1000 Şehide 1000 Su Kuyusu açılıyor Şehitlere vefa ve dua oluyor

Deniz Fe­ne­ri Der­ne­ği, vatan gü­ven­li­ği için can­la­rı­nı hiç dü­şün­me­den feda eden aziz şe­hit­le­rin isim­le­ri­ni bin­ler­ce km uzak­ta su­suz­luk çeken Af­ri­ka Müs­lü­man­la­rı­na su ku­yu­la­rı aça­rak şe­hit­le­re ve on­la­rın aile­le­ri­ne olan vefa bor­cu­nu öde­mek ve du­ala­ra ve­si­le olmak ama­cıy­la İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ile or­tak­la­şa yü­rü­tü­len “1000 Şe­hi­di­miz Adına 1000 Su Ku­yu­su” adını ve­ri­len pro­je­yi uy­gu­la­ma­ya devam edi­yor.

Bu­gü­ne kadar 348 ku­yu­nun açı­lı­şı­nı ger­çek­leş­ti­ren der­nek pro­je­nin ta­ma­mı olan 1000 kuyu sa­yı­şı­nı yıl so­nu­na kadar ta­mam­la­ma­yı he­def­li­yor.
İçiş­le­ri Ba­ka­nı Sü­ley­man Soylu’nun ka­tı­lı­mıy­la start ve­ri­len pro­je­de şe­hit­le­ri­mi­zin anı­sı­na ha­zır­la­nan kuyu gör­sel­le­ri ve pla­ket­le­ri için İzmir Va­li­li­ği’nde tören dü­zen­len­di.
Ara­la­rın­da Fethi Sekin’in eşi­nin de bu­lun­du­ğu 15 şehit aile­si­ne Af­ri­ka ül­ke­le­rin­de açı­lan ku­yu­la­rın re­sim­le­ri­nin bu­lun­du­ğu ha­tı­ra ka­ta­lo­ğu ve pla­ket­ler İzmir Va­li­si Yavuz Selim KÖŞ­GER, ta­ra­fın­dan tak­dim edil­di.
Tö­re­ne Deniz Fe­ne­ri Genel Baş­kan’ı Av.​Meh­met Cen­giz ka­tı­lır­ken ko­nuş­ma­lar es­na­sın­da duygu dolu anlar ya­şan­dı.
Şehit ya­kın­la­rı ev­lat­la­rı­nın ve eş­le­ri­nin isim­le­ri­ni bin­ler­ce ki­lo­met­re uzak­ta suya has­ret yü­rek­le­rin du­ala­rın­da ol­ma­sın­dan mem­nun ol­duk­la­rı­nı ifade et­ti­ler.


Ha­ber-Fo­to: Fevzi Yal­çın