma­dı. Po­zis­yon­lar­da golü de­ğer­len­di­re­me­dik, ha­ta­sal bir for­mat­ta mağ­lup ay­rıl­dık. Sorun varsa ben­den kay­nak­lı­dır. Geçen sezon 10 maçta 5 po­zis­yon vardı. Hep be­ra­ber ayağa kalk­tık. Sakin ve sabır. Biz ge­re­ği­ni ya­pa­rız Allah’ın iz­niy­le. Bu takım çok iyi ola­cak” diye ko­nuş­tu. “Sezon sonu bu gemi ne­re­ye ya­naş­mış gö­re­ce­ğiz” Bü­lent Uygun, ta­raf­ta­rın gol­ler­den son­ra­ki tep­ki­le­ri­ne şu şe­kil­de kar­şı­lık verdi: “Ha­ka­ret et­me­di­ği sü­re­ce her­kes eleş­ti­re­bi­lir. Ta­raf­ta­rın so­nu­ca göre is­ti­fa diye ba­ğır­dı. Geçen sezon da Bü­lent Uygun diye ba­ğı­rı­yor­du­lar. Ya­şa­dı­ğım send­ro­mu hiç bi­ri­niz ya­şa­ma­dı. Tür­ki­ye Ligi’ndeki en zor ta­kı­mı iyi­leş­tir­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz. İki gün önce santr­fo­ru­muz ge­li­yor. Çok şey söy­le­mek is­te­mi­yo­rum. Ben ic­ra­at ya­pa­rım. Sezon sonu bu gemi ne­re­ye ya­naş­mış gö­re­ce­ğiz. Varsa suç benim. Sabır, des­tek ve be­ra­ber­lik. Bütün işin ana te­ma­sı budur.”

Haber Merkezi