RİZE’YE ÜÇ PUAN İÇİN GİDİYORUZ, 3 PUAN ALIP DÖNECEĞİZ

Süper Lig’in 4’üncü haf­ta­sın­da dep­las­man­da Çay­kur Ri­zes­por’a konuk ola­cak Ata­kaş Ha­tays­por, ha­zır­lık­la­rı­nı sür­dü­rü­yor.

Milli arayı iyi de­ğer­len­dir­dik­le­ri­ni söy­le­yen Tek­nik Di­rek­tör Ömer Er­do­ğan, “Ra­ki­bi­miz lige belki lige çok iyi baş­la­ya­ma­dı ama onlar için de bir dönüm maçı ola­cak. Emi­nim onlar da bu hafta çıkış ya­ka­la­ma­ya ça­lı­şa­cak­lar ama biz de ken­di­mi­zi bi­li­yo­ruz, gü­cü­mü­zü bi­li­yo­ruz” dedi.
Süper Lig ’in 4’üncü haf­ta­sın­da dep­las­man­da Çay­kur Ri­zes­por ’a konuk ola­cak Ata­kaş Ha­tays­por, ha­zır­lık­la­rı­nı sür­dü­rü­yor.
Milli arayı iyi de­ğer­len­dir­dik­le­ri­ni söy­le­yen Tek­nik Di­rek­tör Ömer Er­do­ğan, “Ra­ki­bi­miz lige belki lige çok iyi baş­la­ya­ma­dı ama onlar için de bir dönüm maçı ola­cak.
Emi­nim onlar da bu hafta çıkış ya­ka­la­ma­ya ça­lı­şa­cak­lar ama biz de ken­di­mi­zi bi­li­yo­ruz, gü­cü­mü­zü bi­li­yo­ruz” dedi.
Osman Çal­gın Te­sis­le­ri’nde, tek­nik di­rek­tör Ömer Er­do­ğan yö­ne­ti­min­de ant­ren­man yapan bordo be­yaz­lı ekip, tak­tik, pas ve dar alan ça­lış­ma­sı ya­pa­rak çift kale maç ile id­ma­nı son­lan­dır­dı. Ata­kaş Ha­tays­por kulüp yö­ne­ti­ci­le­ri­nin de iz­le­di­ği ant­ren­man 1 buçuk saat sürdü.
Milli maç ara­sı­nı iyi de­ğer­len­dir­dik­le­ri­ni ve hafta sonu oy­na­ya­cak­la­rı maç­tan üç puan almak is­te­dik­le­ri­ni söy­le­yen Ata­kaş Ha­tays­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Ömer Er­do­ğan, şun­la­rı söy­le­di:
“Milli araya gir­me­den önce de son ma­çı­mı­zı is­te­di­ği­miz şe­kil­de bi­tir­dik. Kendi sta­dı­mız­da, kendi ta­raf­ta­rı­mı­zın önün­de güzel bir oyun­la, is­te­di­ği­miz bir fut­bol­la bunu ger­çek­leş­tir­dik. Tabii ki o ge­ri­de kaldı önü­mü­ze bak­ma­mız ge­re­ki­yor, zor bir dep­las­man bizi bek­li­yor. Ra­ki­bi­miz lige belki lige çok iyi baş­la­ya­ma­dı ama onlar için­de bir dönüm maçı ola­cak emi­nim onlar da bu hafta çıkış ya­ka­la­ma­ya ça­lı­şa­cak­lar. Ama biz de ken­di­mi­zi bi­li­yo­ruz, gü­cü­mü­zü bi­li­yo­ruz. Bu Milli maç ara­sın­da da hem fi­zik­sel ola­rak ken­di­mi­zi ge­liş­tir­dik hem men­tal an­lam­da da oyu­nun sko­ru­na göre ger­çek­le­şe­bi­lecek oyun for­mat­la­rı­nı ça­lış­ma­yı de­ne­dik. Tabi ki Milli ta­kı­ma giden ar­ka­daş­la­rı­mız vardı onlar da bugün iti­ba­riy­le ara­mı­za ka­tıl­ma­ya baş­la­dı­lar. İnşal­lah cuma gü­nü­ne kadar da Sa­mu­el Ayo­mi­de Ade­kug­be ve Dylan Sa­int-Lo­u­is de ara­mı­za ka­tı­lır­sa sağ­lık­lı bir şe­kil­de tam kadro in­şal­lah hafta sonu Rize’ye gitme şan­sı­mız olur. İnşal­lah bu hafta da iyi fut­bol­la, iyi bir sonuç alı­rız” dedi. Ta­kım­da Simon Fa­le­te’nin bir sa­kat­lı­ğı ol­du­ğu­nu ve te­da­vi­si­nin devam et­ti­ği­ni ifade eden Er­do­ğan, onun dı­şın­da kad­ro­da sakat veya ce­za­lı oyun­cu­nun bu­lun­ma­dı­ğı­nı be­lirt­ti.
KU­RU­CUK: RİZE’YE ÜÇ PUAN İÇİN GİDİYORUZ, 3 PUAN ALIP DÖ­NE­CEĞİZ
Yeni olu­şan bir takım ol­duk­la­rı­nı ve lige iyi baş­la­dık­la­rı­nı söy­le­yen Ata­kaş Ha­tays­por sa­vun­ma oyun­cu­su Fatih Ku­ru­cuk, “Gün geç­tik­çe, haf­ta­lar geç­tik­çe bir­bi­ri­mi­ze daha da çok ısı­nı­yo­ruz. İyi bir or­ta­mı­mı­za var. Milli arada çok iyi ça­lış­tık, izni iyi de­ğer­len­dir­dik ondan sonra ant­ren­man­la­ra baş­la­dık. Bu sü­re­de sıkı bir ça­lış­ma yap­tık. Şu an için ta­kı­mı­mız Rize ma­çı­na hazır di­ye­bi­li­rim ama tabi ki önü­müz­de 2-3 gün var. Bu süre zar­fın­da da maça odak­la­na­rak en iyi şe­kil­de ha­zır­la­na­ca­ğı­mı­zı dü­şü­nü­yo­rum. Ken­di­mi her maça aynı şe­kil­de ha­zır­lı­yo­rum. Tabi li­gi­miz­de iyi hücum oyun­cu­la­rı var ancak hiç­bi­ri­ni ayırt et­mi­yo­rum hep­si­ne aynı şe­kil­de sa­ha­ya odak­la­na­rak çı­kı­yo­rum. Rize’ye üç puan için gi­di­yo­ruz, 3 puan alıp dö­ne­ce­ğiz in­şal­lah” ifa­de­le­ri­ne yer verdi.


Haber Merkezi