TBMM ESKİ RİZELİ BAŞKANI KAHRAMAN’DAN BAŞKAN METİN’E ZİYARET

Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Rahmi Metin’i, 27. Dönem Tür­ki­ye Büyük Mil­let Mec­li­si Baş­ka­nı İsmail Kah­ra­man zi­ya­ret etti.

TBMM eski Baş­ka­nı İsmail Kah­ra­man’ı, Be­le­di­ye Bi­na­sı gi­ri­şin­de Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin kar­şı­la­dı. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Metin, be­le­di­ye gi­ri­şin­de Yeşil Masa ve uy­gu­la­na­cak olan Ali­pa­şa-Bo­ğaz-Mey­dan-Isır­lık sos­yal te­sis­le­ri, Taş­lı­de­re rek­re­as­yon proje fo­toğ­raf­la­rı üze­rin­de TBMM eski Baş­ka­nı Kah­ra­man’a bilgi verdi.

Daha sonra baş­kan­lık ma­ka­mın­da ağır­la­yan Be­le­di­ye Baş­ka­nı Metin, TBMM eski Baş­ka­nı İsmail Kah­ra­man’a, Rize Be­le­di­ye­si’nin ha­ya­ta geçen pro­je­le­ri, hali ha­zır­da devam eden pro­je­le­ri ve ha­ya­ta ge­çecek pro­je­ler hak­kın­da bil­gi­ler verdi.
Zi­ya­ret so­nun­da Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin, zi­ya­ret­ten duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti dile ge­ti­re­rek TBMM eski Baş­kan’ı Kah­ra­man’a he­di­ye tak­dim etti.
TBMM eski Baş­ka­nı İsmail Kah­ra­man, mi­sa­fir­per­ver­li­ğin­den ve gös­ter­dik­le­ri ilgi ala­ka­dan do­la­yı Baş­kan Rahmi Metin’e te­şek­kür etti.


Haber: Bay­ram Ali Ka­val­cı
Foto: Rize Be­le­di­ye­si Basın Bü­ro­su