Monthly Archives: Eylül 2021

“EYLÜL AYINDA DA İLİMİZ BİRİNCİLİĞİ KİMSEYE BIRAKMAYACAK”

RİZE-ARTVİN TABİPLER ODASI BAŞKANI DOÇ.DR. KAZIM ŞAHİN’DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA:

“EYLÜL AYINDA DA İLİMİZ BİRİNCİLİĞİ KİMSEYE BIRAKMAYACAK”

Ri­ze-Art­vin Ta­bip­ler Odası Baş­ka­nı Doç. Dr. Kazım Şahin Okul­la­rın açıl­ma­sı için alı­nan ted­bir­ler için ‘’ne yazık ki dağ fare do­ğur­du’’ dedi.

Ri­ze-Art­vin Ta­bip­ler Odası Baş­ka­nı Doç. Dr. Kazım Şahin’in ya­yın­la­dı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma aynen şöyle’ ’Ba­kan­la­rın ve YÖK Baş­ka­nı­nın yap­tı­ğı top­lan­tı­da ted­bir­ler­le il­gi­li kı­sım­lar sa­de­ce tav­si­ye şek­lin­de olup, mec­bu­ri­yet bu­lun­ma­mak­ta­dır.
Oy­sa­ki Umumi Hıfzı Sıh­hat Ka­nu­nu bu ko­nu­da te­red­dü­te mey­dan ver­me­yecek şe­kil­de alı­na­cak ön­lem­le­ri be­lirt­miş­tir. Ka­nu­nun Sal­gın­lar­la mü­ca­de­le­den bah­se­den 72. Mad­de­sin­de; Sal­gın has­ta­lık­lar­dan biri zuhur et­ti­ği veya zu­hu­run­dan şüp­he­le­nil­di­ği tak­dir­de aşa­ğı­da gös­te­ri­len ted­bir­ler tat­bik olu­nur:
1 – Hasta olan­la­rın veya hasta ol­du­ğun­dan şüphe edi­len­le­rin ve has­ta­lı­ğı neşrü tamim ey­le­di­ği tet­ki­ka­tı fen­ni­ye ile te­bey­yün eden­le­rin fen­nen icap eden müd­det zar­fın­da ve sıh­hat me­mur­la­rın­ca ha­ne­le­rin­de veya sıhhi ve fenni şart­la­rı haiz ma­hal­ler­de tec­rit ve mü­şa­he­de al­tı­na vaz’ı. (Fil­yas­yon hiz­me­ti)
2 – Has­ta­la­ra veya has­ta­lı­ğa maruz bu­lu­nan­la­ra serum veya aşı tat­bi­ki.
3,4,5 ve 6.​mad­de­ler gı­da­lar ve has­ta­lı­ğı yayan hay­van­lar­la il­gi­li.
7-Da­hi­lin­de sari ve sal­gın has­ta­lık­lar­dan biri zuhur eden umumi ma­hal­le­rin teh­li­ke zail olun­ca­ya kadar set ve tah­li­ye­si. (Ka­ran­ti­na)
Gö­rül­dü­ğü gibi mev­cut ka­nun­da aşı uy­gu­la­ma­sı mec­bu­ri ol­du­ğu halde, yet­ki­li­ler bunu göze ala­ma­mak­ta, ki­şi­le­rin is­te­ği­ne bı­rak­mak­ta­dır.
Ay­rı­ca yurt­la­ra kayıt es­na­sın­da ve gıda sek­tö­rün­de ça­lı­şan­la­rın ya­pı­lan por­tör mu­aye­ne­le­rin­de is­te­nen sağ­lık ra­por­la­rın­daki­şi­nin her­han­gi bir bu­la­şı­cı has­ta­lık ta­şı­yıp ta­şı­ma­dı­ğı be­lir­til­mek­te­dir.
Bunu is­pat­la­mak da ya aşı ya­pıl­dı­ğı­nı bel­ge­le­mek, ya da PCR testi ile müm­kün ola­cak­tır. Öy­ley­se yurt kaydı için belge ve­recek dok­tor ar­ka­daş­la­rın bu iki du­rum­dan bi­ri­ni ki­şi­ler­den is­te­me­si ge­rek­mek­te­dir.
Yine ço­cuk­la­rı­nı ser­vis­le okula gön­de­recek aile­ler, ser­vis sü­rü­cü­le­rin­den ve ça­lı­şan­la­rın­dan aşı yap­tır­mış olan­la­rı ter­cih et­me­li.
İli­miz­de­ki son du­ru­ma ge­lin­ce Eylül ayın­da da po­zi­tif vaka bi­rin­ci­li­ği­ni kim­se­ye bı­rak­ma ni­ye­tin­de ol­ma­dı­ğı­mız gö­rül­mek­te­dir.
Gün­lük vaka sa­yı­la­rın­da rekor üs­tü­ne rekor kır­mak­ta­yız.
Has­ta­ne­le­ri­miz­de ne­re­dey­se nor­mal has­ta­la­rın ya­ta­ca­ğı ser­vis kal­ma­dı der­sek ye­ri­dir.
Yoğun ba­kım­la­rı­mız entü­be has­ta­lar­la dolu ve ma­ale­sef bu has­ta­la­rın ço­ğun­lu­ğu aşı yap­tır­ma­mış has­ta­lar ta­ra­fın­dan işgal edi­li­yor.
Bütün bun­lar yet­mez­miş gibi ili­miz­de ya­pı­lan son açı­lış­lar­da maske, me­sa­fe ted­bir­le­ri­ne uyul­ma­ma­sı ve ka­la­ba­lı­ğın et­ki­siy­le Eylül ayı bo­yun­ca va­ka­la­rın ar­ta­ca­ğı­nı tah­min edi­yo­ruz.
Son ola­rak aile­le­re ses­len­mek is­ti­yo­rum, lüt­fen aile bü­yük­le­ri­miz ve ço­cuk­la­rı­mız için vi­rüs­le mü­ca­de­le­de ge­re­ken has­sa­si­ye­ti gös­te­re­lim, aşı­la­rı­mı­zı ola­lım, eksik aşı­la­rı­mı­zı ta­mam­la­ya­lım’ dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

TBMM ESKİ RİZELİ BAŞKANI KAHRAMAN’DAN BAŞKAN METİN’E ZİYARET

Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Rahmi Metin’i, 27. Dönem Tür­ki­ye Büyük Mil­let Mec­li­si Baş­ka­nı İsmail Kah­ra­man zi­ya­ret etti.

TBMM eski Baş­ka­nı İsmail Kah­ra­man’ı, Be­le­di­ye Bi­na­sı gi­ri­şin­de Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin kar­şı­la­dı. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Metin, be­le­di­ye gi­ri­şin­de Yeşil Masa ve uy­gu­la­na­cak olan Ali­pa­şa-Bo­ğaz-Mey­dan-Isır­lık sos­yal te­sis­le­ri, Taş­lı­de­re rek­re­as­yon proje fo­toğ­raf­la­rı üze­rin­de TBMM eski Baş­ka­nı Kah­ra­man’a bilgi verdi.

Daha sonra baş­kan­lık ma­ka­mın­da ağır­la­yan Be­le­di­ye Baş­ka­nı Metin, TBMM eski Baş­ka­nı İsmail Kah­ra­man’a, Rize Be­le­di­ye­si’nin ha­ya­ta geçen pro­je­le­ri, hali ha­zır­da devam eden pro­je­le­ri ve ha­ya­ta ge­çecek pro­je­ler hak­kın­da bil­gi­ler verdi.
Zi­ya­ret so­nun­da Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin, zi­ya­ret­ten duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti dile ge­ti­re­rek TBMM eski Baş­kan’ı Kah­ra­man’a he­di­ye tak­dim etti.
TBMM eski Baş­ka­nı İsmail Kah­ra­man, mi­sa­fir­per­ver­li­ğin­den ve gös­ter­dik­le­ri ilgi ala­ka­dan do­la­yı Baş­kan Rahmi Metin’e te­şek­kür etti.


Haber: Bay­ram Ali Ka­val­cı
Foto: Rize Be­le­di­ye­si Basın Bü­ro­su

BİR DOSTUN ARDINDAN NECATİ BAYRAM TUZCU

Şair Cafer Tay­yar Tuzcu’nun ye­ğe­ni, Si­ya­set ve İş Adamı Meh­met Akif Zer­de­ci’nin eniş­te­si, Ba­lık­çı Ali Baba’nın oğlu, Ber­lin’de eği­tim gören Ali Yaşar Tuzcu’nun ba­ba­sı ve biz­le­rin Ne­ca­ti Ağa­bey­si Ne­ca­ti Bay­ram Tuzcu ge­ri­de hoş bir seda ve gü­zel­lik­ler bı­ra­ka­rak ara­mız­dan ay­rıl­dı.
DOST­LUK­LAR SANAL DEĞİLDİ
Bun­dan dam otuz üç yıl önce, fut­bo­lun bor­sa­da değil ar­sa­da oy­nan­dı­ğı, iyi niyet te­men­ni­le­ri­nin whap­sap yo­luy­la değil direk ula­şa­rak ve­ril­di­ği ha­ki­ki za­man­lar­da ta­nış­mış­tık. O otuz bense 17 yedi ya­şın­day­dım. Yerel ba­sın­da var olma mü­ca­de­lem­de des­tek verdi. Na­si­hat­le­ri oldu. Çok ha­tı­ra­la­rı­mız var. Bun­la­rın ço­ğun­da var olan Şakir To­pa­loğ­lu ağa­bey­de yıl­lar önce ara­mız­dan ay­rıl­mış­tı. Hepsi artık fo­toğ­raf­lar­da bel­lek­ler­de kaldı. Rize ile il­gi­li her ki­ta­bım çık­tı­ğın­da, ona ulaş­tı­ğım­da ço­cuk­lar gibi se­vi­nir, mutlu olur­du.
UÇUP GİDEN HA­YAL­LER
Sözde Gen­ça­ğa, İlyas ve ben Müs­lü­man Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti­ni ku­ra­cak, Ne­ca­ti Ağa­be­yi de ara­mı­za ka­ta­cak­tık. Ku­ru­luş için Rize Be­le­di­ye Par­kın­da yap­tı­ğı­mız ilk top­lan­tı da kim baş­kan ola­cak çe­kiş­me­si ha­yal­le­ri­mi­zi suya dü­şür­müş­tü.
RİZE DEYİNCE AKLA GELİRDİ
Rize’de yerel ga­ze­te­ci­lik yıl­la­rı­nın ar­dın­dan 1998 yı­lın­da İstan­bul’a ta­şın­dım. İETT Genel Mü­dür­lü­ğü Basın Yayın Mü­dür­lü­ğü’nde gö­rev­li olmam ve araş­tır­ma­la­rım­dan do­la­yı ulu­sal ba­sı­na emek ver­miş in­san­lar­la sık sık kar­şı­la­şı­yo­ruz. Onlar Rize de­yin­ce bana hep iki ki­şi­yi sor­du­lar. Altın sa­rı­sı saç­la­rı ve güzel yü­re­ğiy­le se­vi­len Ri­zes­por Eski Kap­ta­nı Hüsnü Kürk­çü ve kim­se­ye kö­tü­lü­ğü ol­ma­yan Rize ba­sı­nın­da sem­bol olan altın kalp­li Ne­ca­ti Tuzcu, yıl­lar önce mes­lek­le­rin­den emek­li ol­sa­lar da unu­tul­ma­mış­lar­dır. Ben her iki­si­ni de ta­nı­dı­ğım için her se­fe­rin­de bu du­rum­dan büyük haz alı­yor­dum.
VE VEDA
Ne­ca­ti Bay­ram Tuzcu Ağa­be­yin ce­na­ze­si yarın (6 Eylül 2021 Pa­zar­te­si günü) öğle na­ma­zı­nı mü­te­akip Rize Mer­kez Sahil Camii’nde kı­lın­dık­tan sonra İslam­pa­şa Ma­hal­le­sin­de­ki aile kab­ris­tan­lı­ğı­na to­pa­ğa ve­ri­le­cek­tir. İyi bilir iyi şa­hit­lik ede­riz. Ya­ra­dan cen­ne­ti­ne koy­sun, me­ka­nı cen­net olsun. Aile­si­nin se­ven­le­ri­nin başı sağ olsun.

İmplant ve zirkonyum tedavisi sağlık turizmine katkı sağlıyor

Tür­ki­ye’deki ge­liş­miş diş te­da­vi­si uy­gu­la­ma­la­rı­nın sağ­lık tu­riz­mi­ne katkı sağ­la­dı­ğı­nı söy­le­yen diş he­ki­mi Ömer Ka­ra­as­lan, özel­lik­le gur­bet­çi­le­rin imp­lant ve zir­kon­yum te­da­vi­le­rin­de Tür­ki­ye’yi ter­cih et­ti­ği­ni vur­gu­la­dı.

Ömer İstan­bul Diş Po­lik­li­ni­ği ku­ru­cu­su diş he­ki­mi Ömer Ka­ra­as­lan, “Gur­bet­çi­ler, Tür­ki­ye’de ka­li­te­li diş te­da­vi­si­ni Av­ru­pa’ya göre çok daha ucuza yap­tı­ra­bi­li­yor. Diş te­da­vi­le­ri­ni yap­tı­rıp hem tatil ya­pı­yor­lar hem de ya­kın­la­rı­nı zi­ya­ret edi­yor­lar. Onlar için çok avan­taj­lı olu­yor” dedi.
“SAĞ­LIK TURİZMİNE ÖNEMLİ BİR KATKI SAĞ­LI­YOR”
Sağ­lık tu­riz­mi­ne katkı sağ­la­yan imp­lant ve zir­kon­yum te­da­vi­le­ri hak­kın­da de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lu­nan Ka­ra­as­lan, “Tür­ki­ye’de diş te­da­vi­si ola­nak­la­rı çok ge­liş­ti. Bu se­bep­le fark­lı ül­ke­ler­den bir­çok hasta ağır­lı­yo­ruz. Gur­bet­çi­ler de imp­lant ve zir­kon­yum te­da­vi­le­ri için ön­ce­lik­li ola­rak Tür­ki­ye’yi ter­cih edi­yor. Özel­lik­le Al­man­ya, Avus­tur­ya, İsviç­re ve Fran­sa’da ya­şa­yan gur­bet­çi­ler diş te­da­vi­le­ri için Tür­ki­ye’ye ge­li­yor ve sağ­lık tu­riz­mi­ne önem­li bir katkı sağ­lı­yor­lar.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
“TEDAVİ MALİYET­LERİ AV­RU­PA ÜL­KE­LERİNE GÖRE YÜZDE 70 DAHA HE­SAP­LI”
Ömer Ka­ra­as­lan, şu bil­gi­le­ri pay­laş­tı:
“Tür­ki­ye diş he­kim­li­ği uy­gu­la­ma­la­rı son de­re­ce ge­liş­ti. Hem ka­li­te­li diş he­kim­le­ri var hem de ucuz ma­li­yet­li te­da­vi­ler su­nu­lu­yor. İmpa­lant ve zir­kon­yum te­da­vi­le­ri ma­li­yet­le­ri Av­ru­pa ül­ke­le­ri­ne göre yüzde 70 daha he­sap­lı. Bu durum, diş te­da­vi­le­rin­de Tür­ki­ye’yi gur­bet­çi­le­rin göz­de­si ha­li­ne ge­ti­ri­yor. Ka­li­te­li te­da­vi ve uzun sü­re­li ga­ran­ti ver­di­ği­miz için ya­ban­cı ül­ke­ler­den has­ta­lar ra­hat­lık­lar Türk diş he­kim­le­ri­ni ter­cih edi­yor.” “Av­ru­pa ül­ke­le­rin­de diş te­da­vi­le­ri­nin pa­ha­lı ol­ma­sı, her yıl Tür­ki­ye’ye gelen gur­bet­çi­le­rin yö­nü­nü Tür­ki­ye’ye çe­vir­di” diyen Ka­ra­as­lan, “Av­ru­pa’da fahiş fi­yat­lar­la diş yap­tır­mak is­te­me­yen gur­bet­çi­ler, imp­lant ve zir­kon­yum gibi diş pro­se­dür­le­ri için Türk diş he­kim­le­ri­nin ka­li­te­si­ni ter­cih edi­yor.” söz­le­ri­ni kay­det­ti. Ka­ra­as­lan,“Tür­ki­ye’de bir­kaç bin euro­ya ya­pı­lan bir diş te­da­vi­si Av­ru­pa’da 20 bin euro­yu aşa­bi­li­yor. Gur­bet­çi­ler, Tür­ki­ye’de ka­li­te­li diş te­da­vi­si­ni Av­ru­pa’ya göre çok daha ucuza yap­tı­ra­bi­li­yor. Ay­rı­ca, ya­ban­cı ül­ke­de dil so­ru­nu da ya­şa­ya­bi­li­yor­lar. Bu­ra­da diş te­da­vi­le­ri­ni yap­tı­rıp hem tatil ya­pı­yor­lar hem de ya­kın­la­rı­nı zi­ya­ret edi­yor­lar. Onlar için çok avan­taj­lı olu­yor” açık­la­ma­sın­da bu­lun­du.
“HAS­TA­LA­RI­MIZ HEM TEDAVİ OLU­YOR HEM GEZİYOR”
Dt. Ömer Ka­ra­as­lan, imp­lant ve zir­kon­yum te­da­vi­le­rin­de ver­dik­le­ri hiz­met­le­ri hak­kın­da da şun­la­rı söy­le­di : “Has­ta­la­rı­mı­za te­da­vi ön­ce­si ve son­ra­sı 7/24 des­tek ve­ri­yo­ruz. Bir­çok dili ko­nu­şan, di­na­mik bir eki­bi­miz var. Des­tek eki­bi­miz, her türlü so­ru­na ve ih­ti­ya­ca müm­kün olan en kısa sü­re­de çözüm üre­ti­yor. Gü­ven­li ve hu­zur­lu bir te­da­vi sü­re­ci sa­ye­sin­de şehir dışı ya da yurt dı­şın­dan gelen has­ta­la­rı­mız çok mem­nun ka­lı­yor. Ay­rı­ca, üc­ret­siz trans­fer ve ko­nak­la­ma hiz­met­le­ri de su­nu­yo­ruz. Has­ta­la­rı­mız hem diş­le­ri­ni yap­tı­rı­yor hem de met­ro­pol kent İstan­bul’un ta­ri­hi ve tu­ris­tik yer­le­ri­ni gezme fır­sa­tı bu­lu­yor.”
Diş te­da­vi­le­rin­de ka­li­te­li ve hızlı bir iş­çi­lik sun­duk­la­rı­nı be­lir­ten Ka­ra­as­lan, “Sa­de­ce gur­bet­çi­ler değil, bir­çok ya­ban­cı uy­ruk­lu has­ta­yı ağır­lı­yo­ruz. Yurt dı­şın­da imp­lant ve zir­kon­yum gibi diş te­da­vi­le­ri çok pa­ha­lı ve çok zaman alı­yor. Tür­ki­ye’deki sağ­lık tu­riz­mi ola­nak­la­rı, gur­bet­çi­le­ri ve ya­ban­cı has­ta­la­rı cez­be­di­yor.
Kli­nik ola­rak biz de fark­lı ül­ke­ler­den gelen has­ta­la­rı en iyi ko­şul­lar­da ağır­la­ma­ya özen gös­te­ri­yo­ruz.
Çoğu has­ta­mız yaz ta­ti­li­ni Tür­ki­ye’de ya­par­ken diş te­da­vi­si­ni de yap­tı­rı­yor.
Son yıl­lar­da gur­bet­çi­ler bu yön­te­mi çok be­nim­se­di.
Bu se­bep­le özel­lik­le yaz dö­ne­min­de çok sa­yı­da gur­bet­çi ağır­lı­yoruz.”
İMP­LANT NEDİR?
İmp­lant, çene ke­mi­ği­ne yer­leş­ti­ri­len vi­da­lar­dır. Bu vi­da­la­rın üze­ri­ne diş pro­te­zi yer­leş­ti­ri­lir. İmp­lant vi­da­sı, diş kökü va­zi­fe­si görür. Dişi ol­ma­yan has­ta­lar­da alt ve üst çe­ne­ler­de uy­gu­la­na­bi­lir. Komşu diş­le­re zarar ver­me­yen, es­te­tik açı­dan güzel bir gö­rü­nüm sağ­la­yan diş pro­se­dü­rü­dür.
ZİRKON­YUM DİŞ NEDİR?
Zir­kon­yum, por­se­len ve se­ra­mik­ten üre­ti­len beyaz diş pro­te­zi­dir. Par­lak ve da­ya­nık­lı bir ya­pı­ya sahip zir­kon­yum, metal de­ğil­dir. Bu se­bep­le me­ta­le aler­ji­si olan­la­ra da uy­gu­la­na­bi­lir. Beyaz bir mad­de­den olu­şur.
Diş yü­ze­yi, zir­kon­yum ile kap­la­na­rak doğal gö­rü­nü­mü­ne ka­vuş­tu­ru­lur. Ok­sit­len­me­ye di­renç­li bir ya­pı­sı var­dır.


Ha­ber-Fo­to: Burak CELEP

Çaykur Rizespor, Hatayspor hazırlıklarını sürdürüyor

Çaykur Rizesspor, Hatayspor hazırlıklarını tam gaz sürdürüyor.

Çay­kur Ri­zes­por, 12 Eylül Pazar günü saat 17.00’da Çay­kur Didi Stadı’nda oy­na­ya­ca­ğı Ha­tays­por maçının ha­zır­lık­la­rı­nı An­tal­ya’da sür­dür­dü. Milli arayı An­tal­ya’da ge­çir­di­ği kamp ile de­ğer­len­di­ren Ri­zes­por, geç­ti­ği­miz Cu­mar­te­si günü FT. An­tal­yas­por ile yap­tı­ğı ha­zır­lık ma­çı­nın ar­dın­dan ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dür­dü.
Saat 18.15’de baş­la­yan ant­ren­man­da ısın­ma ha­re­ket­le­ri­nin ar­dın­dan pas­laş­ma yapan ye­şil-ma­vi­li ekip, çift kale maç ile ant­ren­ma­nı son­lan­dır­dı.
Ant­ren­man­lar­da Remmy, fiz­yo­te­ra­pist eş­li­ğin­de tek ça­lı­şır­ken, uzun sü­re­dir ta­kım­dan sa­kat­lı­ğı ne­de­niy­le ayrı kalan Bold­rin ise ta­kım­la ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dür­dü.

Haber Merkezi

RİZE’YE ÜÇ PUAN İÇİN GİDİYORUZ, 3 PUAN ALIP DÖNECEĞİZ

Süper Lig’in 4’üncü haf­ta­sın­da dep­las­man­da Çay­kur Ri­zes­por’a konuk ola­cak Ata­kaş Ha­tays­por, ha­zır­lık­la­rı­nı sür­dü­rü­yor.

Milli arayı iyi de­ğer­len­dir­dik­le­ri­ni söy­le­yen Tek­nik Di­rek­tör Ömer Er­do­ğan, “Ra­ki­bi­miz lige belki lige çok iyi baş­la­ya­ma­dı ama onlar için de bir dönüm maçı ola­cak. Emi­nim onlar da bu hafta çıkış ya­ka­la­ma­ya ça­lı­şa­cak­lar ama biz de ken­di­mi­zi bi­li­yo­ruz, gü­cü­mü­zü bi­li­yo­ruz” dedi.
Süper Lig ’in 4’üncü haf­ta­sın­da dep­las­man­da Çay­kur Ri­zes­por ’a konuk ola­cak Ata­kaş Ha­tays­por, ha­zır­lık­la­rı­nı sür­dü­rü­yor.
Milli arayı iyi de­ğer­len­dir­dik­le­ri­ni söy­le­yen Tek­nik Di­rek­tör Ömer Er­do­ğan, “Ra­ki­bi­miz lige belki lige çok iyi baş­la­ya­ma­dı ama onlar için de bir dönüm maçı ola­cak.
Emi­nim onlar da bu hafta çıkış ya­ka­la­ma­ya ça­lı­şa­cak­lar ama biz de ken­di­mi­zi bi­li­yo­ruz, gü­cü­mü­zü bi­li­yo­ruz” dedi.
Osman Çal­gın Te­sis­le­ri’nde, tek­nik di­rek­tör Ömer Er­do­ğan yö­ne­ti­min­de ant­ren­man yapan bordo be­yaz­lı ekip, tak­tik, pas ve dar alan ça­lış­ma­sı ya­pa­rak çift kale maç ile id­ma­nı son­lan­dır­dı. Ata­kaş Ha­tays­por kulüp yö­ne­ti­ci­le­ri­nin de iz­le­di­ği ant­ren­man 1 buçuk saat sürdü.
Milli maç ara­sı­nı iyi de­ğer­len­dir­dik­le­ri­ni ve hafta sonu oy­na­ya­cak­la­rı maç­tan üç puan almak is­te­dik­le­ri­ni söy­le­yen Ata­kaş Ha­tays­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Ömer Er­do­ğan, şun­la­rı söy­le­di:
“Milli araya gir­me­den önce de son ma­çı­mı­zı is­te­di­ği­miz şe­kil­de bi­tir­dik. Kendi sta­dı­mız­da, kendi ta­raf­ta­rı­mı­zın önün­de güzel bir oyun­la, is­te­di­ği­miz bir fut­bol­la bunu ger­çek­leş­tir­dik. Tabii ki o ge­ri­de kaldı önü­mü­ze bak­ma­mız ge­re­ki­yor, zor bir dep­las­man bizi bek­li­yor. Ra­ki­bi­miz lige belki lige çok iyi baş­la­ya­ma­dı ama onlar için­de bir dönüm maçı ola­cak emi­nim onlar da bu hafta çıkış ya­ka­la­ma­ya ça­lı­şa­cak­lar. Ama biz de ken­di­mi­zi bi­li­yo­ruz, gü­cü­mü­zü bi­li­yo­ruz. Bu Milli maç ara­sın­da da hem fi­zik­sel ola­rak ken­di­mi­zi ge­liş­tir­dik hem men­tal an­lam­da da oyu­nun sko­ru­na göre ger­çek­le­şe­bi­lecek oyun for­mat­la­rı­nı ça­lış­ma­yı de­ne­dik. Tabi ki Milli ta­kı­ma giden ar­ka­daş­la­rı­mız vardı onlar da bugün iti­ba­riy­le ara­mı­za ka­tıl­ma­ya baş­la­dı­lar. İnşal­lah cuma gü­nü­ne kadar da Sa­mu­el Ayo­mi­de Ade­kug­be ve Dylan Sa­int-Lo­u­is de ara­mı­za ka­tı­lır­sa sağ­lık­lı bir şe­kil­de tam kadro in­şal­lah hafta sonu Rize’ye gitme şan­sı­mız olur. İnşal­lah bu hafta da iyi fut­bol­la, iyi bir sonuç alı­rız” dedi. Ta­kım­da Simon Fa­le­te’nin bir sa­kat­lı­ğı ol­du­ğu­nu ve te­da­vi­si­nin devam et­ti­ği­ni ifade eden Er­do­ğan, onun dı­şın­da kad­ro­da sakat veya ce­za­lı oyun­cu­nun bu­lun­ma­dı­ğı­nı be­lirt­ti.
KU­RU­CUK: RİZE’YE ÜÇ PUAN İÇİN GİDİYORUZ, 3 PUAN ALIP DÖ­NE­CEĞİZ
Yeni olu­şan bir takım ol­duk­la­rı­nı ve lige iyi baş­la­dık­la­rı­nı söy­le­yen Ata­kaş Ha­tays­por sa­vun­ma oyun­cu­su Fatih Ku­ru­cuk, “Gün geç­tik­çe, haf­ta­lar geç­tik­çe bir­bi­ri­mi­ze daha da çok ısı­nı­yo­ruz. İyi bir or­ta­mı­mı­za var. Milli arada çok iyi ça­lış­tık, izni iyi de­ğer­len­dir­dik ondan sonra ant­ren­man­la­ra baş­la­dık. Bu sü­re­de sıkı bir ça­lış­ma yap­tık. Şu an için ta­kı­mı­mız Rize ma­çı­na hazır di­ye­bi­li­rim ama tabi ki önü­müz­de 2-3 gün var. Bu süre zar­fın­da da maça odak­la­na­rak en iyi şe­kil­de ha­zır­la­na­ca­ğı­mı­zı dü­şü­nü­yo­rum. Ken­di­mi her maça aynı şe­kil­de ha­zır­lı­yo­rum. Tabi li­gi­miz­de iyi hücum oyun­cu­la­rı var ancak hiç­bi­ri­ni ayırt et­mi­yo­rum hep­si­ne aynı şe­kil­de sa­ha­ya odak­la­na­rak çı­kı­yo­rum. Rize’ye üç puan için gi­di­yo­ruz, 3 puan alıp dö­ne­ce­ğiz in­şal­lah” ifa­de­le­ri­ne yer verdi.


Haber Merkezi

RİZELİ DAĞCI 5137 METRE YÜKSEKLİĞİNDEKİ AĞRI DAĞINA TIRMANDI

Ri­ze­li dağcı Cemal Baş en büyük ha­ya­lin­den bi­ri­si olan Ağrı da­ğı­na çık­ma­yı ba­şar­dı.

Tür­ki­ye’deki en yük­sek dağ olan Ağrı da­ğı­na çık­mak en büyük ha­ya­lim­di diyen İkiz­de­re­li dağcı Cemal Baş İkiz­de­re Dağ­cı­lık ve Kayak İhti­sas Spor Ku­lü­bü tem­sil­ci­si ola­rak Ağrı zirve çı­kı­şı­nı şöyle an­lat­tı’’30 Ağus­tos günü Saat 09:00 da Do­ğu­ba­ya­zıt’tan ha­re­ket edip Çe­vir­me­li kö­yü­nün üst kıs­mın­da indik. Yü­rü­me­ye baş­la­yıp saat 16:00 gibi 3200 metre ra­kım­lı 1. Kampa var­dık. Kam­pı­mı­zı kur­duk­tan sonra yemek yiyip din­len­mek için ça­dır­la­rı­mı­za gir­dik. 31 Ağus­tos Salı günü kam­pı­mı­zı top­la­yıp saat 08:00 de 4200 metre ra­kım­lı 2. Kampa 12:00 su­la­rın­da var­dık. Kam­pı­mı­zı tek­rar kurup ih­ti­yaç­la­rı­mı­zı gi­de­rip erken sa­at­te ça­dır­la­ra gir­dik. 1 Eylül saat 01:00 da uya­nıp zirve için 01:30da ha­re­ket ettik. Saat 07:00 su­la­rın­da 5137 Metre ra­kım­lı Ağrı Dağı zir­ve­si­ne ba­şa­rı­lı bir şe­kil­de var­dık. Çok kısa fo­toğ­raf çe­ki­min­den sonra 4200 kam­pı­na indik. Kam­pı­mı­zı top­la­yıp aynı gün 3200 kam­pı­na indik. Kam­pı­mı­zı kurup din­len­mek için ça­dır­la­rı­mı­za geç­tik.2 Eylül Per­şem­be günü Do­ğu­ba­ya­zıt’a inip mem­le­ket­le­ri­mi­ze ha­re­ket etmek üzere oto­ga­ra geç­tik’ dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU