Monthly Archives: Eylül 2021

HES TÜNELİNDE KAYBOLDU 1 AY SONRA BULUNDU

İspir Çam­lı­ka­ya Ma­hal­le­sin­de 05 Ağus­tos 2021 günü mey­da­na gelen sel so­nu­cu yapım devam eden HES Tü­ne­lin­de kay­bo­lan iş­çi­nin ce­se­di­ne 1 ay sonra ula­şıl­dı.

HES in­şa­atı­nın tü­ne­lin­de ça­lı­şan Or­du­lu işçi Mus­ta­fa Ak­sö­yek 5 Ağus­tos günü mey­da­na gelen sel su­la­rı­na ka­pı­la­rak 1 aydır ka­yıp­tı.438 metre uzun­lu­ğun­da ve 4×4 metre ebat­la­rın­da­ki HES De­ri­vas­yon tü­ne­li ta­ma­men su, bal­çık, taş vs. mal­ze­me­ler­le dol­muş­tur. Kayıp iş­çi­nin bu­lun­ma­sıy­la il­gi­li İspir Kay­ma­ka­mı Murat Acar sos­yal med­ya­da yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da’’ Sel es­na­sın­da iki iş­çi­nin tünel içe­ri­sin­de mah­sur kal­dı­ğı bil­gi­si gel­miş, olay ye­ri­ne ula­şıl­dı­ğın­da kendi im­kân­la­rıy­la tünel gi­ri­şi­ne kadar ula­şan bir işçi it­fa­iye ve jan­dar­ma ekip­le­ri ta­ra­fın­dan kur­ta­rıl­mış­tı. Tünel içe­ri­sin­de kalan diğer işçi va­tan­da­şı­mı­zı kur­tar­mak için ivedi bir şe­kil­de arama kur­tar­ma ça­lış­ma­la­rı­na baş­lan­mış­tır.
Arama kur­tar­ma ça­lış­ma­la­rın­da Er­zu­rum Va­li­miz Sn. Okay Memiş’in ta­li­mat­la­rı ve ko­or­di­nas­yo­nun­da, Kay­ma­kam­lı­ğı­mız, Er­zu­rum İl Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı (JAK ve SAK Ekip­le­ri),Er­zu­rum İl AFAD Mü­dür­lü­ğü, Er­zu­rum Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, İspir Be­le­di­ye­si, İspir İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı, Er­zu­rum 112 Ekip­le­ri, Elâ­zığ ETİ KROM AŞ, Gü­müş­ha­ne KOZA Altın İşlet­me­le­ri başta olmak üzere bir­çok kurum ve per­so­nel görev almış ve ni­ha­ye­tin­de 05.09.2021 ta­ri­hin­de saat 18:00 su­la­rın­da içe­ri­de kalan işçi va­tan­da­şı­mı­zın can­sız be­de­ni­ne ula­şıl­mış­tır.
Bu zorlu ve is­tis­nai arama kur­tar­ma fa­ali­ye­tin­de des­tek­le­ri­ni esir­ge­me­yen başta Va­li­miz Okay Memiş olmak üzere, büyük bir öz­ve­riy­le biz­zat kur­tar­ma fa­ali­yet­le­ri­nin içe­ri­sin­de bu­lu­nan Er­zu­rum İl AFAD Mü­dü­rü Se­la­hat­tin Kars­lı’ya, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Genel Sek­re­ter Yar­dım­cı­sı Mus­ta­fa Yaşar’a, Kay­ma­kam­lık Ko­ru­ma Po­li­si Sefa Yıl­maz’a, Ela­zığ Eti Krom per­so­ne­li Cemil Çö­te­li’ye, Er­zu­rum Bü­yük­şe­hir Ope­ra­tör­le­ri Baki Polat’a, Fer­hat Yıl­maz’a, Numan Bay­rak­tar’a, İspir Be­le­di­ye­si Ope­ra­tö­rü Bilal Tür­koğ­lu’na, Aras Elekt­rik Per­so­ne­li Fırat Mete’ye şük­ran­la­rı­mı su­nu­yor, ha­ya­tı­nı kay­be­den iş­çi­mi­ze Al­lah­tan rah­met, ke­der­li aile­si­ne baş­sağ­lı­ğı di­li­yo­rum’ dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

Eğitimin verimliliği için sorunlar zamanında çözülmelidir

2021-2022e­ği­tim-öğ­re­tim yılı, sal­gın ne­de­niy­le ge­le­ce­ğe yö­ne­lik bazı he­def­le­rin öte­len­di­ği, mev­cut so­run­la­ra ye­ni­le­ri­nin ek­len­di­ği bir za­man­da baş­la­mış bu­lun­mak­ta­dır. Yeni dö­nem­de bütün eği­tim ça­lı­şan­la­rı­na ve öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze sağ­lık ve ba­şa­rı­lar di­li­yo­ruz. Eği­ti­min, so­run­la­rı üze­rin­den değil, so­rum­lu­luk sa­hi­bi ki­şi­le­rin çö­zü­me yö­ne­lik at­tı­ğı adım­lar üze­rin­den de­ğer­len­di­ril­me­si­ni te­men­ni edi­yo­ruz.
Eği­ti­min ni­te­li­ği ve ve­rim­li­li­ği için eği­tim ça­lı­şan­la­rı­nın so­run­la­rı­nın çö­zül­me­si ka­çı­nıl­maz bir ger­çek­tir. Geç­miş ka­yıp­la­rı­mı­zın te­la­fi edi­le­bil­me­si, ge­le­ce­ğe gü­ven­le ba­kı­la­bil­me­si için okul­la­rın açık tu­tul­ma­sı önem­li bir ka­rar­dır.
Sal­gın dö­ne­min­de her şeye rağ­men eği­tim-öğ­re­ti­mi devam et­tir­mek için fe­da­kâr­lık yapan, ini­si­ya­tif kul­la­nan eği­tim ça­lı­şan­la­rı­nın bek­len­ti­le­ri kar­şı­lan­ma­lı, 2023 Viz­yon Bel­ge­si’nde yer alan ta­ah­hüt­ler ye­ri­ne ge­ti­ril­me­li, pro­je­ler ha­ya­ta ge­çi­ril­me­li­dir.
Eği­tim ça­lı­şan­la­rı­na aşı ve PCR testi da­ya­tıl­ma­ma­lı­dır
Okul­la­rın açıl­ma­sı­nın sal­gın­la mü­ca­de­le sü­re­cin­de ba­şa­rı­lı olun­ma­sı­na, sal­gın­la mü­ca­de­le­nin ise aşı­la­ma, me­sa­fe ku­ral­la­rı, sos­yal izo­las­yon, maske vb. ted­bir­le­rin top­lum ve fert­ler nez­din­de ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si­ne bağlı ol­du­ğu­na şüphe yok­tur. Ancak sal­gın­la mü­ca­de­le sü­re­cin­de­ki diğer bütün fak­tör­le­rin göz ardı edi­le­rek okul­la­rın açıl­ma­sı­nın, eği­tim ça­lı­şan­la­rı­nın aşı­lan­ma­sı­na veya PCR testi zo­run­lu­lu­ğu­na in­dir­gen­me­si­nin ka­bu­lü müm­kün de­ğil­dir.
Dünya Sağ­lık Ör­gü­tü’nün, top­lum­da vaka sa­yı­la­rı ar­tı­yor olsa dahi fi­zik­sel me­sa­fe, maske, el hij­ye­ni ve ha­va­lan­dır­ma gibi ön­lem­le­rin yaş dö­nem­le­ri­ne uygun bir şe­kil­de uy­gu­lan­ma­sıy­la okul­la­rın açık kal­ma­sı­nın sağ­la­na­bi­le­ce­ği yö­nün­de­ki tes­pi­ti or­ta­da­dır. Buna rağ­men haf­ta­da iki defa PCR testi zo­run­lu­lu­ğu ge­tir­mek gibi fi­ilen yü­rü­tül­me­si ne­re­dey­se im­kân­sız, psi­ko­lo­jik baskı bo­yu­tu­na va­ra­cak, aşı­lan­ma­yı bi­rey­sel bir ter­cih ol­mak­tan çı­ka­rıp zo­run­lu bir ter­cih hâ­li­ne ge­ti­recek her tür­den zor­la­ma­nın, okul­la­rın açık tu­tul­ma­sı ama­cı­na hiz­met et­mek­ten uzak ol­du­ğu bi­lin­me­li­dir.​Hu­ku­ki da­ya­nak­tan yok­sun, ha­ta­lı ve yan­lış olan eği­tim ça­lı­şan­la­rı­na PCR testi zo­run­lu­lu­ğu ka­ra­rı ye­ni­den ele alın­ma­lı; eği­tim kamu hiz­me­ti­nin yü­rü­tül­me­si­ni zora ko­şa­cak, eği­tim ça­lı­şan­la­rı­nın moral, mo­ti­vas­yon ve ça­lış­ma az­mi­ne zarar ve­recek, kurum içi ça­lış­ma ba­rı­şı­nı bo­za­cak bu ha­ta­dan bir an evvel dö­nül­me­li­dir.
Eği­tim ça­lı­şan­la­rı­nın yeni dö­ne­me güçlü mo­ti­vas­yon­la, mo­ral­li baş­la­ma­sı sağ­lan­ma­lı ve teş­vik dışı uy­gu­la­ma­lar­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır.
Öğ­ret­men­lik Mes­lek Ka­nu­nu için artık somut adım­lar atıl­ma­lı­dır
Resmî veya özel öğ­re­tim ku­ru­mu ay­rı­mı yap­mak­sı­zın bütün öğ­ret­men­le­ri kap­sa­ya­cak,öğ­ret­men­lik mes­le­ği­nin bütün bo­yut­la­rı­nı ele ala­cak Öğ­ret­men­lik Mes­lek Ka­nu­nu ko­nu­sun­da or­ta­ya konan irade, somut bir ne­ti­ce do­ğur­ma­mış­tır. Oysa öğ­ret­men­lik mes­le­ği­nin bütün veç­he­le­ri­ni kap­sa­yan sis­te­ma­tik bir dü­zen­le­me ol­mak­sı­zın, çok par­ça­lı yapı al­tın­da mes­le­ğin sta­tü­sü­nün ar­tı­rı­la­rak ni­te­lik­le­ri­nin ge­liş­ti­ril­me­si­nin sağ­lan­ma­sı­nın müm­kün ol­ma­dı­ğı, mes­lek men­sup­la­rı­nın mes­le­ği ifa sü­reç­le­ri­nin sür­dü­rü­le­bi­lir ol­ma­dı­ğı gö­rül­mek­te­dir. Öğ­ret­men­li­ğin pro­fes­yo­nel bir mes­lek ola­rak de­ğer­len­di­ril­me­si ve mes­le­ki stan­dart­la­ra ka­vuş­ma­sı is­te­ni­yor­sa, öğ­ret­me­ne des­tek ni­te­li­ğin­de,mes­le­ki ge­li­şi­mi­ni ve özerk­li­ği­ni sağ­la­ya­cak bir mes­lek ka­nu­nu ive­di­lik­le çı­ka­rıl­ma­lı­dır.

Söz­leş­me­li is­tih­dam son bul­ma­lı­dır
Söz­leş­me­li öğ­ret­men­li­ğin gü­nü­müz­de başlı ba­şı­na bir mağ­du­ri­yet kay­na­ğı­na dö­nüş­müş ol­du­ğu artık ale­nen or­ta­ya çık­mış du­rum­da­dır. Söz­leş­me­li öğ­ret­men­le­rin yer de­ği­şik­li­ği hak­la­rı ko­nu­sun­da somut bazı adım­lar atıl­mış olsa da bunun statü ve özlük hak­la­rı fark­lı­lı­ğı­nı or­ta­dan kal­dır­ma­dı­ğı, so­ru­na nihai çözüm ge­tir­me­di­ği or­ta­da­dır. So­ru­nun nihai çö­zü­mü, eği­tim-öğ­re­tim hiz­met­le­ri­nin kad­ro­lu öğ­ret­men­ler eliy­le ger­çek­leş­ti­ril­me­si ge­rek­li­li­ği­nin ka­bu­lüy­le bütün söz­leş­me­li öğ­ret­men­le­rin kad­ro­ya ge­çi­ril­me­si­dir.
Üc­ret­li öğ­ret­men­lik­le emek sö­mü­rü­sün­den vaz­ge­çil­me­li, ih­ti­yaç kad­ro­lu öğ­ret­men­ler­le kar­şı­lan­ma­lı­dır
Öğ­ret­me­nin eme­ği­ni ucuz­la­ta­rak per­so­nel mas­raf­la­rın­dan kı­sın­tı yap­ma­ya ça­lı­şan ve mes­le­ğin iti­ba­rı­nı dü­şü­ren üc­ret­li öğ­ret­men­lik uy­gu­la­ma­sın­dan vaz­ge­çil­me­li­dir. Hiç­bir iş gü­ven­ce­si ol­ma­yan, as­ga­ri üc­re­tin dahi al­tın­da bir üc­ret­le ders saati ba­şı­na ücret alan, sos­yal gü­ven­lik hak­la­rın­dan mah­rum bı­ra­kı­lan bir mes­le­ğin adı­nın öğ­ret­men­lik ol­ma­sı,bu gö­re­vi ifa eden ki­şi­le­re karşı emek sö­mü­rü­sü­dür, is­tih­dam açı­sın­dan ise utanç ve­ri­ci bir uy­gu­la­ma­dır.
Eği­tim ça­lı­şan­la­rı­nın yaz dö­ne­mi yer de­ği­şik­li­ği so­run­la­rı çö­zül­me­li­dir
Millî Eği­tim Ba­kan­lı­ğı’nın ça­lış­ma za­ma­nı­nı eği­tim­den zi­ya­de per­so­nel iş ve iş­lem­le­ri­ne has­ret­mek zo­run­da kal­ma­sı­nın se­be­bi, sür­dü­rü­le­bi­lir bir atama ve yer de­ğiş­tir­me po­li­ti­ka­sı­nın ge­liş­ti­ri­le­me­miş ol­ma­sı­dır. Öğ­ret­men­le­rin, hiz­met­li­le­rin, me­mur­la­rın ve şube mü­dür­le­ri­nin il içi, iller arası ve ma­ze­re­te da­ya­lı yer de­ği­şik­li­ği ta­lep­le­ri­nin ye­ri­ne ge­ti­ri­le­me­me­si, mo­ti­vas­yon kay­bı­nın yanı sıra mes­le­ki ya­ban­cı­laş­ma, psi­ko­lo­jik ra­hat­sız­lık, eği­ti­min ni­te­li­ği­nin ar­tı­rı­la­ma­ma­sı, ça­lış­ma ba­rı­şı­nın bo­zul­ma­sı gibi so­run­la­ra yol aç­mak­ta­dır. Atama ve yer de­ği­şik­li­ği ko­nu­sun­da, ta­lep­le­ri azami öl­çü­de kar­şı­la­ya­cak, mağ­du­ri­yet­le­ri ön­le­yecek, adil, hak­ka­ni­ye­te uygun ve sür­dü­rü­le­bi­lir bir po­li­ti­ka­ya ih­ti­yaç var­dır.
Memur, hiz­met­li ve diğer ça­lı­şan­la­rın mali ve sos­yal hak­la­rı iyi­leş­ti­ril­me­li­dir
Millî Eği­tim Ba­kan­lı­ğı kad­ro­la­rın­da Genel İdare Hiz­met­le­ri Sı­nı­fı, Tek­nik Hizz­met­ler Sı­nı­fı, Yar­dım­cı Hiz­met­ler Sı­nı­fı ve diğer hiz­met sı­nıf­la­rın­da ça­lı­şan­la­rın da eği­tim öğ­re­tim hiz­me­ti­nin ak­sa­ma­dan en etkin şe­kil­de yü­rü­tül­me­si için emek sarf et­ti­ği ger­çe­ği unu­tul­ma­ma­lı­dır.
Eği­tim ku­rum­la­rın­da ça­lı­şan per­so­ne­lin haf­ta­lık 40 saati aşan ça­lış­ma­la­rı­nın kar­şı­lı­ğı fazla ça­lış­ma üc­re­ti öden­me­si ya da per­so­nel ye­ter­siz­li­ği ge­rek­çe­si­ne sı­ğı­nıl­ma­dan fazla ça­lış­ma kar­şı­lı­ğı izin hak­kın­dan fay­da­lan­ma­la­rı­nın sağ­lan­ma­sı yö­nün­de dü­zen­le­me ya­pıl­ma­lı­dır.
Memur ve hiz­met­li­ler başta olmak üzere, eği­tim ça­lı­şan­la­rı­na yö­ne­lik gö­rev­de yük­sel­me ve unvan de­ği­şik­li­ği sı­nav­la­rı belli bir tak­vim dâ­hi­lin­de pe­ri­yo­dik ola­rak ger­çek­leş­ti­ril­me­li­dir.
Okul­la­rın öde­nek ih­ti­ya­cı kar­şı­lan­ma­lı, okul esas­lı büt­çe­le­me uy­gu­la­ma­sı ge­ti­ril­me­li­dir
İlköğ­re­tim ku­rum­la­rı­nın Ba­kan­lık’tan ya da ma­hal­li ida­re­ler­den doğ­ru­dan öde­nek ala­ma­ma­la­rı; okul yö­ne­tim­le­ri­ni kamu kay­nak­la­rı ve bu kay­nak­la­rı ha­re­ke­te ge­çir­me me­ka­niz­ma­la­rı­nın ye­ter­siz kal­ma­sıy­la karşı kar­şı­ya ge­tir­mek­te­dir. Buna ila­ve­ten okul yö­ne­tim­le­ri­nin bir yan­dan okul­la­ra bağış ko­nu­sun­da sü­rek­li ola­rak ka­mu­oyu ve idare bas­kı­sı al­tın­da ve so­ruş­tur­ma teh­di­di kar­şı­sın­da bı­ra­kıl­ma­sı, diğer yan­dan zo­run­lu cari har­ca­ma­lar için kay­nak bulma yü­küm­lü­lü­ğü­ne so­kul­ma­sı, hem eği­tim-öğ­re­ti­me zarar verip bu so­ru­nu okul­lar arası ba­şa­rı fark­lı­lı­ğı­nın bir un­su­ru hâ­li­ne dö­nüş­tür­mek­te hem okul yö­ne­ti­ci­le­ri­ne yö­ne­lik hu­kuk­suz, hak­sız ve ada­let­siz uy­gu­la­ma­la­ra ve mağ­du­ri­yet­le­re kapı ara­la­mak­ta hem de yö­ne­ti­ci/öğ­ret­men ile öğ­ren­ci ve­li­le­ri­ni karşı kar­şı­ya ge­ti­re­rek okul ik­li­mi­ni ve okul-ve­li iş bir­li­ği­ni ze­hir­le­mek­te­dir. Okul­la­rın kendi kul­la­nım­la­rı­na su­nul­muş her­han­gi bir öde­nek­le­ri ol­ma­dı­ğı dik­ka­te alın­dı­ğın­da, zo­run­lu­luk arz eden mal ve hiz­met alım­la­rı­nın ne şe­kil­de kar­şı­la­na­ca­ğı so­ru­nu halen izaha muh­taç olup çözüm bek­le­mek­te­dir. Bu ne­den­le, okul bazlı öde­nek tah­si­si ya­pıl­ma­lı, per­so­nel dışı cari har­ca­ma­la­rın yö­ne­til­me­si için öde­nek­le­rin doğ­ru­dan okul ida­re­le­ri ta­ra­fın­dan kul­la­nıl­ma­sı sağ­lan­ma­lı­dır.
Eği­tim­ci­le­rin mo­ti­vas­yo­nu­nu ar­tı­ra­cak bir ka­ri­yer sis­te­mi oluş­tu­rul­ma­lı­dır
Ana­ya­sa Mah­ke­me­si’nin Öğ­ret­men­lik Ka­ri­yer Ba­sa­mak­la­rın­da Yük­sel­me uy­gu­la­ma­sı­na yö­ne­lik ola­rak ver­di­ği iptal ka­ra­rı ve Da­nış­tay İdari Dava Da­ire­le­ri Ku­ru­lu’nun mah­ke­me ka­ra­rıy­la ka­ri­yer ba­sa­ma­ğı un­va­nı elde edi­le­me­ye­ce­ği nok­ta­sın­da­ki iç­ti­ha­dı son­ra­sın­da ka­ri­yer ba­sa­mak­la­rı sü­re­ci­nin yasal be­lir­li­li­ğe ka­vuş­tu­rul­ma­ma­sı, adeta unu­tul­ma­ya terk edil­me­si, pek çok hak kay­bı­na se­be­bi­yet ver­miş­tir.
Ana­ya­sa Mah­ke­me­si ka­ra­rın­dan bu yana öğ­ret­men ka­ri­yer ba­sa­mak­la­rı­na iliş­kin her­han­gi bir uy­gu­la­ma ya­pıl­ma­mış­tır.
Öğ­ret­men­ler haklı bir bek­len­ti içe­ri­sin­de­dir. Ka­ri­yer ba­sa­mak­la­rı uy­gu­la­ma­sı­nın yü­rür­lük­te ol­du­ğu zaman di­li­min­de ya­pı­lan bi­lim­sel ça­lış­ma­lar, öğ­ret­men­lik ka­ri­yer ba­sa­mak­la­rı uy­gu­la­ma­sı­nın öğ­ret­men­le­ri sos­yal, kül­tü­rel ve spor­tif fa­ali­yet­le­re teş­vik et­me­nin yanı sıra ken­di­le­ri­ni ge­liş­tir­me­le­ri­ne ve ka­ri­yer ba­sa­mak­la­rın­da iler­le­mek için li­san­süs­tü eği­tim yap­ma­ya teş­vik et­ti­ği­ni, bu so­nuç­lar doğ­rul­tu­sun­da eği­tim­de ka­li­te­nin ar­tı­rıl­ma­sın­da önem­li bir fak­tör ol­du­ğu­nu, öğ­ret­men­le­rin ken­di­ni ye­ni­le­me­si, ala­nın­da­ki ge­liş­me­le­ri takip et­me­si ba­kı­mın­dan olum­lu so­nuç­lar do­ğur­du­ğu­nu or­ta­ya koy­mak­ta­dır.
Ka­ri­yer ba­sa­mak­la­rı sis­te­mi­ne ye­ni­den iş­ler­lik ka­zan­dı­rıl­ma­lı­dır. Bu çer­çe­ve­de pay­daş­la­rın gö­rüş­le­ri ve ta­lep­le­ri doğ­rul­tu­sun­da her­ke­sin ya­rar­lan­ma­sı­na açık, özgün, sa­de­ce sınav odak­lı ol­ma­yan, süreç ve bi­rey­sel çaba odak­lı, maddi ve ma­ne­vi açı­dan tat­min­kâr bir ka­ri­yer sis­te­mi ive­di­lik­le ha­ya­ta ge­çi­ril­me­li­dir.
Eği­tim-Bir-Sen ola­rak, yeni eği­tim-öğ­re­tim yı­lı­nın tüm eği­tim ça­lı­şan­la­rı­na, öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze, ve­li­le­ri­mi­ze ve mil­le­ti­mi­ze ha­yır­lı ol­ma­sı­nı; eği­ti­min bir an önce so­run­lar­dan arın­dı­rıl­ma­sı­nı di­li­yor, umut dolu ge­liş­me­le­re ve va­at­le­ri ye­ri­ne ge­ti­recek somut adım­la­rın atıl­ma­sı­na ve­si­le ol­ma­sı­nı te­men­ni edi­yor,Ba­kan­lık­tan bek­len­ti­le­ri kar­şı­la­ya­cak adım­lar at­ma­sı­nı, ka­lı­cı eği­tim po­li­ti­ka­la­rı ge­liş­tir­me­si­ni ve uy­gu­la­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz.