“Gazeteciler sorunlarına sahip çıkmalı”

TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca Tokat’tan seslendi:

“Gazeteciler sorunlarına sahip çıkmalı”

Tür­ki­ye Ga­ze­te­ci­ler Fe­de­ras­yo­nu Genel Baş­ka­nı Yıl­maz Ka­ra­ca, ga­ze­te­ci­le­rin kendi so­run­la­rı­na sahip çık­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di.

Genel Baş­kan Yıl­maz Ka­ra­ca, teş­ki­lat zi­ya­ret­le­ri kap­sa­mın­da gel­di­ği Tokat Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti’nde dü­zen­le­nen basın top­lan­tı­sın­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, “TGF Ana­do­lu ba­sı­nı­nın çö­zü­mü nok­ta­sın­da pan­de­mi ko­şul­la­rı­na rağ­men bir yıl­dır ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­rü­yor. Geçen ay Batı Ka­ra­de­niz, Ege ve Ak­de­niz’in bir bö­lü­mü­nü gez­dik­ten sonra İç Ana­do­lu, Doğu Ana­do­lu ve Gü­ney­do­ğu’yu ge­ze­rek mes­lek­taş­la­rın so­run­la­rı­nı ye­rin­de tes­pit ede­rek ka­mu­oyu­na ak­tar­ma­ya ça­lı­şa­ca­ğız. 10 gün içe­ri­sin­de yak­la­şık 25 ili ge­ze­ce­ğiz. Ana­do­lu ba­sı­nı ya­nı­yor, yok olu­yor. Hep söy­lü­yo­ruz, söy­le­me­ye devam ede­ce­ğiz. So­run­la­rı­nın çö­zü­mü nok­ta­sın­da kim­se­nin kılı kı­pır­da­mı­yor. Bu ne­den­le ga­ze­te­ci­ler kendi so­run­la­rı­na sahip çık­ma­lı. Ga­ze­te­ci­ler kendi şe­hir­le­rin­de mil­let­ve­kil­le­ri­ne, si­ya­set­çi­le­re baskı uy­gu­la­ma­lı. Artık eylem za­ma­nı” dedi.
Amaç Ana­do­lu ba­sı­nı­nı bi­tir­mek mi?
Genel Baş­kan Yıl­maz Ka­ra­ca, hü­kü­me­tin al­dı­ğı ta­sar­ruf ted­bir­le­ri­ni de eleş­ti­re­rek, “Tür­ki­ye’de ta­sar­ruf edi­lecek bir­çok şey var­ken ga­ze­te be­de­li­ne yasak ge­ti­ril­me­si bizim ka­fa­mı­za şunu ge­ti­ri­yor;
Acaba, İle­ti­şim Da­ire­si Ana­do­lu ba­sı­nı­nın yok ol­ma­sı için çaba mı har­cı­yor?
Ga­ze­te, te­le­viz­yon, radyo ve in­ter­net si­te­le­ri­nin çok büyük so­run­la­rı var ancak ga­ze­te ça­lı­şan­la­rı­nın so­run­la­rı daha büyük. Tür­ki­ye’de 10 binin üze­rin­de hem ça­lı­şıp hem de bil­fi­il işsiz olan basın ça­lı­şan­la­rı var. Ça­lı­şan­la­rın yüzde 70’i as­ga­ri ücret bile ala­mı­yor. Biz TGF ola­rak basın ça­lı­şan­la­rı­na kar­şı­lık­sız des­tek ve­ril­me­si­ni is­te­dik
ancak duyan yok! Cum­hur­baş­kan­lı­ğı İle­ti­şim Baş­ka­nı sayın Fah­ret­tin Altun’un iş­le­ri çok ola­bi­lir ancak Ana­do­lu ba­sı­nı­nı kendi ha­li­ne bı­rak­ma hakkı yok. Tokat’tan ses­le­ni­yo­rum; lüt­fen Ana­do­lu ba­sı­nı­nın so­run­la­rıy­la il­gi­le­nin” şek­lin­de ko­nuş­tu.
İnter­net ga­ze­te­ci­li­ği ya­sa­sı mut­la­ka çık­ma­lı
Genel Baş­kan Yıl­maz Ka­ra­ca, in­ter­net ga­ze­te­ci­li­ği ya­sa­sı­nın mut­la­ka çık­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni de be­lir­te­rek şöyle ko­nuş­tu:
“Bu sek­tör­de hakkı ile bu işi ya­pan­lar da var ama 250 li­ra­ya alan ala­rak kor­san yapan ve mes­lek­le ala­ka­sı ol­ma­yan­lar mes­le­ği ren­ci­de edi­yor. Mut­la­ka en kısa sü­re­de in­ter­net ya­sa­sı çı­ka­rıl­ma­lı­dır. Bugün mec­lis­te sos­yal medya ile il­gi­li tar­tış­ma baş­la­tıl­dı. Te­men­ni edi­yo­ruz ki in­ter­net ya­sa­sı da çı­ka­rıl­sın. Git­ti­ği­miz her yerde si­ya­set­çi­ler in­ter­net ga­ze­te­ci­ler­den şi­ka­yet edi­yor­lar. Şi­ka­yet et­me­ye hak­la­rı yok, çö­zecek olan onlar.”
Ga­ze­te­ci­le­rin basın kartı ko­nu­sun­da da büyük sı­kın­tı­lar ya­şa­dı­ğı­nı kay­de­den Genel Baş­kan Yıl­maz Ka­ra­ca, “Basın kartı ve­ril­me­sin­de­ki zulmü hiç­bir zaman gör­me­dim. Kurum de­ği­şik­li­ğin­de bek­le­me sü­re­sin­den daha fazla bek­le­ni­yor. Ben TGF Genel Baş­ka­nı­yım 20 yıl­dır sü­rek­li basın kartı ta­şı­yo­rum benim kart de­ği­şi­mim 1 yılı geçti. Bu ko­nu­da çok mağ­dur var. Hem geç alı­yor­lar hem de yıp­ran­ma pa­yın­dan ya­rar­la­na­mı­yor­lar” diye ko­nuş­tu.
Tokat Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti’ne te­şek­kür
Basın top­lan­tı­sı­na Tokat’ın mer­kez ve il­çe­le­rin­den 35 emek­çi ga­ze­te­ci, ga­ze­te, TV ve radyo sa­hi­bi ka­tı­lım gös­te­rir­ken, TGF Genel Baş­ka­nı Yıl­maz Ka­ra­ca, Tokat Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti’nden de övgü dolu söz­ler­le bah­set­ti. Ka­ra­ca,TGF Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı, Tokat Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti Baş­ka­nı Cemal İnce­soy­lu­er’e te­şek­kür etti. Genel Baş­kan Yıl­maz Ka­ra­ca, “Tür­ki­ye’de bir­çok ili ge­zi­yo­rum, bir­lik ve be­ra­ber­lik ko­nu­sun­da örnek il­ler­den bi­ri­si Tokat.
Bu­gün­kü güzel or­ga­ni­zas­yon­dan do­la­yı çok te­şek­kür edi­yo­rum. Mes­le­ği­mi­zin so­run­la­rı­nın çö­zü­mü nok­ta­sın­da bir­lik ve be­ra­ber­lik çok önem­li” dedi.
Cemal İnce­soy­lu­er’den TGF he­ye­ti­ne te­şek­kür
Tür­ki­ye Ga­ze­te­ci­ler Fe­de­ras­yo­nu Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve Tokat Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti Baş­ka­nı Cemal İnce­soy­lu­er ise, TGF he­ye­ti­nin Tokat zi­ya­re­tin­den çok mutlu ol­duk­la­rı­nı be­lir­te­rek, “TGF Genel Baş­ka­nım Yıl­maz Ka­ra­ca, Genel Baş­kan­ve­ki­lim Cafer Esen­de­mir ve Genel Sek­re­ter Yar­dım­cım Le­vent Altun’un Tokat zi­ya­ret­le­rin­den büyük mem­nu­ni­yet duy­dum. TGF, Tür­ki­ye’nin en büyük mes­lek ör­gü­tü­dür. Sayın Yıl­maz Ka­ra­ca’nın ami­ral kap­tan­lı­ğın­da Ana­do­lu Ba­sı­nı ve yerel ga­ze­te­ler büyük bir mü­ca­de­le ver­mek­te­dir.
Yeni dö­nem­de de aynı ka­rar­lı­lık­la yan­lı­şa yan­lış, doğ­ru­ya doğru di­ye­ce­ğiz. Tür­ki­ye Ga­ze­te­ci­ler Fe­de­ras­yo­nu bir si­ya­si olu­şum değil mes­le­ki or­ga­ni­zas­yon­dur. Bu dü­şün­ce ve yol ha­ri­ta­mız etkin bir şe­kil­de yeni dö­nem­de de devam ede­cek­tir” ifa­de­le­rin­de bu­lun­du.
Tokat Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve TGF üst kurul de­le­ge­si Musa Öz­de­mir, basın top­lan­tı­sı son­ra­sın­da TGF Genel Baş­ka­nı Yıl­maz Ka­ra­ca’ya Tokat Nik­sar san­dı­ğı tak­dim etti.


Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI