Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İlimizi Ziyaret Etti

Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan, İyi­de­re-İkiz­de­re Yolu ve Tü­nel­le­ri ve bir dizi açı­lış tö­re­nlerine ka­tıl­mak için ilimize geldi.

Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan, 2 gün­lük prog­ram için Mem­le­ke­ti Rize’ye geldi. Er­do­ğan prog­ra­mı­nın ilk du­ra­ğın­da İkiz­de­re il­çe­sin­de 38 km’lik İyi­de­re-İkiz­de­re yolu ile Hur­ma­lık tü­nel­le­ri ve bağ­lan­tı yol­la­rı­nın açı­lış tö­re­ni­ne ka­tıl­dı.
AK Parti Genel Baş­kan Ve­ki­li Bi­na­li Yıl­dı­rım, Ulaş­tır­ma ve Alt Yapı Ba­ka­nı Adil Ka­ra­is­ma­iloğ­lu ile Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Murat Kurum’un da ka­tıl­dı­ğı tö­ren­de ko­nu­şan Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan, bu yolun Av­ru­pa’dan gelip Orta Asya’ya uza­nan Kaf­kas­ya ko­ri­do­ru­nun en önem­li gü­zer­gah­la­rı­nın bi­ri­nin üze­rin­de yer al­dı­ğı­nı be­lirt­ti.
Pro­je­nin Ri­ze-Mar­din hat­tında­ki ku­zey-gü­ney ula­şım ak­sı­nın da en kri­tik ye­rin­de yer al­dı­ğı­nı söy­le­yen Er­do­ğan, “İyi­de­re Lo­jis­tik Li­ma­nı’nın da devre gir­me­si ile çok sa­yı­da firma böl­ge­de üre­tim ve lo­jis­tik hiz­me­ti­ne baş­la­ya­cak­tır. Bu böl­ge­miz­de yap­tı­ğı­mız her ya­tı­rı­mın ül­ke­mi­ze çok ciddi geri dö­nüş­le­ri ola­ca­ğın­dan şüphe duy­mu­yo­ruz. Yarın da Sa­lar­ha Tü­ne­li’nin açı­lı­şı­nı ya­pa­rak Ri­ze­mi­zin ku­ze­yi ile gü­ne­yi­ni bir­leş­ti­re­ce­ğiz. Rize’nin bü­yü­me ge­niş­le­me ko­nu­sun­da ha­re­ket alanı fev­ka­la­de ar­ta­cak­tır” dedi.
Er­do­ğan, ko­nuş­ma­sı­nın ar­dın­dan kur­de­le­yi ke­se­rek tü­nel­le­rin resmi açı­lı­şı­nı ger­çek­leş­tir­miş oldu.
Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan Sa­lar­ha Tü­ne­li’ni hiz­me­te açtı Cumhur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan, be­ra­be­rin­de­ki­ler ile bir­lik­te Sa­lar­ha Tü­ne­li’ni hiz­me­te açtı, Mer­kez Çarşı Ma­hal­le­si Kent­sel Dö­nü­şüm Pro­je­si’nin de te­me­li­ni attı.
Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan, kü­re­sel iklim de­ği­şik­li­ği­nin Ka­ra­de­niz Böl­ge­si gibi yer­le­rin öne­mi­ni daha da art­tır­dı­ğı­na dik­kat çe­ke­rek “Bunun için hem top­ra­ğı­mı­za, hem ye­şi­li­mi­ze hem su­yu­mu­za hem de­ni­zi­mi­ze ve hem de in­sa­nı­mı­za sahip çı­ka­ca­ğız. Geç­miş­te esiri ol­du­ğu­muz rant hır­sı­na, ce­ha­le­te, ben­cil­li­ğe da­ya­lı hoy­rat­lık­la­rın bu­ra­lar­da tek­rar ya­şan­ma­sı­na asla mü­sa­ade et­me­ye­ce­ğiz. Unut­ma­yı­nız başka Rize yok, başka Ka­ra­de­niz yok, başka Tür­ki­ye’de yok. Bunun için eli­miz­de­ki gü­zel­lik­le­rin, im­kan­la­rın, po­tan­si­yel­le­rin kıy­me­ti­ni çok iyi bil­me­li­yiz” dedi.
Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Diş He­kim­li­ği Fa­kül­te­si Açı­lış Prog­ra­mı’nda Ko­nuş­tu Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan, Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si’nin 2000 yı­lın­dan sonra ku­ru­lan 128 üni­ver­si­te ara­sın­da 12’nci sı­ra­da yer al­dı­ğı­nı, ulus­la­ra­ra­sı alan­da da 1500 üni­ver­si­te­yi kap­sa­yan 2021 lis­te­sin­de Tür­ki­ye’yi tem­sil eden 43 yük­sek öğ­re­tim ku­ru­mun­dan biri ol­du­ğu­nu söy­le­di. Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Diş He­kim­li­ği Fa­kül­te­si Açı­lış Prog­ra­mı’nda ko­nuş­tu.
Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, İsmail Kah­ra­man Kül­tür Mer­ke­zi’nde dü­zen­le­nen AK Parti Rize Ge­niş­le­til­miş İl Da­nış­ma Top­lan­tı­sı’nda ko­nuş­tu Ri­ze­li hem­şeh­ri­le­riy­le bir araya gel­mek­ten duy­du­ğu mut­lu­lu­ğu dile ge­ti­ren Er­do­ğan, ken­di­si­ne gös­te­ri­len te­vec­cüh do­la­yı­sıy­la te­şek­kür etti. Top­lan­tı­nın ha­yır­la­ra ve­si­le ol­ma­sı­nı di­le­yen Er­do­ğan, ku­ru­lu­şun­dan iti­ba­ren AK Parti’yi bağ­rı­na basan, des­tek­le­yen­le­re, il ve ilçe baş­kan­la­rın­dan yö­ne­tim­le­ri­ne, kadın ve genç­lik kol­la­rı­na, mil­let­ve­kil­le­rin­den be­le­di­ye baş­kan­la­rı­na, ma­hal­le ve san­dık tem­sil­ci­le­ri­ne kadar her ka­de­me­de­ki teş­ki­lat men­su­bu­na da şük­ran­la­rı­nı sundu. Teş­ki­lat bün­ye­sin­de Rize’nin her zaman başı çek­ti­ği­ni, hep önde ol­du­ğu­nu be­lir­ten Er­do­ğan, “İna­nı­yo­rum ki bu defa çok daha fark­lı bir şe­kil­de ne­ti­ce­ler ala­cak.” diye ko­nuş­tu. Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan’ın Ya­nı­na Ge­çe­bil­mek İçin Göz­yaş­la­rı­nı Tu­ta­ma­dı Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan’ı gör­dü­ğü için duy­gu­la­nan 11 ya­şın­da­ki hafız Fatma Zehra Gün­doğ­du göz­yaş­la­rı­nı tu­ta­ma­dı. Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan’ı gör­dü­ğü için duy­gu­la­nan 11 ya­şın­da­ki hafız Fatma Zehra Gün­doğ­du göz­yaş­la­rı­nı tu­ta­ma­dı. Bu du­ru­mu gören Er­do­ğan, küçük kızı da kür­sü­ye ça­ğır­dı. Cum­hur­baş­ka­nı’na sa­rı­la­rak ağ­la­yan küçük kız o an­la­rı an­lat­tı.

‘Çok duy­gu­lan­dım’
11 ya­şın­da­ki küçük hafız Fatma Zehra Gü­nay­dın 5 ya­şın­dan bu­ya­na Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan’ın hay­ra­nı ol­du­ğu­nu dile ge­ti­re­rek, “5 ya­şın­dan beri Recep Tay­yip Er­do­ğan’a yak­laş­mak is­ti­yor­dum. Nasip bu­gü­ney­miş. Çok mut­lu­yum. Biraz duy­gu­lan­dım. İstan­bul’dan Trab­zon’a an­ne­an­ne­me zi­ya­re­te gel­miş­tik. Ora­dan bu­ra­ya gel­dik. Böy­le­ce Cum­hur­baş­ka­nı­mı­za yak­la­şa­bil­dim. Cum­hur­baş­ka­nım­la yan yana olmak çok güzel bir duy­guy­du. Çok duy­gu­lan­dım. Kür­sü­ye çı­ka­ma­mış­tım ve bende o sıra ağ­la­mış­tım yak­la­şa­ma­dım diye. O sı­ra­da ken­di­si beni fark etti ve eliy­le gel işa­re­ti yaptı. Recep Tay­yip Er­do­ğan ‘bu kı­zı­mı­zı da sah­ne­ye ala­lım’ dedi. So­nun­da bende ya­nı­na gi­de­bil­dim” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.


Haber Merkezi