Rize-Artvin Havalimanı Dolgusunun 97 Milyon Tonu Tamamlandı

Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı­nın alt ya­pı­sın­da ya­pıl­ma­sı plan­la­nan 100 mil­yon ton dol­gu­nun 97 mil­yon tonu ta­mam­lan­dı.

Or­du-Gi­re­sun Ha­va­li­ma­nı’nın ar­dın­dan deniz dol­gu­su­na ya­pı­la­cak Tür­ki­ye’deki ve Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’ndeki 2. ha­va­li­ma­nı olma özel­li­ği­ne sahip ola­cak Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı pro­je­si­nin in­şa­at ça­lış­ma­la­rı hız kes­me­den devam edi­yor.
Doğu Ka­ra­de­niz böl­ge­si için büyük önem ta­şı­yan ve 100 mil­yon ton­luk dol­gu­nun ger­çek­le­şe­ce­ği Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı pro­je­sin­de 97 mil­yon ton­luk dolgu ta­mam­la­nır­ken, pist, ter­mi­nal bi­na­la­rı ve çay bar­da­ğı şek­lin­de ola­cak giriş tagı kule de şe­kil­len­me­ye baş­la­dı.
3 bin metre uzun­lu­ğu ve 45 metre ge­niş­li­ğe sahip ola­cak olan Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı’nda 400 kam­yon her gün dolgu mal­ze­me­si ta­şır­ken, aynı za­man­da 2 adet alt kısmı dol­gu­ya göre açı­la­bi­len ve bu sa­ye­de nokta atış­lar ile dol­gu­yu ger­çek­leş­ti­ren 2 adet de gemi 24 saat ara­lık­sız ça­lı­şı­yor.
Ha­va­li­ma­nı dol­gu­sun­da yüzde 97, üst ya­pı­da ise yüzde 47,5 ta­mam­lan­ma ol­du­ğu­nu dile ge­ti­ren Rize Va­li­si Kemal Çeber “Ha­va­li­ma­nın­da bugün iti­ba­riy­le yüzde dolgu an­la­mın­da yüzde 97 ta­mam­lan­ma sağ­lan­dı.
Yani 100 mil­yon ton dol­gu­nun 97 mil­yon tonu bitti.
Diğer alt yapı iş­le­ri ile bir­lik­te top­lam alt yapı se­vi­ye­miz yüzde 94,5, üst ya­pı­da da yüzde 47,5 se­vi­ye­si­ne ulaş­tık. Hızla devam edi­yor.
Ama­cı­mız bu yıl so­nun­da ta­mam­lan­mış ola­rak ha­va­li­ma­nı­mı­za ilk uçağı in­dir­mek” dedi. Rize’de ya­tı­rım yap­ma­nın hava ko­şul­la­rı ve coğ­ra­fi şart­lar ne­de­niy­le zor ol­du­ğu­nun al­tı­nı çizen Çeber “45 gün hiç ara ver­me­yen, bir bö­lü­mü de afet olan ya­ğış­lı bir sezon ya­şa­dık.
Onun dı­şın­da da bazı zor­luk­la­rı­mız var. Rize’de ya­tı­rım yap­mak ger­çek­ten çok zor­dur. İklim­den do­la­yı, coğ­ra­fi şart­lar­dan do­la­yı çok zor­dur. Bizi en­gel­le­yecek şart­ta bir zor­luk ol­maz­sa yıl so­nun­da açmış ve ilk uçağı in­dir­miş ol­ma­yı he­def­li­yo­ruz” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.


Haber Merkezi