İmplant ve zirkonyum tedavisi sağlık turizmine katkı sağlıyor

Tür­ki­ye’deki ge­liş­miş diş te­da­vi­si uy­gu­la­ma­la­rı­nın sağ­lık tu­riz­mi­ne katkı sağ­la­dı­ğı­nı söy­le­yen diş he­ki­mi Ömer Ka­ra­as­lan, özel­lik­le gur­bet­çi­le­rin imp­lant ve zir­kon­yum te­da­vi­le­rin­de Tür­ki­ye’yi ter­cih et­ti­ği­ni vur­gu­la­dı.

Ömer İstan­bul Diş Po­lik­li­ni­ği ku­ru­cu­su diş he­ki­mi Ömer Ka­ra­as­lan, “Gur­bet­çi­ler, Tür­ki­ye’de ka­li­te­li diş te­da­vi­si­ni Av­ru­pa’ya göre çok daha ucuza yap­tı­ra­bi­li­yor. Diş te­da­vi­le­ri­ni yap­tı­rıp hem tatil ya­pı­yor­lar hem de ya­kın­la­rı­nı zi­ya­ret edi­yor­lar. Onlar için çok avan­taj­lı olu­yor” dedi.
“SAĞ­LIK TURİZMİNE ÖNEMLİ BİR KATKI SAĞ­LI­YOR”
Sağ­lık tu­riz­mi­ne katkı sağ­la­yan imp­lant ve zir­kon­yum te­da­vi­le­ri hak­kın­da de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lu­nan Ka­ra­as­lan, “Tür­ki­ye’de diş te­da­vi­si ola­nak­la­rı çok ge­liş­ti. Bu se­bep­le fark­lı ül­ke­ler­den bir­çok hasta ağır­lı­yo­ruz. Gur­bet­çi­ler de imp­lant ve zir­kon­yum te­da­vi­le­ri için ön­ce­lik­li ola­rak Tür­ki­ye’yi ter­cih edi­yor. Özel­lik­le Al­man­ya, Avus­tur­ya, İsviç­re ve Fran­sa’da ya­şa­yan gur­bet­çi­ler diş te­da­vi­le­ri için Tür­ki­ye’ye ge­li­yor ve sağ­lık tu­riz­mi­ne önem­li bir katkı sağ­lı­yor­lar.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
“TEDAVİ MALİYET­LERİ AV­RU­PA ÜL­KE­LERİNE GÖRE YÜZDE 70 DAHA HE­SAP­LI”
Ömer Ka­ra­as­lan, şu bil­gi­le­ri pay­laş­tı:
“Tür­ki­ye diş he­kim­li­ği uy­gu­la­ma­la­rı son de­re­ce ge­liş­ti. Hem ka­li­te­li diş he­kim­le­ri var hem de ucuz ma­li­yet­li te­da­vi­ler su­nu­lu­yor. İmpa­lant ve zir­kon­yum te­da­vi­le­ri ma­li­yet­le­ri Av­ru­pa ül­ke­le­ri­ne göre yüzde 70 daha he­sap­lı. Bu durum, diş te­da­vi­le­rin­de Tür­ki­ye’yi gur­bet­çi­le­rin göz­de­si ha­li­ne ge­ti­ri­yor. Ka­li­te­li te­da­vi ve uzun sü­re­li ga­ran­ti ver­di­ği­miz için ya­ban­cı ül­ke­ler­den has­ta­lar ra­hat­lık­lar Türk diş he­kim­le­ri­ni ter­cih edi­yor.” “Av­ru­pa ül­ke­le­rin­de diş te­da­vi­le­ri­nin pa­ha­lı ol­ma­sı, her yıl Tür­ki­ye’ye gelen gur­bet­çi­le­rin yö­nü­nü Tür­ki­ye’ye çe­vir­di” diyen Ka­ra­as­lan, “Av­ru­pa’da fahiş fi­yat­lar­la diş yap­tır­mak is­te­me­yen gur­bet­çi­ler, imp­lant ve zir­kon­yum gibi diş pro­se­dür­le­ri için Türk diş he­kim­le­ri­nin ka­li­te­si­ni ter­cih edi­yor.” söz­le­ri­ni kay­det­ti. Ka­ra­as­lan,“Tür­ki­ye’de bir­kaç bin euro­ya ya­pı­lan bir diş te­da­vi­si Av­ru­pa’da 20 bin euro­yu aşa­bi­li­yor. Gur­bet­çi­ler, Tür­ki­ye’de ka­li­te­li diş te­da­vi­si­ni Av­ru­pa’ya göre çok daha ucuza yap­tı­ra­bi­li­yor. Ay­rı­ca, ya­ban­cı ül­ke­de dil so­ru­nu da ya­şa­ya­bi­li­yor­lar. Bu­ra­da diş te­da­vi­le­ri­ni yap­tı­rıp hem tatil ya­pı­yor­lar hem de ya­kın­la­rı­nı zi­ya­ret edi­yor­lar. Onlar için çok avan­taj­lı olu­yor” açık­la­ma­sın­da bu­lun­du.
“HAS­TA­LA­RI­MIZ HEM TEDAVİ OLU­YOR HEM GEZİYOR”
Dt. Ömer Ka­ra­as­lan, imp­lant ve zir­kon­yum te­da­vi­le­rin­de ver­dik­le­ri hiz­met­le­ri hak­kın­da da şun­la­rı söy­le­di : “Has­ta­la­rı­mı­za te­da­vi ön­ce­si ve son­ra­sı 7/24 des­tek ve­ri­yo­ruz. Bir­çok dili ko­nu­şan, di­na­mik bir eki­bi­miz var. Des­tek eki­bi­miz, her türlü so­ru­na ve ih­ti­ya­ca müm­kün olan en kısa sü­re­de çözüm üre­ti­yor. Gü­ven­li ve hu­zur­lu bir te­da­vi sü­re­ci sa­ye­sin­de şehir dışı ya da yurt dı­şın­dan gelen has­ta­la­rı­mız çok mem­nun ka­lı­yor. Ay­rı­ca, üc­ret­siz trans­fer ve ko­nak­la­ma hiz­met­le­ri de su­nu­yo­ruz. Has­ta­la­rı­mız hem diş­le­ri­ni yap­tı­rı­yor hem de met­ro­pol kent İstan­bul’un ta­ri­hi ve tu­ris­tik yer­le­ri­ni gezme fır­sa­tı bu­lu­yor.”
Diş te­da­vi­le­rin­de ka­li­te­li ve hızlı bir iş­çi­lik sun­duk­la­rı­nı be­lir­ten Ka­ra­as­lan, “Sa­de­ce gur­bet­çi­ler değil, bir­çok ya­ban­cı uy­ruk­lu has­ta­yı ağır­lı­yo­ruz. Yurt dı­şın­da imp­lant ve zir­kon­yum gibi diş te­da­vi­le­ri çok pa­ha­lı ve çok zaman alı­yor. Tür­ki­ye’deki sağ­lık tu­riz­mi ola­nak­la­rı, gur­bet­çi­le­ri ve ya­ban­cı has­ta­la­rı cez­be­di­yor.
Kli­nik ola­rak biz de fark­lı ül­ke­ler­den gelen has­ta­la­rı en iyi ko­şul­lar­da ağır­la­ma­ya özen gös­te­ri­yo­ruz.
Çoğu has­ta­mız yaz ta­ti­li­ni Tür­ki­ye’de ya­par­ken diş te­da­vi­si­ni de yap­tı­rı­yor.
Son yıl­lar­da gur­bet­çi­ler bu yön­te­mi çok be­nim­se­di.
Bu se­bep­le özel­lik­le yaz dö­ne­min­de çok sa­yı­da gur­bet­çi ağır­lı­yoruz.”
İMP­LANT NEDİR?
İmp­lant, çene ke­mi­ği­ne yer­leş­ti­ri­len vi­da­lar­dır. Bu vi­da­la­rın üze­ri­ne diş pro­te­zi yer­leş­ti­ri­lir. İmp­lant vi­da­sı, diş kökü va­zi­fe­si görür. Dişi ol­ma­yan has­ta­lar­da alt ve üst çe­ne­ler­de uy­gu­la­na­bi­lir. Komşu diş­le­re zarar ver­me­yen, es­te­tik açı­dan güzel bir gö­rü­nüm sağ­la­yan diş pro­se­dü­rü­dür.
ZİRKON­YUM DİŞ NEDİR?
Zir­kon­yum, por­se­len ve se­ra­mik­ten üre­ti­len beyaz diş pro­te­zi­dir. Par­lak ve da­ya­nık­lı bir ya­pı­ya sahip zir­kon­yum, metal de­ğil­dir. Bu se­bep­le me­ta­le aler­ji­si olan­la­ra da uy­gu­la­na­bi­lir. Beyaz bir mad­de­den olu­şur.
Diş yü­ze­yi, zir­kon­yum ile kap­la­na­rak doğal gö­rü­nü­mü­ne ka­vuş­tu­ru­lur. Ok­sit­len­me­ye di­renç­li bir ya­pı­sı var­dır.


Ha­ber-Fo­to: Burak CELEP