HES TÜNELİNDE KAYBOLDU 1 AY SONRA BULUNDU

İspir Çam­lı­ka­ya Ma­hal­le­sin­de 05 Ağus­tos 2021 günü mey­da­na gelen sel so­nu­cu yapım devam eden HES Tü­ne­lin­de kay­bo­lan iş­çi­nin ce­se­di­ne 1 ay sonra ula­şıl­dı.

HES in­şa­atı­nın tü­ne­lin­de ça­lı­şan Or­du­lu işçi Mus­ta­fa Ak­sö­yek 5 Ağus­tos günü mey­da­na gelen sel su­la­rı­na ka­pı­la­rak 1 aydır ka­yıp­tı.438 metre uzun­lu­ğun­da ve 4×4 metre ebat­la­rın­da­ki HES De­ri­vas­yon tü­ne­li ta­ma­men su, bal­çık, taş vs. mal­ze­me­ler­le dol­muş­tur. Kayıp iş­çi­nin bu­lun­ma­sıy­la il­gi­li İspir Kay­ma­ka­mı Murat Acar sos­yal med­ya­da yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da’’ Sel es­na­sın­da iki iş­çi­nin tünel içe­ri­sin­de mah­sur kal­dı­ğı bil­gi­si gel­miş, olay ye­ri­ne ula­şıl­dı­ğın­da kendi im­kân­la­rıy­la tünel gi­ri­şi­ne kadar ula­şan bir işçi it­fa­iye ve jan­dar­ma ekip­le­ri ta­ra­fın­dan kur­ta­rıl­mış­tı. Tünel içe­ri­sin­de kalan diğer işçi va­tan­da­şı­mı­zı kur­tar­mak için ivedi bir şe­kil­de arama kur­tar­ma ça­lış­ma­la­rı­na baş­lan­mış­tır.
Arama kur­tar­ma ça­lış­ma­la­rın­da Er­zu­rum Va­li­miz Sn. Okay Memiş’in ta­li­mat­la­rı ve ko­or­di­nas­yo­nun­da, Kay­ma­kam­lı­ğı­mız, Er­zu­rum İl Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı (JAK ve SAK Ekip­le­ri),Er­zu­rum İl AFAD Mü­dür­lü­ğü, Er­zu­rum Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, İspir Be­le­di­ye­si, İspir İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı, Er­zu­rum 112 Ekip­le­ri, Elâ­zığ ETİ KROM AŞ, Gü­müş­ha­ne KOZA Altın İşlet­me­le­ri başta olmak üzere bir­çok kurum ve per­so­nel görev almış ve ni­ha­ye­tin­de 05.09.2021 ta­ri­hin­de saat 18:00 su­la­rın­da içe­ri­de kalan işçi va­tan­da­şı­mı­zın can­sız be­de­ni­ne ula­şıl­mış­tır.
Bu zorlu ve is­tis­nai arama kur­tar­ma fa­ali­ye­tin­de des­tek­le­ri­ni esir­ge­me­yen başta Va­li­miz Okay Memiş olmak üzere, büyük bir öz­ve­riy­le biz­zat kur­tar­ma fa­ali­yet­le­ri­nin içe­ri­sin­de bu­lu­nan Er­zu­rum İl AFAD Mü­dü­rü Se­la­hat­tin Kars­lı’ya, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Genel Sek­re­ter Yar­dım­cı­sı Mus­ta­fa Yaşar’a, Kay­ma­kam­lık Ko­ru­ma Po­li­si Sefa Yıl­maz’a, Ela­zığ Eti Krom per­so­ne­li Cemil Çö­te­li’ye, Er­zu­rum Bü­yük­şe­hir Ope­ra­tör­le­ri Baki Polat’a, Fer­hat Yıl­maz’a, Numan Bay­rak­tar’a, İspir Be­le­di­ye­si Ope­ra­tö­rü Bilal Tür­koğ­lu’na, Aras Elekt­rik Per­so­ne­li Fırat Mete’ye şük­ran­la­rı­mı su­nu­yor, ha­ya­tı­nı kay­be­den iş­çi­mi­ze Al­lah­tan rah­met, ke­der­li aile­si­ne baş­sağ­lı­ğı di­li­yo­rum’ dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU