S.S. KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ 2021 YILI KONGRESİ YAPILDI

Ça­ye­li S.S. Küçük Sa­na­yi Si­te­si Yapı Ko­ope­ra­ti­fi­nin Kong­re­si 04.09.2021 ta­ri­hin­de ya­pıl­dı.

Ya­pı­lan Yö­ne­tim Ku­ru­lu top­lan­tı­sı­nı eski yö­ne­tim ku­ru­lu güven ta­ze­li­ye­rek ye­ni­den ka­zan­dı. Baş­kan Kadir SIRT­LI ye­ni­den baş­kan se­çil­di. Baş­kan Kadir SIRT­LI Ko­ope­ra­tif yö­ne­ti­mi­ne 2013 yı­lın­dan bu­gü­ne kadar yap­tık­la­rı­mız bu gün­den sonra ya­pa­cak­la­rı­mı­zın te­mi­na­tı­dır dedi.
Bun­dan sonra sa­na­yi si­te­mi­zi daha ile­ri­ye ve daha mo­dern bir sa­na­yi si­te­si­ne çe­vir­mek için yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­rim­le bir­lik­te var gü­cü­müz­le ça­lı­şa­ca­ğı­mız­dan hiç­bir üye­mi­zin şüp­he­si ol­ma­sın dedi.
Baş­kan Kadir SIRT­LI 9 yıl­dan bu güne kadar bir­çok şeyi yö­ne­tim­le be­ra­ber ba­şar­dık bun­dan son­ra­da daha gü­ze­li­ni ba­şar­mak için ça­lı­şa­ca­ğı­nı ifade etti.
YENİ YÖNETİM ŞU ŞEKİLDE OLDU
Baş­kan: Kadır SIRT­LI
Baş­kan Yar­dım­cı­sı: Sul­tan TAŞ
Üyeler: Yaşar İSMAİLOĞLU – Yunus FIN­DIK – İsmail OKU­MUŞ
Yeni yö­ne­ti­me bun­dan son­ra­ki ça­lış­ma­la­rın­da ba­şa­rı­lar di­le­riz.


Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI