İhracatta ilk üçte yer aldı, ABD ve Sahra altı Afrika’yı gözüne kestirdi

İDDMİB’in ‘İhra­ca­tın Me­ta­lik Yıl­dız­la­rı’ sı­ra­la­ma­sın­da Alü­min­yum Mut­fak Eş­ya­la­rı ka­te­go­ri­sin­de üçün­cü­lük ödülü alan OMS Pas­lan­maz Mut­fak Eş­ya­la­rı, 2021’i yüzde 25 ih­ra­cat ar­tı­şı ile ka­pat­ma­yı he­def­li­yor. Şir­ke­tin İhra­cat­tan So­rum­lu Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi Talha Özger, “ABD’nin ku­ze­yi ile gü­ne­yi ve Sahra altı Af­ri­ka böl­ge­si­ne odak­lan­mış du­rum­da­yız. Bu yılı en az 25 mil­yon dolar ih­ra­cat­la ka­pat­mak is­ti­yo­ruz” dedi.

Ev ve mut­fak eş­ya­la­rı sek­tö­rü­nün ih­ra­cat­ta­ki st­ra­te­jik bü­yü­me­si kü­re­sel Türk mar­ka­la­rı­nın oluş­ma­sı­na katkı su­nu­yor. Te­mel­le­ri 1976’da atı­lan, bugün 6 kı­ta­da 90 ül­ke­ye ih­ra­cat yapan ve iki fab­ri­ka­sın­da 500 ki­şi­ye is­tih­dam sağ­la­yan OMS Pas­lan­maz Mut­fak Eş­ya­la­rı bunun en somut ör­ne­ği. Şir­ket, İstan­bul Demir ve Demir Dışı Me­tal­ler İhra­cat­çı­la­rı Bir­li­ği’nin (İDDMİB) ‘İhra­ca­tın Me­ta­lik Yıl­dız­la­rı 2020’ sı­ra­la­ma­sın­da Alü­min­yum Mut­fak Eş­ya­la­rı ka­te­go­ri­sin­de üçün­cü­lük ödü­lü­nün sa­hi­bi oldu. OMS’nin İhra­cat­tan So­rum­lu Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi Talha Özger, şir­ke­tin ge­lecek he­def­le­ri­ni ve ih­ra­cat­ta­ki son du­ru­mu pay­laş­tı.
HEDEF, İHRA­CAT­TA EN AZ YÜZDE 25 ARTIŞ
Bu yılın ilk 8 ayın­da yak­la­şık 16 mil­yon dolar ih­ra­cat ger­çek­leş­tir­dik­le­ri­ni söy­le­yen Talha Özger, “He­de­fi­miz 2021’i en az yüzde 25 ih­ra­cat ar­tı­şı ile ka­pat­mak. Bugün 90 ül­ke­ye ‘Made in Turki­ye’ eti­ket­li ürün­ler ihraç edi­yo­ruz ancak bize göre ye­ter­li değil. Ülke ola­rak üret­mek­ten, daha da önem­li­si üret­ti­ği­mi­zi dış pa­zar­la­ra sat­mak­tan başka ça­re­miz yok. Önü­müz­de­ki dö­nem­de ABD’nin ku­ze­yi ile gü­ne­yi ile Sahra altı Af­ri­ka’yı odak nok­ta­mı­za ala­ca­ğız. Bu ül­ke­le­rin mut­fak eş­ya­la­rı öze­lin­de­ki har­ca­ma eği­lim­le­ri ve be­ğe­ni­le­ri ile il­gi­li ciddi bir araş­tır­ma yap­tır­dık. Diğer yan­dan katma de­ğe­ri yük­sek ih­ra­cat için var gü­cü­müz­le iş ge­liş­tir­me pro­je­le­ri­ne imza atı­yo­ruz” dedi.
500 KİŞİYE İSTİHDAM, ADI­YA­MAN’A EK YA­TI­RIM
Şu anda İstan­bul ve Adı­ya­man fab­ri­ka­la­rın­da üre­tim yap­tık­la­rı­nı be­lir­ten Özger “Bu yıl Adı­ya­man fab­ri­ka­mız­da Hes pro­je­si uy­gu­la­dık ve kendi elekt­ri­ği­mi­zi ken­di­miz üre­tir du­ru­mu­na gel­dik. Aynı za­man­da yine Adı­ya­man’da alü­min­yum mut­fak ge­reç­le­ri üre­tim hat­tı­nı ku­ru­yo­ruz. Elekt­rik­li ev grubu eş­ya­la­rı üre­ti­mi­ne bu­ra­dan baş­la­ya­ca­ğız” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.


Ha­ber-Fo­to: İlayda TÜR­KOĞ­LU