ÇAY FİYATINDA KARGAŞA

ÇAY­KUR yaş çay be­de­li­ni 3870 TL den alı­yor.
ÇAY­KUR’un kon­ten­ja­nı­nı fır­sat bilen bir­çok özel sek­tör fir­ma­sı kilo fi­ya­tı­nı 2700 TL ye dü­şü­re­rek fır­sat­tan is­ti­fa­de çay alımı ya­pı­yor.
Ser­best pi­ya­sa bu va­tan­da­şa in­di­ri­len kazık ol­ma­ma­lı.
Fır­sa­tı kara dö­nüş­tü­ren özel sek­tö­re bi­ri­le­ri dur de­me­yi bil­me­li.
Çay üre­ti­ci­si bu düşük üc­ret­ten çok mağ­dur.
Üre­ti­ci sa­ha­da bu ko­nu­yu çö­zecek yet­ki­li et­ki­li ve bizi si­ya­si an­lam­da yö­ne­ten AK Parti yö­ne­ti­ci­si arı­yor.
So­rum­lu kim­se­yi bu­la­ma­yan üre­ti­ci içi kan ağ­la­ya­rak 2700 li­ra­dan ça­yı­nı tar­la­da kal­ma­ma­sı için sat­mak zo­run­da ka­lı­yor.
Her yaş çay yap­ra­ğın­da alın teri var, emek var, hak var.
Özel sek­tör­de vic­dan yok ki 3870 li­ra­lık dev­le­tin koy­du­ğu fi­ya­tın çok al­tın­da çay alı­yor. Bu yasal ola­rak belki doğru ola­bi­lir ama vic­da­nen doğru değil açık­ça kan ağ­la­yan emek­çi­nin hak­kı­nı gasp et­mek­tir.
Üre­ti­ci mec­bu­ri­yet­ten ka­pı­na gel­miş­se sen ona is­te­di­ğin fi­ya­tı değil uy­gu­la­nan fi­yat­tan ça­yı­nı al­ma­lı­sın. Zarar edi­yor­san dük­kâ­nı kapat. Çok kar ede­ce­ğim diye düşük fi­yat­la çay alıp üre­ti­ci­nin alın te­ri­ne eme­ği­ne say­gı­sız­lık ya­pıl­ma­ma­lı.
Giden ağam gelen paşam
Ka­mu­da gö­rev­de bu­lu­nan­lar is­tis­na­lar dı­şın­da sık sık Hü­kü­met ta­ra­fın­dan başka yer­le­re tayin edi­lir.
Aynı yerde uzun sü­re­li ça­lış­mak hiz­met aş­kın­da dur­gun­lu­ğa sebep ola­bi­li­yor.
Her­ke­sin ça­lış­ma şevki görev an­la­yı­şı fark­lı ola­bi­lir ama önem­li olan dev­le­tin hiz­met­le­ri da­ğı­tı­mın­da kusur ey­le­me­mek yan­lış yap­ma­mak.Yıl­lar ön­cey­di Rize’ye yeni ata­nan bir Vali beye Ga­ze­te­ci­ler ola­rak ha­yır­lı olsun zi­ya­re­tin­de bu­lun­muş­tuk. Vali biz ga­ze­te­ci­le­re ko­nu­şur­ken söy­le­di­ği ’siz­ler­de bizim gibi 24 saat görev ba­şın­da­sı­nız mesai sa­ati­niz yok’ ’sö­zü­nü unut­ma­dım. Bu an­la­yış ışığı al­tın­da görev ya­par­ken unu­tan­lar ol­mu­yor değil el­bet­te. Gi­der­ken unu­tan­lar bizim gön­lü­müz de de unu­tu­lur, ne demiş der­viş giden ağam gelen paşam.