MHP’DEN AŞURE İKRAMI

Rize MHP Mer­kez ilçe Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan Memiş ağa par­kın­da halka Aşure da­ğı­tı­mı ya­pıl­dı.

Aşure günü do­la­yı­sıy­la Memiş ağa Par­kın­da dü­zen­le­nen prog­ram­da MHP Mer­kez İlçe Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan halka Aşure ik­ra­mı ya­pıl­dı.
Aşure da­ğı­tı­mın­dan mem­nun olan va­tan­daş­la­rın Aşu­re­ye yoğun il­gi­si ol­du­ğu gö­rül­dü.
Aşure da­ğı­tı­mı­na MHP İl Baş­ka­nı İhsan Alkan, Mer­kez İlçe Baş­ka­nı Ali Erhan Cer­rah MHP Kadın kol­la­rı Baş­ka­nı Hülya Çiçek Feyiz, Parti yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri, Ülkü Ocak­la­rı Baş­ka­nı Sadık Kan­de­mir ve va­tan­daş­lar ka­tıl­dı.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU