Monthly Archives: Eylül 2021

1000 Şehide 1000 Su Kuyusu açılıyor Şehitlere vefa ve dua oluyor

Deniz Fe­ne­ri Der­ne­ği, vatan gü­ven­li­ği için can­la­rı­nı hiç dü­şün­me­den feda eden aziz şe­hit­le­rin isim­le­ri­ni bin­ler­ce km uzak­ta su­suz­luk çeken Af­ri­ka Müs­lü­man­la­rı­na su ku­yu­la­rı aça­rak şe­hit­le­re ve on­la­rın aile­le­ri­ne olan vefa bor­cu­nu öde­mek ve du­ala­ra ve­si­le olmak ama­cıy­la İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ile or­tak­la­şa yü­rü­tü­len “1000 Şe­hi­di­miz Adına 1000 Su Ku­yu­su” adını ve­ri­len pro­je­yi uy­gu­la­ma­ya devam edi­yor.

Bu­gü­ne kadar 348 ku­yu­nun açı­lı­şı­nı ger­çek­leş­ti­ren der­nek pro­je­nin ta­ma­mı olan 1000 kuyu sa­yı­şı­nı yıl so­nu­na kadar ta­mam­la­ma­yı he­def­li­yor.
İçiş­le­ri Ba­ka­nı Sü­ley­man Soylu’nun ka­tı­lı­mıy­la start ve­ri­len pro­je­de şe­hit­le­ri­mi­zin anı­sı­na ha­zır­la­nan kuyu gör­sel­le­ri ve pla­ket­le­ri için İzmir Va­li­li­ği’nde tören dü­zen­len­di.
Ara­la­rın­da Fethi Sekin’in eşi­nin de bu­lun­du­ğu 15 şehit aile­si­ne Af­ri­ka ül­ke­le­rin­de açı­lan ku­yu­la­rın re­sim­le­ri­nin bu­lun­du­ğu ha­tı­ra ka­ta­lo­ğu ve pla­ket­ler İzmir Va­li­si Yavuz Selim KÖŞ­GER, ta­ra­fın­dan tak­dim edil­di.
Tö­re­ne Deniz Fe­ne­ri Genel Baş­kan’ı Av.​Meh­met Cen­giz ka­tı­lır­ken ko­nuş­ma­lar es­na­sın­da duygu dolu anlar ya­şan­dı.
Şehit ya­kın­la­rı ev­lat­la­rı­nın ve eş­le­ri­nin isim­le­ri­ni bin­ler­ce ki­lo­met­re uzak­ta suya has­ret yü­rek­le­rin du­ala­rın­da ol­ma­sın­dan mem­nun ol­duk­la­rı­nı ifade et­ti­ler.


Ha­ber-Fo­to: Fevzi Yal­çın

İhracatta ilk üçte yer aldı, ABD ve Sahra altı Afrika’yı gözüne kestirdi

İDDMİB’in ‘İhra­ca­tın Me­ta­lik Yıl­dız­la­rı’ sı­ra­la­ma­sın­da Alü­min­yum Mut­fak Eş­ya­la­rı ka­te­go­ri­sin­de üçün­cü­lük ödülü alan OMS Pas­lan­maz Mut­fak Eş­ya­la­rı, 2021’i yüzde 25 ih­ra­cat ar­tı­şı ile ka­pat­ma­yı he­def­li­yor. Şir­ke­tin İhra­cat­tan So­rum­lu Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi Talha Özger, “ABD’nin ku­ze­yi ile gü­ne­yi ve Sahra altı Af­ri­ka böl­ge­si­ne odak­lan­mış du­rum­da­yız. Bu yılı en az 25 mil­yon dolar ih­ra­cat­la ka­pat­mak is­ti­yo­ruz” dedi.

Ev ve mut­fak eş­ya­la­rı sek­tö­rü­nün ih­ra­cat­ta­ki st­ra­te­jik bü­yü­me­si kü­re­sel Türk mar­ka­la­rı­nın oluş­ma­sı­na katkı su­nu­yor. Te­mel­le­ri 1976’da atı­lan, bugün 6 kı­ta­da 90 ül­ke­ye ih­ra­cat yapan ve iki fab­ri­ka­sın­da 500 ki­şi­ye is­tih­dam sağ­la­yan OMS Pas­lan­maz Mut­fak Eş­ya­la­rı bunun en somut ör­ne­ği. Şir­ket, İstan­bul Demir ve Demir Dışı Me­tal­ler İhra­cat­çı­la­rı Bir­li­ği’nin (İDDMİB) ‘İhra­ca­tın Me­ta­lik Yıl­dız­la­rı 2020’ sı­ra­la­ma­sın­da Alü­min­yum Mut­fak Eş­ya­la­rı ka­te­go­ri­sin­de üçün­cü­lük ödü­lü­nün sa­hi­bi oldu. OMS’nin İhra­cat­tan So­rum­lu Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi Talha Özger, şir­ke­tin ge­lecek he­def­le­ri­ni ve ih­ra­cat­ta­ki son du­ru­mu pay­laş­tı.
HEDEF, İHRA­CAT­TA EN AZ YÜZDE 25 ARTIŞ
Bu yılın ilk 8 ayın­da yak­la­şık 16 mil­yon dolar ih­ra­cat ger­çek­leş­tir­dik­le­ri­ni söy­le­yen Talha Özger, “He­de­fi­miz 2021’i en az yüzde 25 ih­ra­cat ar­tı­şı ile ka­pat­mak. Bugün 90 ül­ke­ye ‘Made in Turki­ye’ eti­ket­li ürün­ler ihraç edi­yo­ruz ancak bize göre ye­ter­li değil. Ülke ola­rak üret­mek­ten, daha da önem­li­si üret­ti­ği­mi­zi dış pa­zar­la­ra sat­mak­tan başka ça­re­miz yok. Önü­müz­de­ki dö­nem­de ABD’nin ku­ze­yi ile gü­ne­yi ile Sahra altı Af­ri­ka’yı odak nok­ta­mı­za ala­ca­ğız. Bu ül­ke­le­rin mut­fak eş­ya­la­rı öze­lin­de­ki har­ca­ma eği­lim­le­ri ve be­ğe­ni­le­ri ile il­gi­li ciddi bir araş­tır­ma yap­tır­dık. Diğer yan­dan katma de­ğe­ri yük­sek ih­ra­cat için var gü­cü­müz­le iş ge­liş­tir­me pro­je­le­ri­ne imza atı­yo­ruz” dedi.
500 KİŞİYE İSTİHDAM, ADI­YA­MAN’A EK YA­TI­RIM
Şu anda İstan­bul ve Adı­ya­man fab­ri­ka­la­rın­da üre­tim yap­tık­la­rı­nı be­lir­ten Özger “Bu yıl Adı­ya­man fab­ri­ka­mız­da Hes pro­je­si uy­gu­la­dık ve kendi elekt­ri­ği­mi­zi ken­di­miz üre­tir du­ru­mu­na gel­dik. Aynı za­man­da yine Adı­ya­man’da alü­min­yum mut­fak ge­reç­le­ri üre­tim hat­tı­nı ku­ru­yo­ruz. Elekt­rik­li ev grubu eş­ya­la­rı üre­ti­mi­ne bu­ra­dan baş­la­ya­ca­ğız” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.


Ha­ber-Fo­to: İlayda TÜR­KOĞ­LU

RİZEDE BULUTLARIN ÜZERİNDE YAYLA MANZARASI

Rize’nin yük­sek kı­sım­lar­da bu­lut­lar üs­tün­de­ki yay­la­lar do­ğa­se­ver­le­rin il­gi­si­ni çe­ki­yor.

Rize’deki en büyük yay­la­lar­dan bi­ri­si olan İkiz­de­re-Çağ­ran­ka­ya yay­la­sın­da bu­lut­lar üs­tün­de­ki yayla gö­rün­tü­sü kart­pos­tal­lık man­za­ra­la­ra sebep olu­yor. Çağ­ran­ka­ya yay­la­sı sabah güneş do­ğu­şu ak­şa­mü­ze­ri güneş ba­tı­mıy­la sey­re­den­le­rin il­gi­si­ni çe­ki­yor. Yay­la­ya tatil için gi­den­ler cep te­le­fon­la­rıy­la bu güzel man­za­ra­nın fo­toğ­ra­fı­nı çe­ke­rek anı­la­rı­nı sos­yal med­ya­da pay­la­şı­yor­lar.
Co­vid-19 teh­li­ke­si ya­şa­nan gü­nü­müz­de yay­la­lar çok ilgi çekti. Yaz sü­re­sin­ce bir­bi­rin­den man­za­ra­la­rın ya­şan­dı­ğı yay­la­lar gü­nü­bir­lik se­ya­hat eden do­ğa­se­ver­le­rin il­gi­si­ni çe­ki­yor. Rize’nin İkiz­de­re il­çe­sin­de­ki en büyük yay­la­lar­dan ve 3 köy hal­kı­nın or­tak­la­şa kul­lan­dı­ğı Çağ­ran­ka­ya Yay­la­sın­da bu­lut­la­rın üze­rin­de­ki man­za­ra çok ilgi çe­ki­yor. Bu­lut­la­rın kap­la­dı­ğı dağ zir­ve­sin­de apay­rı bir gü­zel­lik­ler ya­şan­dı­ğı­nı söy­le­yen Şaban Be­ki­roğ­lu ’bu­ra­da­ki man­za­ra­yı benim tarif etmem müm­kün değil. Bu yay­la­da de­dem­den kalan yay­la­mız var. Her yaz mev­si­min­de bu gü­zel­lik­le­ri gör­me­ye ya­şa­ma­ya ge­li­riz. Man­za­ra süper. Aşa­ğı­da­ki bu­lut­lar bir deniz gibi yay­la­mı­zı çev­re­li­yor. Gö­rün­me­si ge­re­ken bir yer. Çevre temiz ve yem­ye­şil ve aşa­ğı­da deniz gibi bulut var’ dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

Rize-Artvin Havalimanı Dolgusunun 97 Milyon Tonu Tamamlandı

Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı­nın alt ya­pı­sın­da ya­pıl­ma­sı plan­la­nan 100 mil­yon ton dol­gu­nun 97 mil­yon tonu ta­mam­lan­dı.

Or­du-Gi­re­sun Ha­va­li­ma­nı’nın ar­dın­dan deniz dol­gu­su­na ya­pı­la­cak Tür­ki­ye’deki ve Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’ndeki 2. ha­va­li­ma­nı olma özel­li­ği­ne sahip ola­cak Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı pro­je­si­nin in­şa­at ça­lış­ma­la­rı hız kes­me­den devam edi­yor.
Doğu Ka­ra­de­niz böl­ge­si için büyük önem ta­şı­yan ve 100 mil­yon ton­luk dol­gu­nun ger­çek­le­şe­ce­ği Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı pro­je­sin­de 97 mil­yon ton­luk dolgu ta­mam­la­nır­ken, pist, ter­mi­nal bi­na­la­rı ve çay bar­da­ğı şek­lin­de ola­cak giriş tagı kule de şe­kil­len­me­ye baş­la­dı.
3 bin metre uzun­lu­ğu ve 45 metre ge­niş­li­ğe sahip ola­cak olan Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı’nda 400 kam­yon her gün dolgu mal­ze­me­si ta­şır­ken, aynı za­man­da 2 adet alt kısmı dol­gu­ya göre açı­la­bi­len ve bu sa­ye­de nokta atış­lar ile dol­gu­yu ger­çek­leş­ti­ren 2 adet de gemi 24 saat ara­lık­sız ça­lı­şı­yor.
Ha­va­li­ma­nı dol­gu­sun­da yüzde 97, üst ya­pı­da ise yüzde 47,5 ta­mam­lan­ma ol­du­ğu­nu dile ge­ti­ren Rize Va­li­si Kemal Çeber “Ha­va­li­ma­nın­da bugün iti­ba­riy­le yüzde dolgu an­la­mın­da yüzde 97 ta­mam­lan­ma sağ­lan­dı.
Yani 100 mil­yon ton dol­gu­nun 97 mil­yon tonu bitti.
Diğer alt yapı iş­le­ri ile bir­lik­te top­lam alt yapı se­vi­ye­miz yüzde 94,5, üst ya­pı­da da yüzde 47,5 se­vi­ye­si­ne ulaş­tık. Hızla devam edi­yor.
Ama­cı­mız bu yıl so­nun­da ta­mam­lan­mış ola­rak ha­va­li­ma­nı­mı­za ilk uçağı in­dir­mek” dedi. Rize’de ya­tı­rım yap­ma­nın hava ko­şul­la­rı ve coğ­ra­fi şart­lar ne­de­niy­le zor ol­du­ğu­nun al­tı­nı çizen Çeber “45 gün hiç ara ver­me­yen, bir bö­lü­mü de afet olan ya­ğış­lı bir sezon ya­şa­dık.
Onun dı­şın­da da bazı zor­luk­la­rı­mız var. Rize’de ya­tı­rım yap­mak ger­çek­ten çok zor­dur. İklim­den do­la­yı, coğ­ra­fi şart­lar­dan do­la­yı çok zor­dur. Bizi en­gel­le­yecek şart­ta bir zor­luk ol­maz­sa yıl so­nun­da açmış ve ilk uçağı in­dir­miş ol­ma­yı he­def­li­yo­ruz” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.


Haber Merkezi

EMİSYON DEĞERLERİNİN AZALTILMASI ZORUNLULUK, ELEKTRİKLİ ARAÇLAR ÇARE Mİ? YENİ BİR SORUN MU?

Kü­re­sel Isın­ma’nın et­ki­le­ri­ni gi­de­rek artan doğal fe­la­ket­ler­le de­ne­yim­le­me­ye baş­la­dık. Dev­let­ler ve dev­let üstü ku­rum­lar Kü­re­sel Isın­ma’nın temel se­be­bi olan kar­bon emis­yo­nu­nu azalt­mak ve nihai ola­rak sı­fı­ra in­dir­ge­mek için he­def­ler or­ta­ya koydu. Son ola­rak Av­ru­pa Bir­li­ği’nin du­yur­du­ğu 2050 ‘sıfır emis­yon’ he­de­fi, ula­şım­da dizel ve ben­zin ya­kıt­la­rı­nın kul­la­nı­la­ma­ya­ca­ğı­nı ön­gö­rü­yor. Peki içten yan­ma­lı mo­tor­la­rın ge­le­ce­ği ne ola­cak? Elekt­rik­li araç­lar lanse edil­di­ği gibi tek çare mi? Dün­ya­nın en büyük al­ter­na­tif yakıt sis­tem­le­ri devi BRC’nin Tür­ki­ye CEO’su Kadir Örücü, elekt­rik­li araç­la­rın prob­lem­le­ri­ni ve on­la­ra al­ter­na­tif ola­bi­lecek se­çe­nek­le­ri sı­ra­la­dı.

Yaz ayını ya­şa­dı­ğı­mız Kuzey Ya­rım­kü­re’de ya­şa­nan sel fe­la­ket­le­ri, mev­sim nor­mal­le­rin çok üze­rin­de sey­re­den hava sı­cak­lık­la­rı ne­de­niy­le ya­şa­nan ku­rak­lık ve orman yan­gın­la­rı Kü­re­sel Isın­ma’nın te­tik­le­di­ği çevre fe­la­ket­le­ri ola­rak gö­rü­lü­yor. Kü­re­sel Isın­ma’yı te­tik­le­yen kar­bon sa­lı­mı de­ğer­le­ri­ni dü­şür­mek için adım­lar atan dev­let­ler ve dev­let üstü ku­rum­lar ula­şım­dan ener­ji üre­ti­mi­ne bir­çok alan­da emis­yon de­ğer­le­ri­ni dü­şür­mek için yeni kı­sıt­la­ma­lar dev­re­ye so­ku­yor. Ener­ji üre­ti­min­de büyük öl­çü­de ye­ni­le­bi­lir kay­nak­la­ra geçiş müm­kün­ken, ula­şım­da emis­yon de­ğer­le­ri­ni dü­şür­mek için or­ta­ya ko­nu­lan al­ter­na­tif­ler ye­ter­siz ka­lı­yor. Dün­ya­nın en büyük al­ter­na­tif yakıt sis­tem­le­ri üre­ti­ci­si BRC’nin Tür­ki­ye CEO’su Kadir Örücü, içten yan­ma­lı motor tek­no­lo­ji­le­ri­nin ge­le­ce­ği­ni ve elekt­rik­li araç­la­ra al­ter­na­tif ola­bi­lecek se­çe­nek­le­ri sı­ra­la­dı.

‘ULA­ŞIM­DA HENÜZ KESİN ÇÖZÜM OR­TA­YA KO­NUL­MA­DI’
Kar­bon sa­lı­mı de­ğer­le­ri­nin aci­len dü­şü­rül­me­si ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­yan Kadir Örücü, “Gü­nü­müz­de ya­şa­dı­ğı­mız doğal fe­la­ket­le­rin kay­na­ğı Kü­re­sel Isın­ma. Kü­re­sel Isın­ma’nın be­lir­li öl­çü­de dur­du­rul­ma­sı­nın tek çö­zü­mü de kar­bon sa­lı­mı de­ğer­le­ri­nin azal­tıl­ma­sın­dan ge­çi­yor. Av­ru­pa Bir­li­ği, İngil­te­re ve Ja­pon­ya’nın ön­cü­lük et­ti­ği yeni kar­bon emis­yon he­def­le­ri, kar­bon sa­lı­mı­nın dü­şü­rül­me­si ve Kü­re­sel Isın­ma’nın ge­ri­le­til­me­si için önem­li adım­lar. Ancak bunun nasıl ya­pı­la­ca­ğı önem­li bir tar­tış­ma ko­nu­su. İngil­te­re’nin or­ta­ya at­tı­ğı ‘Yeşil Plan’ ener­ji üre­ti­min­de akıl­cı çö­züm­ler or­ta­ya koysa da ula­şım­da hangi çö­züm­le­rin or­ta­ya ko­nu­la­ca­ğı, içten yan­ma­lı motor tek­no­lo­ji­le­ri­nin nasıl bir anda terk edi­le­ce­ği gibi so­run­lar halen ge­çer­li­li­ği­ni ko­ru­yor” diye ko­nuş­tu.
“ELEKTRİKLİ ARAÇ­LA­RIN LİTYUM BA­TAR­YA­LA­RI ZEHİR SA­ÇI­YOR”
Elekt­rik­li araç­la­rın ba­tar­ya tek­no­lo­ji­le­ri­ni sor­gu­la­yan BRC Tür­ki­ye CEO’su Kadir Örücü, “Cep te­le­fon­la­rı­mız­da, di­züs­tü bil­gi­sa­yar­la­rı­mız­da kul­lan­dı­ğı­mız lit­yum ba­tar­ya­lar, elekt­rik­li araç­lar­da da kul­la­nı­lı­yor. Diğer ba­tar­ya tek­no­lo­ji­le­rin­de geri dö­nü­şüm müm­kün­ken, lit­yum-ion ba­tar­ya­lar­da geri dö­nü­şüm yüzde 5 ci­va­rın­da ger­çek­le­şi­yor. Bir­ming­ham Üni­ver­si­te­si’nde elekt­rik­li araç­lar için ba­tar­ya tek­no­lo­ji­le­ri üze­rin­de ça­lı­şan eki­bin li­de­ri Paul An­der­son yakın ta­rih­te İngi­liz basın ku­ru­lu­şu BBC’ye ver­di­ği de­meç­te lit­yum ba­tar­ya­la­rın ol­duk­ça ze­hir­li ol­du­ğu bu ne­den­le geri dö­nü­şü­mü­nün büyük ma­li­yet­ler­le ger­çek­leş­ti­ği­ni be­lirt­miş­ti. Elekt­ro­nik ci­haz­la­rı­mı­zın gö­re­ce daha küçük ve geri dö­nü­şüm ma­li­ye­ti çok yük­sek olan kul­la­nıl­mış lit­yum ba­tar­ya­la­rı çöp ola­rak Af­ri­ka ül­ke­le­ri­ne gön­de­ri­li­yor. Elekt­rik­li araç­la­rın kul­lan­dı­ğı lit­yum ba­tar­ya­lar çok daha ağır. Or­ta­la­ma bir elekt­rik­li ara­cın 70 kilo lit­yum ba­rın­dır­dı­ğı­nı ve bu ba­tar­ya­la­rın 2-3 yıl öm­rü­nün ol­du­ğu­nu dü­şü­nür­se­niz, elekt­rik­li araç­la­rın doğa için ba­rın­dır­dı­ğı teh­li­ke­nin far­kı­na va­ra­bi­lir­si­niz” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
“OTO­MOTİV ÜRETİCİLERİ AR-GE ÇA­LIŞ­MA­LA­RI­NI HIZ­LAN­DIR­DI”
Dünya ça­pın­da oto­mo­tiv üre­ti­ci­le­ri­nin ba­tar­ya tek­no­lo­ji­le­ri ve lit­yum ba­tar­ya­la­rın geri dö­nü­şü­mü için ciddi mik­tar­da ya­tı­rı­mı Ar-Ge ça­lış­ma­la­rı­na har­ca­dı­ğı­nı söy­le­yen Örücü, “Nis­san’ın lit­yum ba­tar­ya­la­rın dö­nü­şü­mü yö­nün­de ciddi araş­tır­ma­la­rı bu­lu­nu­yor. Re­na­ult ve Volk­s­wa­gen gibi Av­ru­pa­lı üre­ti­ci­ler ise lit­yum ba­tar­ya­la­rın ye­ri­ni ala­bi­lecek yeni ba­tar­ya tek­no­lo­ji­le­ri­nin üze­rin­de du­ru­yor. Hızlı şarj ola­bi­lecek, daha hafif ve daha uzun men­zi­li kar­şı­la­ya­bi­lecek ba­tar­ya­lar için büyük bir yarış var. Ancak henüz sonuç gö­rün­mü­yor” dedi.
“ALT­YA­PI EN BÜYÜK SO­RUN­LAR ARA­SIN­DA YER ALI­YOR”
Av­ru­pa Bir­li­ği üyesi ül­ke­le­rin elekt­rik­li araç­lar için alt­ya­pı ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­dı­ğı­nı, AB’nin bu ko­nu­da teş­vik da­ğıt­tı­ğı­nı be­lir­ten Kadir Örücü, “Av­ru­pa Bir­li­ği ül­ke­le­rin­de elekt­rik­li araç­la­rın şarj ola­bil­me­si için alt­ya­pı ça­lış­ma­la­rı baş­la­dı. Ancak dün­ya­nın geri ka­la­nın­da bu denli mas­raf­lı ve ülke ça­pın­da ger­çek­le­şecek, kar­ma­şık bir alt­ya­pı­yı ku­ra­cak ülke sa­yı­sı ne yazık ki çok az. Tek­no­lo­ji­yi ge­ri­den takip eden ge­liş­mek­te olan ve ge­liş­me­miş ül­ke­ler­de elekt­rik­li araç­la­rın nasıl yay­gın­la­şa­ca­ğı şüp­he­si­ni ko­ru­yor. Gü­nü­müz­de­ki eği­lim­le­re ba­ka­rak, oto­mo­tiv üre­ti­ci­le­ri­nin ge­liş­miş ül­ke­ler için ayrı, diğer ül­ke­ler için ayrı araç­lar üre­te­ce­ği­ni ön­gö­rü­yo­ruz. Bu durum yal­nız­ca ge­liş­miş olan ül­ke­ler­de­ki kar­bon sa­lı­mı se­vi­ye­le­ri­ni dü­şü­recek, dünya nü­fu­su­nun ço­ğun­lu­ğu­nun ba­rın­dı­ğı ül­ke­ler­de kir­le­ti­ci ya­kıt­lar kul­la­nıl­ma­ya devam ede­cek­tir” şek­lin­de ko­nuş­tu.

“ATIK MAD­DE­LER­DEN, UCUZA ÜRETİLİYOR: Bi­oLPG”
Bi­yo­lo­jik ya­kıt­la­rın gi­de­rek ge­liş­ti­ği­ni, atık­lar­dan uzun yıl­lar­dır metan gazı elde edil­di­ği­ni ha­tır­la­tan Kadir Örücü, “Bi­odi­zel ya­kı­tı­na ben­zer bir sü­reç­le elde edi­len Bi­oLPG, ge­le­ce­ğin ya­kı­tı ola­bi­lir. Üre­ti­min­de atık palm yağı, mısır yağı, soya yağı gibi bit­ki­sel te­mel­li yağ­lar kul­la­nı­la­bi­lir­ken ay­rı­ca bi­yo­lo­jik atık ola­rak gö­rü­len, atık balık ve hay­van yağ­la­rı, gıda üre­ti­min­de atık ha­li­ne dö­nü­şen yan ürün­ler­den de fay­da­la­nı­lan Bi­oLPG hali ha­zır­da İngil­te­re, Hol­lan­da, Po­lon­ya, İspan­ya ve ABD’de üre­ti­lip kul­la­nı­ma su­nu­lu­yor. Hem atık­lar­dan üre­til­me­si hem de üre­tim ma­li­yet­le­ri­nin düşük ol­ma­sı Bi­oLPG’yi an­lam­lı kı­lı­yor” dedi.
“LPG CİDDİ BİR AL­TER­NATİF”
Elekt­rik­li araç­lar için ba­tar­ya tek­no­lo­ji­si­nin bek­len­di­ği­ni ve içten yan­ma­lı mo­tor­la­rın bir anda terk edi­le­me­ye­ce­ği­nin al­tı­nı çizen Kadir Örücü, “Elekt­rik­li araç­lar için daha uzun me­sa­fe­le­ri kat et­me­le­ri­ni sağ­la­ya­cak daha çev­re­ci ba­tar­ya tek­no­lo­ji­le­ri­nin bu­lun­ma­sı, yay­gın­laş­ma­la­rı için büyük önem arz edi­yor. Öte yan­dan içten yan­ma­lı mo­tor­la­ra bir anda ‘el­ve­da’ de­me­miz müm­kün değil. Ge­liş­mek­te olan ül­ke­ler­de­ki alt­ya­pı za­yıf­lı­ğı, elekt­rik­li araç­la­rın ucuz bir tek­no­lo­ji ge­liş­ti­ri­le­ne kadar pa­ha­lı ol­ma­sı da denk­le­me kat­tı­ğı­mız­da, LPG en akıl­cı se­çe­nek ola­cak­tır. Kü­re­sel Isın­ma’nın et­ki­le­ri­ni dur­dur­mak için ön­lem­ler al­dı­ğı­mız sü­reç­te LPG içten yan­ma­lı mo­to­ra sahip araç­lar or­ta­dan kal­kın­ca­ya dek var­lı­ğı­nı sür­dü­re­cek­tir” di­ye­rek söz­le­ri­ni son­lan­dır­dı.

Ha­ber-Fo­to: Burak Kı­la­vu­zoğ­lu

BAŞSAĞLIĞI

Yazıcı Ailesinin Acı Günü

Madenli Yazıcılar mahallesinden, (Merhum) Süleyman, Mehmet ve Cemal Yazıcı’nın kardeşleri, Orhan, Mesut, Çaykur Sabuncular Çay Fabrikası Personeli Canan KORKMAZ’ın babaları ve Komsumuz güzel insan Çayeli Bakır İşletmeleri Personeli Köksal KORKMAZ’ın kayınpederi Madenli Belediyesi eski personellerinden olan Rasim YAZICI geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu vefat etti.

                Merhum Yazıcı’nın cenazesi İkindi namazına müteakiben Madenli Merkez Fatih Camii yanında kılınarak aile kabristanlığına defnedildi.

                Bizde Yeni Çayeli Gazetesi Yazı Ailesi olarak Merhum Rasim YAZICI’ya Allah’tan rahmet geride kalan YAZICI Ailesine ve tüm sevenlerine BAŞSAĞLIĞI dileriz.

                Allah rahmet eylesin.

Yeni Çayeli Gazetesi Yazı Ailesi

ÇAY FİYATINDA KARGAŞA

ÇAY­KUR yaş çay be­de­li­ni 3870 TL den alı­yor.
ÇAY­KUR’un kon­ten­ja­nı­nı fır­sat bilen bir­çok özel sek­tör fir­ma­sı kilo fi­ya­tı­nı 2700 TL ye dü­şü­re­rek fır­sat­tan is­ti­fa­de çay alımı ya­pı­yor.
Ser­best pi­ya­sa bu va­tan­da­şa in­di­ri­len kazık ol­ma­ma­lı.
Fır­sa­tı kara dö­nüş­tü­ren özel sek­tö­re bi­ri­le­ri dur de­me­yi bil­me­li.
Çay üre­ti­ci­si bu düşük üc­ret­ten çok mağ­dur.
Üre­ti­ci sa­ha­da bu ko­nu­yu çö­zecek yet­ki­li et­ki­li ve bizi si­ya­si an­lam­da yö­ne­ten AK Parti yö­ne­ti­ci­si arı­yor.
So­rum­lu kim­se­yi bu­la­ma­yan üre­ti­ci içi kan ağ­la­ya­rak 2700 li­ra­dan ça­yı­nı tar­la­da kal­ma­ma­sı için sat­mak zo­run­da ka­lı­yor.
Her yaş çay yap­ra­ğın­da alın teri var, emek var, hak var.
Özel sek­tör­de vic­dan yok ki 3870 li­ra­lık dev­le­tin koy­du­ğu fi­ya­tın çok al­tın­da çay alı­yor. Bu yasal ola­rak belki doğru ola­bi­lir ama vic­da­nen doğru değil açık­ça kan ağ­la­yan emek­çi­nin hak­kı­nı gasp et­mek­tir.
Üre­ti­ci mec­bu­ri­yet­ten ka­pı­na gel­miş­se sen ona is­te­di­ğin fi­ya­tı değil uy­gu­la­nan fi­yat­tan ça­yı­nı al­ma­lı­sın. Zarar edi­yor­san dük­kâ­nı kapat. Çok kar ede­ce­ğim diye düşük fi­yat­la çay alıp üre­ti­ci­nin alın te­ri­ne eme­ği­ne say­gı­sız­lık ya­pıl­ma­ma­lı.
Giden ağam gelen paşam
Ka­mu­da gö­rev­de bu­lu­nan­lar is­tis­na­lar dı­şın­da sık sık Hü­kü­met ta­ra­fın­dan başka yer­le­re tayin edi­lir.
Aynı yerde uzun sü­re­li ça­lış­mak hiz­met aş­kın­da dur­gun­lu­ğa sebep ola­bi­li­yor.
Her­ke­sin ça­lış­ma şevki görev an­la­yı­şı fark­lı ola­bi­lir ama önem­li olan dev­le­tin hiz­met­le­ri da­ğı­tı­mın­da kusur ey­le­me­mek yan­lış yap­ma­mak.Yıl­lar ön­cey­di Rize’ye yeni ata­nan bir Vali beye Ga­ze­te­ci­ler ola­rak ha­yır­lı olsun zi­ya­re­tin­de bu­lun­muş­tuk. Vali biz ga­ze­te­ci­le­re ko­nu­şur­ken söy­le­di­ği ’siz­ler­de bizim gibi 24 saat görev ba­şın­da­sı­nız mesai sa­ati­niz yok’ ’sö­zü­nü unut­ma­dım. Bu an­la­yış ışığı al­tın­da görev ya­par­ken unu­tan­lar ol­mu­yor değil el­bet­te. Gi­der­ken unu­tan­lar bizim gön­lü­müz de de unu­tu­lur, ne demiş der­viş giden ağam gelen paşam.

ÇAYKUR’DAN SAHTE VE TAKLİT ÇAYLARA KARŞI MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Çay İşlet­me­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğü, (ÇAY­KUR) sahte ve tak­lit çay­la­ra karşı ülke ge­ne­lin­de il­gi­li ku­rum­lar­la iş bir­li­ği ha­lin­de mü­ca­de­le­si­ne arar ver­mek­si­zin devam edi­yor.

Çay­kur, ülke ge­ne­lin­de bir yan­dan satış ve pa­zar­la­ma ağını ge­niş­le­te­rek kuru çay sa­tış­la­rı­nı ar­tı­rır­ken diğer yan­dan sahte ve tak­lit ürün­le­re karşı da mü­ca­de­le yü­rü­tü­yor. Çay­kur’un Bölge Mü­dür­lü­ğü yet­ki­li­le­ri ve satış tem­sil­ci­le­ri­nin saha de­ne­tim­le­ri so­nu­cu Ağrı’nın Pat­nos il­çe­sin­de po­li­sin yap­tı­ğı ope­ras­yon­da 1 ki­log­ram­lık pa­ket­ler­de 114 adet Çay­kur mar­ka­lı sahte ürün ele ge­çi­ril­di. Sahte ürün sa­tı­şı yapan iş yeri sa­hi­bi hak­kın­da yasal işlem baş­la­tıl­dı.
Çay­kur yet­ki­li­le­ri sahte ve tak­lit ürün­le­re karşı ülke ge­ne­lin­de saha de­ne­tim­le­ri­nin ara­lık­sız devam et­ti­ril­di­ği­ni be­lir­te­rek, dev­le­tin il­gi­li tüm ku­rum­la­rı ile iş bir­li­ği ha­lin­de mü­ca­de­le­nin ka­rar­lı­lık­la sür­dü­rü­le­ce­ği­ni me­sa­jı­nı verdi.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali Ka­val­cı

Likrada 350 milyon dolarlık ithalatın önüne geçecek

Türk teks­til sek­tö­rü­nün lider ku­ru­luş­la­rın­dan Mi­gi­boy, likra üre­ti­mi için büyük bir ya­tı­rı­ma ha­zır­la­nı­yor. Niğde OSB’de 400 bin met­re­ka­re alan­da ku­ru­la­cak fab­ri­ka ile yıl­lık 40 bin ton likra it­ha­la­tı­nın önüne ge­çil­me­si he­def­le­ni­yor. Mi­gi­boy Şir­ket­ler Grubu Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Vehbi Can­po­lat, “Ül­ke­mi­zin yıl­lık likra ih­ti­ya­cı yak­la­şık 60 bin ton. 500 ki­şi­ye is­tih­dam sağ­la­ya­ca­ğı­mız fab­ri­ka­mız­la Türk teks­til sek­tö­rü­nün ih­ti­ya­cı olan 40 bin to­nu­nu kar­şı­la­ya­rak it­ha­la­tı ih­ra­ca­ta dö­nüş­tür­mek is­ti­yo­ruz. Sek­tör ih­ra­ca­tı­mı­za da ciddi an­lam­da katkı sağ­la­ya­cak ya­tı­rı­mı­mız­la günde 100 ton üre­tim yap­ma­yı he­def­li­yo­ruz” dedi.

51 yıl­lık tec­rü­be­si ile teks­til sek­tö­rü­nün lider ku­ru­luş­la­rın­dan olan Mi­gi­boy, Tür­ki­ye’nin top­lam ih­ra­ca­tı­na katkı yap­mak adına plan­la­dı­ğı ya­tı­rım­la­rı ha­ya­ta ge­çi­ri­yor. Şir­ket, Niğde Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si’nde 200 mil­yon do­lar­lık ya­tı­rım­la günde 100 ton likra üre­tim ka­pa­si­te­li dev bir ya­tı­rı­ma ha­zır­la­nı­yor. 14 ayda ta­mam­lan­ma­sı he­def­le­nen fab­ri­ka, yıl­lık 40 bin ton likra it­ha­la­tı­nın önüne ge­çecek ve 500 ki­şi­ye is­tih­dam sağ­la­ya­cak.
HEDEF İTHA­LA­TIN ÖNÜNE GEÇ­MEK
Bu yıl yüzde 50 bü­yü­me he­def­le­dik­le­ri­ni söy­le­yen Mi­gi­boy Şir­ket­ler Grubu Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Vehbi Can­po­lat, “Coğ­raf­ya­mız­da­ki kon­fek­si­yon üre­ti­mi gün geç­tik­çe ar­tı­yor. Kumaş ve ip­li­ğe olan ih­ti­yaç arttı. Likra pa­za­rı ise Çin ve Kore’deki ulus­la­ra­ra­sı büyük ka­pa­si­te­ler­de fab­ri­ka­la­rı olan fir­ma­la­rın elin­de dö­nü­yor. Batı’da üre­tim yok de­necek kadar az. Bu ne­den­le bu ya­tı­rı­mı­mız Av­ru­pa ül­ke­le­ri­ni de ya­kın­dan il­gi­len­di­ri­yor. Lik­ra­nın birim fi­ya­tı şu an 12-15 dolar ci­var­la­rın­da. Özel­lik­le ham­mad­de­de bu artış tüm ürün­ler­de ge­çer­li. Likra fi­yat­la­rı dünya pa­za­rın­da da şu anda çok yük­sek olsa da önü­müz­de­ki dö­nem­de fi­yat­la­rın yarı ya­rı­ya dü­şe­ce­ği­ni ön­gö­rü­yo­ruz. Tür­ki­ye’nin likra ih­ti­ya­cı ise yıl­lık yak­la­şık 60 bin ton. Bunun 20 bin to­nu­nu Tür­ki­ye’de ku­ru­lu ya­ban­cı ser­ma­ye­li bir firma üre­tir­ken ge­ri­ye kalan 40 bin to­nu­nu yurt­dı­şın­dan ithal edi­yo­ruz. Dışa ba­ğım­lı ol­du­ğu­muz bir pazar. Bu ya­tı­rı­mı­mız­la, it­ha­la­tın önüne geçip Türk teks­til sek­tö­rü­nün eksik kalan ih­ti­ya­cı­nı ta­mam­la­mak ve ül­ke­mi­zi Av­ru­pa’nın likra üre­tim üssü yap­mak ön­ce­lik­li he­de­fi­miz.” dedi.
GÜN­LÜK ÜRETİM KAPASİTESİ 100 TON
Şir­ke­tin pan­de­mi dö­ne­min­de bir­çok ya­tı­rım yap­tı­ğı­nı be­lir­ten Can­po­lat, şu bil­gi­le­ri pay­laş­tı: “2020 kü­re­sel ti­ca­re­tin durma nok­ta­sı­na gel­di­ği bir yıl oldu. Biz buna rağ­men hedef ra­kam­la­rı­mı­zı ya­ka­la­dık ve aynı za­man­da ya­tı­rım­la­rı­mı­za devam ettik. Kah­raman­ma­raş’taki fab­ri­ka­mı­zı dün­ya­da yeni çıkan Vor­teks tek­no­lo­ji­siy­le iplik üret­mek üzere yak­la­şık 7,5 mil­yon euro ya­tı­rım ile ta­ma­men ye­ni­le­ye­rek 500 tona çı­kar­dık. Çorlu’da ise ta­ma­men yeni bir fab­ri­ka ku­ru­yo­ruz. Niğde OSB’de ku­ra­ca­ğı­mız yeni fab­ri­ka ise 400 bin met­re­ka­re­lik alan­da 100 bin met­re­ka­re­si ka­pa­lı olan ve yak­la­şık 500 ki­şi­nin ça­lış­tı­ğı bu sa­yı­dan yak­la­şık 200’ünün beyaz ya­ka­lı ola­ca­ğı bir fab­ri­ka. Kur­du­ğu­muz te­sis­te her ne kadar çıkan son ürün iplik olsa da tesis iplik te­si­sin­den çok bir kimya ra­fi­ne­ri­si. Te­me­li­ni yıl so­nu­na kadar atmış ola­ca­ğız. Ta­mam­lan­ma sü­re­si an­laş­ma­mız içe­ri­sin­de 18 ay ancak biz 14 ay içe­ri­sin­de bi­tir­me­yi he­def­li­yo­ruz. Gün­lük üre­tim he­de­fi­miz ise 100 ton. Kur­du­ğu­muz fab­ri­ka ta­ma­men yeşil ve sür­dü­rü­le­bi­lir bir fab­ri­ka. Az su kul­la­nan sis­tem­ler, yağ­mur su­la­rı­nı top­la­ma, kul­la­nı­lan su­la­rı ye­ni­den kul­lan­ma, güneş ener­ji­si gibi bütün tek­no­lo­ji­le­ri içe­recek bir fab­ri­ka ha­zır­lı­yo­ruz. Tüm sek­tör bu doğ­rul­tu­da ça­lış­ma­la­rı­nı ya­pı­yor ancak üre­tim­le­ri­ni bu se­vi­ye­de sür­dü­rü­le­bi­lir bir şe­kil­de ger­çek­leş­ti­ren fab­ri­ka­la­ra ön­cü­lük edi­yo­ruz.”
“DÜNYA TİCARETİ İKİ BÜYÜK PROB­LEM­LE BO­ĞU­ŞU­YOR”
Kü­re­sel ti­ca­re­tin iki önem­li prob­lem­le uğ­raş­tı­ğı­nı be­lir­ten Vehbi Can­po­lat, “Şu anda kon­tey­ner fir­ma­la­rı­nın ve ham­mad­de üre­ti­ci­le­ri­nin tekel oluş­tur­ma­sı ile mü­ca­de­le edi­yo­ruz. 2 bin do­lar­lık kon­tey­ner üc­re­ti­ni 10-15 bin do­lar­la­ra yük­sel­di.
Bu bizim için çok büyük bir prob­lem çünkü ana ham­mad­de­yi dı­şa­rı­dan te­da­rik edi­yo­ruz. Dünya ana ham­mad­de ürün­le­ri­nin ta­ma­mı­nı Uzak Doğu’ya yap­tı­rı­yor. Bizim gibi ül­ke­le­rin hızlı şe­kil­de sa­na­yi­leş­me­si ve her ko­nu­da üre­ti­me geç­me­si ge­re­ki­yor. Şu anda Uzak Doğu blo­ğu­nun ra­kip­siz ol­ma­sı fi­yat­lar­da ciddi hak­sız­lık­la­ra yol açı­yor. Sa­na­yi kül­tü­rü olan, alt ya­pı­sı olan bizim gibi ül­ke­le­rin üre­ti­me geri dön­me­si ile kı­rı­la­bi­lir bir durum ancak kar­şı­mız­da dev gibi fab­ri­ka­lar oluş­tu. Günde 10 bin ton üre­tim yapan fab­ri­ka­la­ra rakip olmak zor. Ancak pes et­mi­yo­ruz. Sa­na­yi­le­şip dün­ya­nın iyi bir te­da­rik­çi­si ol­ma­lı­yız. Coğ­ra­fi ko­nu­mu­muz buna çok uygun.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
YEŞİL LİKRA
Lik­ra­nın çev­re­ci bir ürün ol­du­ğu­nu da söz­le­ri­ne ek­le­yen Can­po­lat, “Bu kumaş tü­rü­nün bir atığı yok. Üre­tim sü­reç­le­rin­de sa­de­ce elekt­rik ve do­ğal­gaz kul­la­nı­lı­yor. Kendi ba­şı­na örgü ya da do­ku­ma­sı ya­pı­lan bir ham­mad­de de değil. Bir örgü kumaş ya da do­ku­ma ya­pı­lır­ken yüzde 3 ile 5 ora­nın­da kul­la­nı­lı­yor. Bu ne­den­le ürün­le­rin dö­nü­şü­mü ya­pı­lır­ken Likra da dö­nü­şü­me dahil olu­yor.” dedi. Mi­gi­boy ola­rak sos­yal so­rum­lu­luk ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da okul, cami, türbe gibi bir­çok proje ger­çek­leş­tir­dik­le­ri­ni ifade eden Can­po­lat şu ifa­de­le­ri kul­lan­dı, “Sos­yal so­rum­lu­luk ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da okul pro­je­le­ri­nin çok önem­li ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­ruz. Eyüp’te yap­tır­dı­ğı­mız ‘Oğuz Can­po­lat Ana­do­lu Li­se­si’ dev­le­te dev­ret­ti­ği­miz Tür­ki­ye’nin örnek okul­la­rın­dan biri. Okulu ya­kın­dan takip ede­rek bir ih­ti­yaç­la­rı ol­ma­la­rı du­ru­mun­da il­gi­le­ni­yo­ruz. Do­na­nım­lı ve ba­şa­rı­lı öğ­ren­ci­ler ye­tiş­ti­ren okul­la­rı ha­ya­ta ge­çir­mek çok kıy­met­li. Aynı za­man­da Ela­zığ’da ve Mer­sin’de yap­mış ol­du­ğu­muz camii ve çeş­me­ler gibi bir­çok pro­je­miz var.” diye ko­nuş­tu.


Ha­ber-Fo­to: Ece Türk­kan

Diyetisyenliğe ilgi arttı

Son za­man­lar­da Ko­vid-19’la önemi daha da or­ta­ya çıkan, ça­lış­ma alan­la­rı ol­duk­ça fazla olan, il­gi­nin en çok art­tı­ğı bölüm ise “Bes­len­me ve Di­ye­te­tik Bö­lü­mü’’ oldu. İstan­bul Ru­me­li Üni­ver­si­te­si Bes­len­me ve Di­ye­te­tik Bö­lü­mü Baş­ka­nı Dr.​Zey­nep Güler Ye­ni­pı­nar öğ­ren­ci­le­rin neden bu bö­lü­mü seç­me­le­ri ile il­gi­li de­tay­lı bilgi verdi.

Son yıl­lar­da tüm dünya ve ül­ke­miz­de sağ­lık ko­nu­sun­da bir bi­linç­len­me oldu. Bu doğ­rul­tu­da in­san­lar has­ta­la­nıp ilaç kul­lan­mak ye­ri­ne doğru bes­le­ne­rek ve ha­re­ket­li ola­rak daha sağ­lık­lı, ka­li­te­li bir yaşam sür­me­yi ter­cih edi­yor­lar. Bu sü­reç­te sağ­lık pro­fes­yo­nel­le­ri­ne ih­ti­yaç du­yu­lu­yor diyen Dr.​Zey­nep Güler Ye­ni­pı­nar özel­lik­le di­ye­tis­yen­ler bu gru­bun en önem­li kıs­mı­nı oluş­tur­mak­ta­dır diye be­lirt­ti.
Ye­ni­pı­nar, bes­len­me ve di­ye­te­tik bö­lü­mün­den mezun olan öğ­ren­ci­le­rin iş alan­la­rı hak­kın­da da bilgi verdi. ‘’Di­ye­tis­yen­ler, bes­len­me­nin ve gı­da­nın ol­du­ğu her alan­da iş bu­la­bil­mek­te­dir. Bu se­bep­le dev­le­te bağlı ku­ru­luş­lar ve özel ku­ru­luş­lar, spor sa­lon­la­rı, huzur ev­le­ri vb. yer­ler dik­ka­te alın­dı­ğın­da ay­rı­ca kendi iş­le­ri­ni de kurma im­kâ­nı dü­şü­nül­dü­ğün­de iş im­kâ­nı­nın bir­çok mes­le­ğe göre çok daha fazla ol­du­ğu gö­rül­mek­te­dir. Bu ko­nu­da di­ye­tis­yen­lik mes­le­ği­ni seçen öğ­ren­ci­ler üze­rin­de ya­pı­lan araş­tır­ma­da; di­ye­tis­yen­lik mes­le­ği­nin top­lum­da say­gın­lı­ğı olan, ki­şi­lik­le­ri­ne uygun, po­pü­ler, ça­lış­ma alan­la­rı­nın yay­gın, iş im­kâ­nı olan bir mes­lek ol­du­ğu vur­gu­lan­mış­tır.’’ Dr.Zey­nep Güler Ye­ni­pı­nar söz­le­ri­ne şöyle devam etti:’’Gü­nü­müz dün­ya­sın­da sağ­lık ala­nın­da­ki bakım ve te­da­vi­ler sü­rek­li de­ği­şim gös­ter­mek­te­dir. Bu ne­den­le di­ye­tis­yen­lik mes­le­ği iyi bir bes­len­me bil­gi­si ya­nın­da gün­cel bilgi ve tek­no­lo­ji­yi iz­le­mek, iyi dü­zey­de ile­ti­şim be­ce­ri­si­ni de ge­rek­tir­mek­te­dir. Gün­cel ola­rak araş­tır­ma­lar ve bil­gi­le­ri takip et­me­yi, etik ku­ral­lar çer­çe­ve­sin­de, bi­li­min ışı­ğın­da ve ka­nıt­la­ra da­ya­lı bil­gi­ler­le ken­di­si­ni ye­ni­le­me­yi seven ve in­san­la­rın sağ­lık­lı, ka­li­te­li bir yaşam sür­me­si­ni sağ­la­ya­rak yap­tı­ğı­nız her işte bir iz bı­rak­mak is­ti­yor­sa­nız bu mes­lek size gö­re­dir. Çünkü Bes­len­me ve Di­ye­te­tik Bö­lü­mü’nü ter­cih ede­rek, sek­tör­de Di­ye­tis­yen ola­rak ça­lış­mak is­te­yen­ler; İle­ti­şi­mi güçlü, üret­ken, ya­ra­tı­cı, so­rum­lu­luk sa­hi­bi, araş­tır­ma­cı, sor­gu­la­yı­cı, öğ­ren­me­ye me­rak­lı, fen bi­lim­le­ri, özel­lik­le kimya ve bi­yo­lo­ji ile il­gi­li, sa­bır­lı ve hoş­gö­rü­lü, etik il­ke­ler ve ev­ren­sel de­ğer­le­re bağlı, iş­bir­li­ği ile ça­lı­şa­bi­len, in­san­la­ra yar­dım et­mek­ten, kat­kı­da bu­lun­mak­tan hoş­la­nan bi­rey­ler ol­ma­lı­dır’’ ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Dr.Zey­nep Güler Ye­ni­pı­nar ‘’Ge­li­şi­me açık bi­riy­se­niz İstan­bul Ru­me­li Üni­ver­si­te­si Bes­len­me ve Di­ye­te­tik Bö­lü­mü­nü okur­ken Psi­ko­lo­ji, Fiz­yo­te­ra­pi, Spor bi­lim­le­ri, Hem­şi­re­lik, Çocuk Ge­li­şi­mi, Sağ­lık Hiz­met­le­ri gibi başka bilim dal­la­rın­da da li­sans dip­lo­ma­sı alma hak­kı­na sahip ola­bi­lir­si­niz. Ay­rı­ca mezun ol­duk­tan sonra kendi da­lın­da veya bi­yo­kim­ya, ana­to­mi vb. ko­nu­lar­da li­san­süs­tü eği­tim­le­ri ala­bi­lir, aka­de­mis­yen ola­rak ka­ri­ye­ri­ni­ze de devam ede­bi­lir­si­niz. Dört yıl bo­yun­ca, seç­ti­ği­niz mes­le­ğin eği­ti­mi­ni ala­ca­ğı­nız, ha­yal­le­ri­ni­zi ger­çek­leş­ti­re­ce­ği­niz, sizi mutlu edecek, ayak­la­rı­nı­zın geri git­me­ye­ce­ği, sos­yal bir or­tam­da, çe­şit­li kulüp et­kin­lik­le­ri­nin ve pro­je­le­rin için­de yer ala­rak öğ­ren­ci­nin de ta­kı­mın bir par­ça­sı ola­rak kabul edil­di­ği, ulus­la­ra­ra­sı gün­cel bil­gi­le­rin takip edi­le­rek eği­tim ve öğ­re­ti­min ya­pıl­dı­ğı, öğ­ren­ci­nin diğer dal­lar­da da pa­ra­lel eği­tim ala­bil­di­ği ve viz­yon sa­hi­bi ol­du­ğu ,ya­ban­cı dile önem veren, öğ­ren­ci­le­ri­ne yurt içi ve yurt dışı fır­sat­lar ta­nı­yan, sü­rek­li iyi­leş­tir­me­yi he­def­le­yen bir üni­ver­si­te­de eği­tim almak siz­le­ri her zaman bir adım öne ta­şı­ya­cak­tır’’ di­ye­rek söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı.


Ha­ber-Fo­to: Teni Tapık Çimen

Rizespor İşi Gerçekten Çok Zor!

Süper Lig’in 4. haf­ta­sın­da Çay­kur Ri­zes­por evin­de oy­na­dı­ğı A. Ha­tays­por kar­şı­laş­ma­sı­nı 2-0’lık skor­la kay­bet­ti.

Süper Lig’in 4. haf­ta­sın­da Çay­kur Ri­zes­por evin­de oy­na­dı­ğı A. Ha­tays­por kar­şı­laş­ma­sı­nı 2-0’lık skor­la kay­bet­ti. Süper Lig’in 4. haf­ta­sın­da Çay­kur Ri­zes­por, Ata­kaş Ha­tays­por’u konuk etti.
Çay­kur Didi Stad­yu­mu’nda oy­na­nan mü­ca­de­le­yi Halil Umut Meler yö­net­ti.
Kar­şı­laş­ma, 2-0’lık Ata­kaş Ha­tays­por üs­tün­lü­ğüy­le nok­ta­lan­dı. Konuk ekibi öne ge­çi­ren gol da­ki­ka­lar 81’i gös­te­rir­ken Diouf’tan geldi.
Maçın so­nu­cu­nu tayin eden skor 89’da El Kaabi’den geldi. Ata­kaş Ha­tays­por, bu ga­li­bi­yet­le pu­anı­nı 5’e yük­selt­ti ve maç faz­la­sıy­la 10. sı­ra­da ko­num­lan­dı. 2 pu­an­lı Çay­kur Ri­zes­por ise 16. sı­ra­da yer aldı. Maç­tan da­ki­ka­lar (İlk yarı) 2. da­ki­ka­da sağ ka­nat­tan Adama’nın sa­vun­ma­nın ar­ka­sı­na at­tı­ğı pasta topla bu­lu­şan Diouf’un sert şu­tu­nu ka­le­ci Gök­han kur­tar­dı.
4. da­ki­ka­da Bo­la­sie’nin ceza sa­ha­sı dı­şın­dan sert şu­tun­da meşin yu­var­lak fark­lı şe­kil­de auta çıktı. 40. da­ki­ka­da ceza sa­ha­sı dı­şın­dan topla bu­lu­şan Ka­ma­ra’nın sa­vun­ma­yı ge­çe­rek çek­ti­ği sert şutu Gök­han kur­tar­dı. 47. da­ki­ka­da sol ka­nat­tan Bo­la­sie’nin or­ta­sın­da ceza sa­ha­sı için­de Poh­jan­pa­lo’nun sert şutu üst­ten dı­şa­rı gitti.
Maç­tan da­ki­ka­lar (İkinci yarı) 52. da­ki­ka­da sağ ka­nat­ta topla bu­lu­şan Diouf’un or­ta­sın­da Ayoub’un şutu ka­le­ci Gök­han’da kaldı.
56. da­ki­ka­da Ha­tays­por’un ata­ğın­da ceza sa­ha­sı içe­rin­de topla bu­lu­şan Ayoub’un şutu ka­le­ci Gök­han’dan dö­ne­rek Ka­ma­ra’nı önüne düştü. Ka­ma­ra’nın şu­tun­da ise top Gök­han Gönül ta­ra­fın­dan çizgi üze­rin­den uzak­laş­tı­rıl­dı. 63. da­ki­ka­da kor­ner çiz­gi­si üze­rin­den ya­pı­lan or­ta­da ceza sa­ha­sı için­de bu­lu­nan Ayoub’un kafa vu­ru­şun­da ka­le­ci Gök­han meşin yu­var­la­ğı kor­ne­re çeldi.
81. da­ki­ka­da sol ka­nat­tan atak ge­liş­ti­ren Ha­tays­por’da Sam’in or­ta­sın­da Diouf topu kafa vu­ru­şu ile meşin yu­var­la­ğı ağ­la­ra gön­der­di. 0-1 88. da­ki­ka­da topla bu­lu­şan ka­le­ci Gök­han’ın pa­sı­nı Ayoub kar­şı­la­ya­rak şut çekti. İlk ham­le­de topu kur­ta­ran Gök­han’dan seken top tek­rar alan Ayoub meşin yu­var­la­ğı ağ­lar­la bu­luş­tu. 0-2 Stat: Çay­kur Didi Ha­kem­ler: Halil Umut Meler xx, Ekrem Kan xx, İbra­him Boz­bey xx Çay­kur Ri­zes­por: Gök­han x, Fab­ri­cio x, Ce­ma­li x (Emir Han xx dk. 59), Phiri x (Sabo xx dk. 68), Gök­han xxx, Hol­men xx, Boyd xx (Yasin dk. 68 x), Do­ko­vic x, Poh­jan­pa­lo x (Umar dk. 82 ?), Alper x (Deniz dk. 82 ?), Bo­la­sie xxx Ye­dek­ler: Tarık, Al­berk, Selim, Bold­rin, Remy Tek­nik Di­rek­tör: Bü­lent Uygun A. Ha­tays­por: Munir xxx, Kamil xx, Sam Ade­kug­be x (Bü­lent dk. 88 ?), Ruben xxx (Mehdi xx dk. 75 ?), Fatih xx, Burak x, Ka­ma­ra xxx (Louis xx dk. 68 x), Onur xx, Mame Diouf xxx, Adama Tra­ore xxx (Isaac dk. 88 ?), Ayoub xxx Ye­dek­ler: Ab­dul­lah, Eren, Mu­ham­med, Sadık, Burak, Emre Tek­nik Di­rek­tör: Ömer Er­do­ğan Gol­ler: Diouf (dk. 81), Ayoub (dk. 88) (Ha­tays­por) Sarı kart­lar: Diouf, Onur (Ha­tays­por)


Haber Merkezi

Türkiye Ligi’ndeki en zor takımı iyileştirmeye çalışıyoruz

Ha­tays­por’a sa­ha­sın­da 2-0 mağ­lup olan Çay­kur Ri­zes­por’da Tek­nik Di­rek­tör Bü­lent Uygun maçın ar­dın­dan ko­nuş­tu. Uygun, kap­tı­rı­lan top­lar­la mağ­lup ol­duk­la­rı­nı ve ta­kı­mın daha iyi ola­ca­ğı­nı ifade etti.

Süper Lig’in 4. haf­ta­sın­da sa­ha­sın­da Ha­tays­por’a 2-0 mağ­lup olan Çay­kur Ri­zes­por’da Tek­nik Di­rek­tör Bü­lent Uygun kar­şı­laş­ma­nın ar­dın­dan dü­zen­le­nen basın top­lan­tı­sın­da açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Maçı ka­zan­mak is­te­dik­le­ri­ni be­lir­ten Uygun, “Belki saha şart­la­rı belki yeni gelen oyun­cu­la­rı­mı­zın adap­tas­yo­nu, sonuç ola­rak mağ­lup ay­rıl­dık. Za­ma­na ve des­te­ğe ih­ti­ya­cı­mız var. Merak et­me­yin bu sü­reç­ten en yakın za­man­da çı­ka­ca­ğız. Gönül is­ter­di ki ta­raf­ta­rı­mız ile 3 pu­an­la ta­nı­şa­lım ancak ma­ale­sef ol­ma­dı. Po­zis­yon­lar­da golü de­ğer­len­di­re­me­dik, ha­ta­sal bir for­mat­ta mağ­lup ay­rıl­dık. Sorun varsa ben­den kay­nak­lı­dır. Geçen sezon 10 maçta 5 po­zis­yon vardı. Hep be­ra­ber ayağa kalk­tık. Sakin ve sabır. Biz ge­re­ği­ni ya­pa­rız Allah’ın iz­niy­le. Bu takım çok iyi ola­cak” diye ko­nuş­tu. “Sezon sonu bu gemi ne­re­ye ya­naş­mış gö­re­ce­ğiz” Bü­lent Uygun, ta­raf­ta­rın gol­ler­den son­ra­ki tep­ki­le­ri­ne şu şe­kil­de kar­şı­lık verdi: “Ha­ka­ret et­me­di­ği sü­re­ce her­kes eleş­ti­re­bi­lir. Ta­raf­ta­rın so­nu­ca göre is­ti­fa diye ba­ğır­dı. Geçen sezon da Bü­lent Uygun diye ba­ğı­rı­yor­du­lar. Ya­şa­dı­ğım send­ro­mu hiç bi­ri­niz ya­şa­ma­dı. Tür­ki­ye Ligi’ndeki en zor ta­kı­mı iyi­leş­tir­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz. İki gün önce santr­fo­ru­muz ge­li­yor. Çok şey söy­le­mek is­te­mi­yo­rum. Ben ic­ra­at ya­pa­rım. Sezon sonu bu gemi ne­re­ye ya­naş­mış gö­re­ce­ğiz. Varsa suç benim. Sabır, des­tek ve be­ra­ber­lik. Bütün işin ana te­ma­sı budur.”

Haber Merkezi