KADEM RİZE TEMSİLCİLİĞİNDEN AŞURE İKRAMI

Kısa adı KADEM olan, Kadın ve De­mok­ra­si Der­ne­ği Rize Tem­sil­ci­si Öznur Günay ve be­ra­be­rin­de gö­nül­lü Ka­dem­ci­ler­le bir­lik­te, Bol­lu­ğun, be­re­ke­tin, üret­me­nin ve bir­lik ol­ma­mın en güzel ve­si­le­si olan Aşu­re­le­ri çe­şit­li ku­rum­la­rı ge­ze­rek ikram et­ti­ler.

KADEM Rize Tem­sil­ci­si Öznur GÜNAY; “Tem­sil­ci­li­ği­miz ola­rak 2021-2022 Eği­tim öğ­re­tim yı­lı­nın sağlık­la hu­zur­la geç­me­si di­lek­le­ri­miz­le, Sayın Va­li­miz Kemal Çeber’in eşi Nes­li­han Çeber Ha­nı­me­fen­di’ye, sn. Vali Yar­dım­cı­mız Gül­ha­ni Ozan Sarı’ya ve çe­şit­li kurum mü­dür­le­ri­mi­ze ve de Eği­tim ca­mi­amı­zın kıy­met­li ça­lı­şan­la­rı­na aşu­re­le­ri­mi­zi ikram ettik. Gö­nül­lü ça­lış­ma­la­rı­mız­da biz­le­re des­tek olan her­ke­se te­şek­kür­le­ri­mi­zi su­nu­yo­ruz. Kadem ola­rak cen­net ül­ke­miz ve cen­net Rize’miz de; Kadın ça­lış­ma­la­rı ala­nın­da yer­le­şik top­lum­sal ka­bul­le­rin ve mo­dern Doğu – Batı dü­şün­ce ya­pı­sı­nın so­run­lu kı­sım­la­rı­nın dı­şı­na çı­ka­rak yeni bir söy­lem üret­mek üzere aka­de­mik ça­lış­ma­lar yü­rüt­mek­te­yiz. Kadın ve erkek ara­sın­da­ki rol pay­la­şı­mı­nın ancak hak ve so­rum­lu­luk den­ge­si gö­ze­ti­le­rek ger­çek­le­şe­ce­ği­ne dair toplum­sal bi­linç oluş­tur­mak için gö­nül­lü ça­lı­şı­yo­ruz. Kadem ola­rak, Ka­dı­nın in­san­lık onu­ru­nu tes­lim etmek üzere sa­vu­nu­cu­luk yapan bir sivil top­lum ku­rulu­şu ola­rak Rize’mizde ka­lı­cı ve dua alıcı hiz­met­ler ver­me­ye devam ede­ce­ğiz. ”dedi.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali Ka­val­cı