BİR DOSTUN ARDINDAN NECATİ BAYRAM TUZCU

Şair Cafer Tay­yar Tuzcu’nun ye­ğe­ni, Si­ya­set ve İş Adamı Meh­met Akif Zer­de­ci’nin eniş­te­si, Ba­lık­çı Ali Baba’nın oğlu, Ber­lin’de eği­tim gören Ali Yaşar Tuzcu’nun ba­ba­sı ve biz­le­rin Ne­ca­ti Ağa­bey­si Ne­ca­ti Bay­ram Tuzcu ge­ri­de hoş bir seda ve gü­zel­lik­ler bı­ra­ka­rak ara­mız­dan ay­rıl­dı.
DOST­LUK­LAR SANAL DEĞİLDİ
Bun­dan dam otuz üç yıl önce, fut­bo­lun bor­sa­da değil ar­sa­da oy­nan­dı­ğı, iyi niyet te­men­ni­le­ri­nin whap­sap yo­luy­la değil direk ula­şa­rak ve­ril­di­ği ha­ki­ki za­man­lar­da ta­nış­mış­tık. O otuz bense 17 yedi ya­şın­day­dım. Yerel ba­sın­da var olma mü­ca­de­lem­de des­tek verdi. Na­si­hat­le­ri oldu. Çok ha­tı­ra­la­rı­mız var. Bun­la­rın ço­ğun­da var olan Şakir To­pa­loğ­lu ağa­bey­de yıl­lar önce ara­mız­dan ay­rıl­mış­tı. Hepsi artık fo­toğ­raf­lar­da bel­lek­ler­de kaldı. Rize ile il­gi­li her ki­ta­bım çık­tı­ğın­da, ona ulaş­tı­ğım­da ço­cuk­lar gibi se­vi­nir, mutlu olur­du.
UÇUP GİDEN HA­YAL­LER
Sözde Gen­ça­ğa, İlyas ve ben Müs­lü­man Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti­ni ku­ra­cak, Ne­ca­ti Ağa­be­yi de ara­mı­za ka­ta­cak­tık. Ku­ru­luş için Rize Be­le­di­ye Par­kın­da yap­tı­ğı­mız ilk top­lan­tı da kim baş­kan ola­cak çe­kiş­me­si ha­yal­le­ri­mi­zi suya dü­şür­müş­tü.
RİZE DEYİNCE AKLA GELİRDİ
Rize’de yerel ga­ze­te­ci­lik yıl­la­rı­nın ar­dın­dan 1998 yı­lın­da İstan­bul’a ta­şın­dım. İETT Genel Mü­dür­lü­ğü Basın Yayın Mü­dür­lü­ğü’nde gö­rev­li olmam ve araş­tır­ma­la­rım­dan do­la­yı ulu­sal ba­sı­na emek ver­miş in­san­lar­la sık sık kar­şı­la­şı­yo­ruz. Onlar Rize de­yin­ce bana hep iki ki­şi­yi sor­du­lar. Altın sa­rı­sı saç­la­rı ve güzel yü­re­ğiy­le se­vi­len Ri­zes­por Eski Kap­ta­nı Hüsnü Kürk­çü ve kim­se­ye kö­tü­lü­ğü ol­ma­yan Rize ba­sı­nın­da sem­bol olan altın kalp­li Ne­ca­ti Tuzcu, yıl­lar önce mes­lek­le­rin­den emek­li ol­sa­lar da unu­tul­ma­mış­lar­dır. Ben her iki­si­ni de ta­nı­dı­ğım için her se­fe­rin­de bu du­rum­dan büyük haz alı­yor­dum.
VE VEDA
Ne­ca­ti Bay­ram Tuzcu Ağa­be­yin ce­na­ze­si yarın (6 Eylül 2021 Pa­zar­te­si günü) öğle na­ma­zı­nı mü­te­akip Rize Mer­kez Sahil Camii’nde kı­lın­dık­tan sonra İslam­pa­şa Ma­hal­le­sin­de­ki aile kab­ris­tan­lı­ğı­na to­pa­ğa ve­ri­le­cek­tir. İyi bilir iyi şa­hit­lik ede­riz. Ya­ra­dan cen­ne­ti­ne koy­sun, me­ka­nı cen­net olsun. Aile­si­nin se­ven­le­ri­nin başı sağ olsun.