“EYLÜL AYINDA DA İLİMİZ BİRİNCİLİĞİ KİMSEYE BIRAKMAYACAK”

RİZE-ARTVİN TABİPLER ODASI BAŞKANI DOÇ.DR. KAZIM ŞAHİN’DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA:

“EYLÜL AYINDA DA İLİMİZ BİRİNCİLİĞİ KİMSEYE BIRAKMAYACAK”

Ri­ze-Art­vin Ta­bip­ler Odası Baş­ka­nı Doç. Dr. Kazım Şahin Okul­la­rın açıl­ma­sı için alı­nan ted­bir­ler için ‘’ne yazık ki dağ fare do­ğur­du’’ dedi.

Ri­ze-Art­vin Ta­bip­ler Odası Baş­ka­nı Doç. Dr. Kazım Şahin’in ya­yın­la­dı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma aynen şöyle’ ’Ba­kan­la­rın ve YÖK Baş­ka­nı­nın yap­tı­ğı top­lan­tı­da ted­bir­ler­le il­gi­li kı­sım­lar sa­de­ce tav­si­ye şek­lin­de olup, mec­bu­ri­yet bu­lun­ma­mak­ta­dır.
Oy­sa­ki Umumi Hıfzı Sıh­hat Ka­nu­nu bu ko­nu­da te­red­dü­te mey­dan ver­me­yecek şe­kil­de alı­na­cak ön­lem­le­ri be­lirt­miş­tir. Ka­nu­nun Sal­gın­lar­la mü­ca­de­le­den bah­se­den 72. Mad­de­sin­de; Sal­gın has­ta­lık­lar­dan biri zuhur et­ti­ği veya zu­hu­run­dan şüp­he­le­nil­di­ği tak­dir­de aşa­ğı­da gös­te­ri­len ted­bir­ler tat­bik olu­nur:
1 – Hasta olan­la­rın veya hasta ol­du­ğun­dan şüphe edi­len­le­rin ve has­ta­lı­ğı neşrü tamim ey­le­di­ği tet­ki­ka­tı fen­ni­ye ile te­bey­yün eden­le­rin fen­nen icap eden müd­det zar­fın­da ve sıh­hat me­mur­la­rın­ca ha­ne­le­rin­de veya sıhhi ve fenni şart­la­rı haiz ma­hal­ler­de tec­rit ve mü­şa­he­de al­tı­na vaz’ı. (Fil­yas­yon hiz­me­ti)
2 – Has­ta­la­ra veya has­ta­lı­ğa maruz bu­lu­nan­la­ra serum veya aşı tat­bi­ki.
3,4,5 ve 6.​mad­de­ler gı­da­lar ve has­ta­lı­ğı yayan hay­van­lar­la il­gi­li.
7-Da­hi­lin­de sari ve sal­gın has­ta­lık­lar­dan biri zuhur eden umumi ma­hal­le­rin teh­li­ke zail olun­ca­ya kadar set ve tah­li­ye­si. (Ka­ran­ti­na)
Gö­rül­dü­ğü gibi mev­cut ka­nun­da aşı uy­gu­la­ma­sı mec­bu­ri ol­du­ğu halde, yet­ki­li­ler bunu göze ala­ma­mak­ta, ki­şi­le­rin is­te­ği­ne bı­rak­mak­ta­dır.
Ay­rı­ca yurt­la­ra kayıt es­na­sın­da ve gıda sek­tö­rün­de ça­lı­şan­la­rın ya­pı­lan por­tör mu­aye­ne­le­rin­de is­te­nen sağ­lık ra­por­la­rın­daki­şi­nin her­han­gi bir bu­la­şı­cı has­ta­lık ta­şı­yıp ta­şı­ma­dı­ğı be­lir­til­mek­te­dir.
Bunu is­pat­la­mak da ya aşı ya­pıl­dı­ğı­nı bel­ge­le­mek, ya da PCR testi ile müm­kün ola­cak­tır. Öy­ley­se yurt kaydı için belge ve­recek dok­tor ar­ka­daş­la­rın bu iki du­rum­dan bi­ri­ni ki­şi­ler­den is­te­me­si ge­rek­mek­te­dir.
Yine ço­cuk­la­rı­nı ser­vis­le okula gön­de­recek aile­ler, ser­vis sü­rü­cü­le­rin­den ve ça­lı­şan­la­rın­dan aşı yap­tır­mış olan­la­rı ter­cih et­me­li.
İli­miz­de­ki son du­ru­ma ge­lin­ce Eylül ayın­da da po­zi­tif vaka bi­rin­ci­li­ği­ni kim­se­ye bı­rak­ma ni­ye­tin­de ol­ma­dı­ğı­mız gö­rül­mek­te­dir.
Gün­lük vaka sa­yı­la­rın­da rekor üs­tü­ne rekor kır­mak­ta­yız.
Has­ta­ne­le­ri­miz­de ne­re­dey­se nor­mal has­ta­la­rın ya­ta­ca­ğı ser­vis kal­ma­dı der­sek ye­ri­dir.
Yoğun ba­kım­la­rı­mız entü­be has­ta­lar­la dolu ve ma­ale­sef bu has­ta­la­rın ço­ğun­lu­ğu aşı yap­tır­ma­mış has­ta­lar ta­ra­fın­dan işgal edi­li­yor.
Bütün bun­lar yet­mez­miş gibi ili­miz­de ya­pı­lan son açı­lış­lar­da maske, me­sa­fe ted­bir­le­ri­ne uyul­ma­ma­sı ve ka­la­ba­lı­ğın et­ki­siy­le Eylül ayı bo­yun­ca va­ka­la­rın ar­ta­ca­ğı­nı tah­min edi­yo­ruz.
Son ola­rak aile­le­re ses­len­mek is­ti­yo­rum, lüt­fen aile bü­yük­le­ri­miz ve ço­cuk­la­rı­mız için vi­rüs­le mü­ca­de­le­de ge­re­ken has­sa­si­ye­ti gös­te­re­lim, aşı­la­rı­mı­zı ola­lım, eksik aşı­la­rı­mı­zı ta­mam­la­ya­lım’ dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU