ÇAYKUR’DAN SAHTE VE TAKLİT ÇAYLARA KARŞI MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Çay İşlet­me­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğü, (ÇAY­KUR) sahte ve tak­lit çay­la­ra karşı ülke ge­ne­lin­de il­gi­li ku­rum­lar­la iş bir­li­ği ha­lin­de mü­ca­de­le­si­ne arar ver­mek­si­zin devam edi­yor.

Çay­kur, ülke ge­ne­lin­de bir yan­dan satış ve pa­zar­la­ma ağını ge­niş­le­te­rek kuru çay sa­tış­la­rı­nı ar­tı­rır­ken diğer yan­dan sahte ve tak­lit ürün­le­re karşı da mü­ca­de­le yü­rü­tü­yor. Çay­kur’un Bölge Mü­dür­lü­ğü yet­ki­li­le­ri ve satış tem­sil­ci­le­ri­nin saha de­ne­tim­le­ri so­nu­cu Ağrı’nın Pat­nos il­çe­sin­de po­li­sin yap­tı­ğı ope­ras­yon­da 1 ki­log­ram­lık pa­ket­ler­de 114 adet Çay­kur mar­ka­lı sahte ürün ele ge­çi­ril­di. Sahte ürün sa­tı­şı yapan iş yeri sa­hi­bi hak­kın­da yasal işlem baş­la­tıl­dı.
Çay­kur yet­ki­li­le­ri sahte ve tak­lit ürün­le­re karşı ülke ge­ne­lin­de saha de­ne­tim­le­ri­nin ara­lık­sız devam et­ti­ril­di­ği­ni be­lir­te­rek, dev­le­tin il­gi­li tüm ku­rum­la­rı ile iş bir­li­ği ha­lin­de mü­ca­de­le­nin ka­rar­lı­lık­la sür­dü­rü­le­ce­ği­ni me­sa­jı­nı verdi.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali Ka­val­cı