Likrada 350 milyon dolarlık ithalatın önüne geçecek

Türk teks­til sek­tö­rü­nün lider ku­ru­luş­la­rın­dan Mi­gi­boy, likra üre­ti­mi için büyük bir ya­tı­rı­ma ha­zır­la­nı­yor. Niğde OSB’de 400 bin met­re­ka­re alan­da ku­ru­la­cak fab­ri­ka ile yıl­lık 40 bin ton likra it­ha­la­tı­nın önüne ge­çil­me­si he­def­le­ni­yor. Mi­gi­boy Şir­ket­ler Grubu Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Vehbi Can­po­lat, “Ül­ke­mi­zin yıl­lık likra ih­ti­ya­cı yak­la­şık 60 bin ton. 500 ki­şi­ye is­tih­dam sağ­la­ya­ca­ğı­mız fab­ri­ka­mız­la Türk teks­til sek­tö­rü­nün ih­ti­ya­cı olan 40 bin to­nu­nu kar­şı­la­ya­rak it­ha­la­tı ih­ra­ca­ta dö­nüş­tür­mek is­ti­yo­ruz. Sek­tör ih­ra­ca­tı­mı­za da ciddi an­lam­da katkı sağ­la­ya­cak ya­tı­rı­mı­mız­la günde 100 ton üre­tim yap­ma­yı he­def­li­yo­ruz” dedi.

51 yıl­lık tec­rü­be­si ile teks­til sek­tö­rü­nün lider ku­ru­luş­la­rın­dan olan Mi­gi­boy, Tür­ki­ye’nin top­lam ih­ra­ca­tı­na katkı yap­mak adına plan­la­dı­ğı ya­tı­rım­la­rı ha­ya­ta ge­çi­ri­yor. Şir­ket, Niğde Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si’nde 200 mil­yon do­lar­lık ya­tı­rım­la günde 100 ton likra üre­tim ka­pa­si­te­li dev bir ya­tı­rı­ma ha­zır­la­nı­yor. 14 ayda ta­mam­lan­ma­sı he­def­le­nen fab­ri­ka, yıl­lık 40 bin ton likra it­ha­la­tı­nın önüne ge­çecek ve 500 ki­şi­ye is­tih­dam sağ­la­ya­cak.
HEDEF İTHA­LA­TIN ÖNÜNE GEÇ­MEK
Bu yıl yüzde 50 bü­yü­me he­def­le­dik­le­ri­ni söy­le­yen Mi­gi­boy Şir­ket­ler Grubu Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Vehbi Can­po­lat, “Coğ­raf­ya­mız­da­ki kon­fek­si­yon üre­ti­mi gün geç­tik­çe ar­tı­yor. Kumaş ve ip­li­ğe olan ih­ti­yaç arttı. Likra pa­za­rı ise Çin ve Kore’deki ulus­la­ra­ra­sı büyük ka­pa­si­te­ler­de fab­ri­ka­la­rı olan fir­ma­la­rın elin­de dö­nü­yor. Batı’da üre­tim yok de­necek kadar az. Bu ne­den­le bu ya­tı­rı­mı­mız Av­ru­pa ül­ke­le­ri­ni de ya­kın­dan il­gi­len­di­ri­yor. Lik­ra­nın birim fi­ya­tı şu an 12-15 dolar ci­var­la­rın­da. Özel­lik­le ham­mad­de­de bu artış tüm ürün­ler­de ge­çer­li. Likra fi­yat­la­rı dünya pa­za­rın­da da şu anda çok yük­sek olsa da önü­müz­de­ki dö­nem­de fi­yat­la­rın yarı ya­rı­ya dü­şe­ce­ği­ni ön­gö­rü­yo­ruz. Tür­ki­ye’nin likra ih­ti­ya­cı ise yıl­lık yak­la­şık 60 bin ton. Bunun 20 bin to­nu­nu Tür­ki­ye’de ku­ru­lu ya­ban­cı ser­ma­ye­li bir firma üre­tir­ken ge­ri­ye kalan 40 bin to­nu­nu yurt­dı­şın­dan ithal edi­yo­ruz. Dışa ba­ğım­lı ol­du­ğu­muz bir pazar. Bu ya­tı­rı­mı­mız­la, it­ha­la­tın önüne geçip Türk teks­til sek­tö­rü­nün eksik kalan ih­ti­ya­cı­nı ta­mam­la­mak ve ül­ke­mi­zi Av­ru­pa’nın likra üre­tim üssü yap­mak ön­ce­lik­li he­de­fi­miz.” dedi.
GÜN­LÜK ÜRETİM KAPASİTESİ 100 TON
Şir­ke­tin pan­de­mi dö­ne­min­de bir­çok ya­tı­rım yap­tı­ğı­nı be­lir­ten Can­po­lat, şu bil­gi­le­ri pay­laş­tı: “2020 kü­re­sel ti­ca­re­tin durma nok­ta­sı­na gel­di­ği bir yıl oldu. Biz buna rağ­men hedef ra­kam­la­rı­mı­zı ya­ka­la­dık ve aynı za­man­da ya­tı­rım­la­rı­mı­za devam ettik. Kah­raman­ma­raş’taki fab­ri­ka­mı­zı dün­ya­da yeni çıkan Vor­teks tek­no­lo­ji­siy­le iplik üret­mek üzere yak­la­şık 7,5 mil­yon euro ya­tı­rım ile ta­ma­men ye­ni­le­ye­rek 500 tona çı­kar­dık. Çorlu’da ise ta­ma­men yeni bir fab­ri­ka ku­ru­yo­ruz. Niğde OSB’de ku­ra­ca­ğı­mız yeni fab­ri­ka ise 400 bin met­re­ka­re­lik alan­da 100 bin met­re­ka­re­si ka­pa­lı olan ve yak­la­şık 500 ki­şi­nin ça­lış­tı­ğı bu sa­yı­dan yak­la­şık 200’ünün beyaz ya­ka­lı ola­ca­ğı bir fab­ri­ka. Kur­du­ğu­muz te­sis­te her ne kadar çıkan son ürün iplik olsa da tesis iplik te­si­sin­den çok bir kimya ra­fi­ne­ri­si. Te­me­li­ni yıl so­nu­na kadar atmış ola­ca­ğız. Ta­mam­lan­ma sü­re­si an­laş­ma­mız içe­ri­sin­de 18 ay ancak biz 14 ay içe­ri­sin­de bi­tir­me­yi he­def­li­yo­ruz. Gün­lük üre­tim he­de­fi­miz ise 100 ton. Kur­du­ğu­muz fab­ri­ka ta­ma­men yeşil ve sür­dü­rü­le­bi­lir bir fab­ri­ka. Az su kul­la­nan sis­tem­ler, yağ­mur su­la­rı­nı top­la­ma, kul­la­nı­lan su­la­rı ye­ni­den kul­lan­ma, güneş ener­ji­si gibi bütün tek­no­lo­ji­le­ri içe­recek bir fab­ri­ka ha­zır­lı­yo­ruz. Tüm sek­tör bu doğ­rul­tu­da ça­lış­ma­la­rı­nı ya­pı­yor ancak üre­tim­le­ri­ni bu se­vi­ye­de sür­dü­rü­le­bi­lir bir şe­kil­de ger­çek­leş­ti­ren fab­ri­ka­la­ra ön­cü­lük edi­yo­ruz.”
“DÜNYA TİCARETİ İKİ BÜYÜK PROB­LEM­LE BO­ĞU­ŞU­YOR”
Kü­re­sel ti­ca­re­tin iki önem­li prob­lem­le uğ­raş­tı­ğı­nı be­lir­ten Vehbi Can­po­lat, “Şu anda kon­tey­ner fir­ma­la­rı­nın ve ham­mad­de üre­ti­ci­le­ri­nin tekel oluş­tur­ma­sı ile mü­ca­de­le edi­yo­ruz. 2 bin do­lar­lık kon­tey­ner üc­re­ti­ni 10-15 bin do­lar­la­ra yük­sel­di.
Bu bizim için çok büyük bir prob­lem çünkü ana ham­mad­de­yi dı­şa­rı­dan te­da­rik edi­yo­ruz. Dünya ana ham­mad­de ürün­le­ri­nin ta­ma­mı­nı Uzak Doğu’ya yap­tı­rı­yor. Bizim gibi ül­ke­le­rin hızlı şe­kil­de sa­na­yi­leş­me­si ve her ko­nu­da üre­ti­me geç­me­si ge­re­ki­yor. Şu anda Uzak Doğu blo­ğu­nun ra­kip­siz ol­ma­sı fi­yat­lar­da ciddi hak­sız­lık­la­ra yol açı­yor. Sa­na­yi kül­tü­rü olan, alt ya­pı­sı olan bizim gibi ül­ke­le­rin üre­ti­me geri dön­me­si ile kı­rı­la­bi­lir bir durum ancak kar­şı­mız­da dev gibi fab­ri­ka­lar oluş­tu. Günde 10 bin ton üre­tim yapan fab­ri­ka­la­ra rakip olmak zor. Ancak pes et­mi­yo­ruz. Sa­na­yi­le­şip dün­ya­nın iyi bir te­da­rik­çi­si ol­ma­lı­yız. Coğ­ra­fi ko­nu­mu­muz buna çok uygun.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
YEŞİL LİKRA
Lik­ra­nın çev­re­ci bir ürün ol­du­ğu­nu da söz­le­ri­ne ek­le­yen Can­po­lat, “Bu kumaş tü­rü­nün bir atığı yok. Üre­tim sü­reç­le­rin­de sa­de­ce elekt­rik ve do­ğal­gaz kul­la­nı­lı­yor. Kendi ba­şı­na örgü ya da do­ku­ma­sı ya­pı­lan bir ham­mad­de de değil. Bir örgü kumaş ya da do­ku­ma ya­pı­lır­ken yüzde 3 ile 5 ora­nın­da kul­la­nı­lı­yor. Bu ne­den­le ürün­le­rin dö­nü­şü­mü ya­pı­lır­ken Likra da dö­nü­şü­me dahil olu­yor.” dedi. Mi­gi­boy ola­rak sos­yal so­rum­lu­luk ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da okul, cami, türbe gibi bir­çok proje ger­çek­leş­tir­dik­le­ri­ni ifade eden Can­po­lat şu ifa­de­le­ri kul­lan­dı, “Sos­yal so­rum­lu­luk ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da okul pro­je­le­ri­nin çok önem­li ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­ruz. Eyüp’te yap­tır­dı­ğı­mız ‘Oğuz Can­po­lat Ana­do­lu Li­se­si’ dev­le­te dev­ret­ti­ği­miz Tür­ki­ye’nin örnek okul­la­rın­dan biri. Okulu ya­kın­dan takip ede­rek bir ih­ti­yaç­la­rı ol­ma­la­rı du­ru­mun­da il­gi­le­ni­yo­ruz. Do­na­nım­lı ve ba­şa­rı­lı öğ­ren­ci­ler ye­tiş­ti­ren okul­la­rı ha­ya­ta ge­çir­mek çok kıy­met­li. Aynı za­man­da Ela­zığ’da ve Mer­sin’de yap­mış ol­du­ğu­muz camii ve çeş­me­ler gibi bir­çok pro­je­miz var.” diye ko­nuş­tu.


Ha­ber-Fo­to: Ece Türk­kan