İYİ PARTİ RİZE İL TEŞKİLATINDAN SUÇ DUYURUSU

İYİ Parti İl Baş­ka­nı Av. Ay­şe­gül Ak­yıl­dız Öz­ya­nık Genel Baş­kan Meral Ak­şe­ner’e ha­ka­ret edil­di­ği ge­rek­çe­siy­le Rize, Pazar, Ça­ye­li ve Kal­kan­de­re Ad­li­ye­le­rin­de suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­du.

Rize İl baş­ka­nı Av. Ay­şe­gül Ak­yıl­dız Öz­ya­nık sos­yal medya he­sa­bın­dan yap­tı­ğı açık­la­ma­da’ İYİ Parti Rize il ve ilçe teş­ki­lat­la­rı ola­rak par­ti­mi­ze ve Genel Baş­ka­nı­mız Meral Ak­şe­ner’e ha­ka­ret ve if­ti­ra­lar­da bu­lu­nan AK Parti mil­let­ve­ki­li malum şahıs hak­kın­da Pazar, Ça­ye­li, Rize ve Kal­kan­de­re ad­li­ye­le­rin­de suç du­yu­ru­la­rın­da bu­lun­duk.
Her türlü if­ti­ra ve en­gel­le­me­le­re rağ­men İYİ Parti ola­rak Türk Mil­le­ti­ne hiz­met etme ül­kü­müz­den asla vaz­geç­me­ye­ce­ğiz. Kendi kirli geç­miş­le­ri­ni ka­muf­le etmek için biz­zat mil­le­ti­miz ta­ra­fın­dan ku­ru­lan İYİ Parti’mize çamur atıl­ma­sı­na da asla mü­sa­ade et­me­ye­ce­ğiz’ dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU