RİZEDE BULUTLARIN ÜZERİNDE YAYLA MANZARASI

Rize’nin yük­sek kı­sım­lar­da bu­lut­lar üs­tün­de­ki yay­la­lar do­ğa­se­ver­le­rin il­gi­si­ni çe­ki­yor.

Rize’deki en büyük yay­la­lar­dan bi­ri­si olan İkiz­de­re-Çağ­ran­ka­ya yay­la­sın­da bu­lut­lar üs­tün­de­ki yayla gö­rün­tü­sü kart­pos­tal­lık man­za­ra­la­ra sebep olu­yor. Çağ­ran­ka­ya yay­la­sı sabah güneş do­ğu­şu ak­şa­mü­ze­ri güneş ba­tı­mıy­la sey­re­den­le­rin il­gi­si­ni çe­ki­yor. Yay­la­ya tatil için gi­den­ler cep te­le­fon­la­rıy­la bu güzel man­za­ra­nın fo­toğ­ra­fı­nı çe­ke­rek anı­la­rı­nı sos­yal med­ya­da pay­la­şı­yor­lar.
Co­vid-19 teh­li­ke­si ya­şa­nan gü­nü­müz­de yay­la­lar çok ilgi çekti. Yaz sü­re­sin­ce bir­bi­rin­den man­za­ra­la­rın ya­şan­dı­ğı yay­la­lar gü­nü­bir­lik se­ya­hat eden do­ğa­se­ver­le­rin il­gi­si­ni çe­ki­yor. Rize’nin İkiz­de­re il­çe­sin­de­ki en büyük yay­la­lar­dan ve 3 köy hal­kı­nın or­tak­la­şa kul­lan­dı­ğı Çağ­ran­ka­ya Yay­la­sın­da bu­lut­la­rın üze­rin­de­ki man­za­ra çok ilgi çe­ki­yor. Bu­lut­la­rın kap­la­dı­ğı dağ zir­ve­sin­de apay­rı bir gü­zel­lik­ler ya­şan­dı­ğı­nı söy­le­yen Şaban Be­ki­roğ­lu ’bu­ra­da­ki man­za­ra­yı benim tarif etmem müm­kün değil. Bu yay­la­da de­dem­den kalan yay­la­mız var. Her yaz mev­si­min­de bu gü­zel­lik­le­ri gör­me­ye ya­şa­ma­ya ge­li­riz. Man­za­ra süper. Aşa­ğı­da­ki bu­lut­lar bir deniz gibi yay­la­mı­zı çev­re­li­yor. Gö­rün­me­si ge­re­ken bir yer. Çevre temiz ve yem­ye­şil ve aşa­ğı­da deniz gibi bulut var’ dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU