RİZELİ DAĞCI 5137 METRE YÜKSEKLİĞİNDEKİ AĞRI DAĞINA TIRMANDI

Ri­ze­li dağcı Cemal Baş en büyük ha­ya­lin­den bi­ri­si olan Ağrı da­ğı­na çık­ma­yı ba­şar­dı.

Tür­ki­ye’deki en yük­sek dağ olan Ağrı da­ğı­na çık­mak en büyük ha­ya­lim­di diyen İkiz­de­re­li dağcı Cemal Baş İkiz­de­re Dağ­cı­lık ve Kayak İhti­sas Spor Ku­lü­bü tem­sil­ci­si ola­rak Ağrı zirve çı­kı­şı­nı şöyle an­lat­tı’’30 Ağus­tos günü Saat 09:00 da Do­ğu­ba­ya­zıt’tan ha­re­ket edip Çe­vir­me­li kö­yü­nün üst kıs­mın­da indik. Yü­rü­me­ye baş­la­yıp saat 16:00 gibi 3200 metre ra­kım­lı 1. Kampa var­dık. Kam­pı­mı­zı kur­duk­tan sonra yemek yiyip din­len­mek için ça­dır­la­rı­mı­za gir­dik. 31 Ağus­tos Salı günü kam­pı­mı­zı top­la­yıp saat 08:00 de 4200 metre ra­kım­lı 2. Kampa 12:00 su­la­rın­da var­dık. Kam­pı­mı­zı tek­rar kurup ih­ti­yaç­la­rı­mı­zı gi­de­rip erken sa­at­te ça­dır­la­ra gir­dik. 1 Eylül saat 01:00 da uya­nıp zirve için 01:30da ha­re­ket ettik. Saat 07:00 su­la­rın­da 5137 Metre ra­kım­lı Ağrı Dağı zir­ve­si­ne ba­şa­rı­lı bir şe­kil­de var­dık. Çok kısa fo­toğ­raf çe­ki­min­den sonra 4200 kam­pı­na indik. Kam­pı­mı­zı top­la­yıp aynı gün 3200 kam­pı­na indik. Kam­pı­mı­zı kurup din­len­mek için ça­dır­la­rı­mı­za geç­tik.2 Eylül Per­şem­be günü Do­ğu­ba­ya­zıt’a inip mem­le­ket­le­ri­mi­ze ha­re­ket etmek üzere oto­ga­ra geç­tik’ dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU