Diyetisyenliğe ilgi arttı

Son za­man­lar­da Ko­vid-19’la önemi daha da or­ta­ya çıkan, ça­lış­ma alan­la­rı ol­duk­ça fazla olan, il­gi­nin en çok art­tı­ğı bölüm ise “Bes­len­me ve Di­ye­te­tik Bö­lü­mü’’ oldu. İstan­bul Ru­me­li Üni­ver­si­te­si Bes­len­me ve Di­ye­te­tik Bö­lü­mü Baş­ka­nı Dr.​Zey­nep Güler Ye­ni­pı­nar öğ­ren­ci­le­rin neden bu bö­lü­mü seç­me­le­ri ile il­gi­li de­tay­lı bilgi verdi.

Son yıl­lar­da tüm dünya ve ül­ke­miz­de sağ­lık ko­nu­sun­da bir bi­linç­len­me oldu. Bu doğ­rul­tu­da in­san­lar has­ta­la­nıp ilaç kul­lan­mak ye­ri­ne doğru bes­le­ne­rek ve ha­re­ket­li ola­rak daha sağ­lık­lı, ka­li­te­li bir yaşam sür­me­yi ter­cih edi­yor­lar. Bu sü­reç­te sağ­lık pro­fes­yo­nel­le­ri­ne ih­ti­yaç du­yu­lu­yor diyen Dr.​Zey­nep Güler Ye­ni­pı­nar özel­lik­le di­ye­tis­yen­ler bu gru­bun en önem­li kıs­mı­nı oluş­tur­mak­ta­dır diye be­lirt­ti.
Ye­ni­pı­nar, bes­len­me ve di­ye­te­tik bö­lü­mün­den mezun olan öğ­ren­ci­le­rin iş alan­la­rı hak­kın­da da bilgi verdi. ‘’Di­ye­tis­yen­ler, bes­len­me­nin ve gı­da­nın ol­du­ğu her alan­da iş bu­la­bil­mek­te­dir. Bu se­bep­le dev­le­te bağlı ku­ru­luş­lar ve özel ku­ru­luş­lar, spor sa­lon­la­rı, huzur ev­le­ri vb. yer­ler dik­ka­te alın­dı­ğın­da ay­rı­ca kendi iş­le­ri­ni de kurma im­kâ­nı dü­şü­nül­dü­ğün­de iş im­kâ­nı­nın bir­çok mes­le­ğe göre çok daha fazla ol­du­ğu gö­rül­mek­te­dir. Bu ko­nu­da di­ye­tis­yen­lik mes­le­ği­ni seçen öğ­ren­ci­ler üze­rin­de ya­pı­lan araş­tır­ma­da; di­ye­tis­yen­lik mes­le­ği­nin top­lum­da say­gın­lı­ğı olan, ki­şi­lik­le­ri­ne uygun, po­pü­ler, ça­lış­ma alan­la­rı­nın yay­gın, iş im­kâ­nı olan bir mes­lek ol­du­ğu vur­gu­lan­mış­tır.’’ Dr.Zey­nep Güler Ye­ni­pı­nar söz­le­ri­ne şöyle devam etti:’’Gü­nü­müz dün­ya­sın­da sağ­lık ala­nın­da­ki bakım ve te­da­vi­ler sü­rek­li de­ği­şim gös­ter­mek­te­dir. Bu ne­den­le di­ye­tis­yen­lik mes­le­ği iyi bir bes­len­me bil­gi­si ya­nın­da gün­cel bilgi ve tek­no­lo­ji­yi iz­le­mek, iyi dü­zey­de ile­ti­şim be­ce­ri­si­ni de ge­rek­tir­mek­te­dir. Gün­cel ola­rak araş­tır­ma­lar ve bil­gi­le­ri takip et­me­yi, etik ku­ral­lar çer­çe­ve­sin­de, bi­li­min ışı­ğın­da ve ka­nıt­la­ra da­ya­lı bil­gi­ler­le ken­di­si­ni ye­ni­le­me­yi seven ve in­san­la­rın sağ­lık­lı, ka­li­te­li bir yaşam sür­me­si­ni sağ­la­ya­rak yap­tı­ğı­nız her işte bir iz bı­rak­mak is­ti­yor­sa­nız bu mes­lek size gö­re­dir. Çünkü Bes­len­me ve Di­ye­te­tik Bö­lü­mü’nü ter­cih ede­rek, sek­tör­de Di­ye­tis­yen ola­rak ça­lış­mak is­te­yen­ler; İle­ti­şi­mi güçlü, üret­ken, ya­ra­tı­cı, so­rum­lu­luk sa­hi­bi, araş­tır­ma­cı, sor­gu­la­yı­cı, öğ­ren­me­ye me­rak­lı, fen bi­lim­le­ri, özel­lik­le kimya ve bi­yo­lo­ji ile il­gi­li, sa­bır­lı ve hoş­gö­rü­lü, etik il­ke­ler ve ev­ren­sel de­ğer­le­re bağlı, iş­bir­li­ği ile ça­lı­şa­bi­len, in­san­la­ra yar­dım et­mek­ten, kat­kı­da bu­lun­mak­tan hoş­la­nan bi­rey­ler ol­ma­lı­dır’’ ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Dr.Zey­nep Güler Ye­ni­pı­nar ‘’Ge­li­şi­me açık bi­riy­se­niz İstan­bul Ru­me­li Üni­ver­si­te­si Bes­len­me ve Di­ye­te­tik Bö­lü­mü­nü okur­ken Psi­ko­lo­ji, Fiz­yo­te­ra­pi, Spor bi­lim­le­ri, Hem­şi­re­lik, Çocuk Ge­li­şi­mi, Sağ­lık Hiz­met­le­ri gibi başka bilim dal­la­rın­da da li­sans dip­lo­ma­sı alma hak­kı­na sahip ola­bi­lir­si­niz. Ay­rı­ca mezun ol­duk­tan sonra kendi da­lın­da veya bi­yo­kim­ya, ana­to­mi vb. ko­nu­lar­da li­san­süs­tü eği­tim­le­ri ala­bi­lir, aka­de­mis­yen ola­rak ka­ri­ye­ri­ni­ze de devam ede­bi­lir­si­niz. Dört yıl bo­yun­ca, seç­ti­ği­niz mes­le­ğin eği­ti­mi­ni ala­ca­ğı­nız, ha­yal­le­ri­ni­zi ger­çek­leş­ti­re­ce­ği­niz, sizi mutlu edecek, ayak­la­rı­nı­zın geri git­me­ye­ce­ği, sos­yal bir or­tam­da, çe­şit­li kulüp et­kin­lik­le­ri­nin ve pro­je­le­rin için­de yer ala­rak öğ­ren­ci­nin de ta­kı­mın bir par­ça­sı ola­rak kabul edil­di­ği, ulus­la­ra­ra­sı gün­cel bil­gi­le­rin takip edi­le­rek eği­tim ve öğ­re­ti­min ya­pıl­dı­ğı, öğ­ren­ci­nin diğer dal­lar­da da pa­ra­lel eği­tim ala­bil­di­ği ve viz­yon sa­hi­bi ol­du­ğu ,ya­ban­cı dile önem veren, öğ­ren­ci­le­ri­ne yurt içi ve yurt dışı fır­sat­lar ta­nı­yan, sü­rek­li iyi­leş­tir­me­yi he­def­le­yen bir üni­ver­si­te­de eği­tim almak siz­le­ri her zaman bir adım öne ta­şı­ya­cak­tır’’ di­ye­rek söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı.


Ha­ber-Fo­to: Teni Tapık Çimen