Yeni futbol kuralları spor yazarlarına anlatıldı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, spor basınına yeni kurallarla ilgili seminer verdi.

Tür­ki­ye Spor Ya­zar­la­rı Der­ne­ği­nin (TSYD) Le­vent Te­sis­le­ri’nde dü­zen­le­nen se­mi­ne­re, MHK Baş­ka­nı Ser­dar Tatlı VAR Ko­or­di­na­tö­rü Barış Şim­şek, TSYD Baş­ka­nı Oğuz Tong­sir, MHK Eği­tim Da­nış­ma­nı Jaap Uilen­berg ile TFF Hakem Ge­li­şim Mü­dü­rü Bur­çin Kes­kin ka­tıl­dı. TSYD Baş­ka­nı Oğuz Tong­sir, se­mi­ner­de UEFA’nın al­dı­ğı yeni ka­rar­lar ve Video Yar­dım­cı Hakem (VAR) uy­gu­la­ma­sın­da­ki de­ği­şik­lik­ler üze­rin­de du­ru­la­ca­ğı­nı be­lir­te­rek, top­lan­tı­nın dü­zen­len­me­sin­de emeği ge­çen­le­re te­şek­kür etti.
Se­mi­ner ön­ce­si açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan MHK Baş­ka­nı Ser­dar Tatlı ise se­mi­ne­rin dü­zen­len­me­si için TSYD’den al­dık­la­rı da­ve­ti se­ve­rek kabul et­tik­le­ri­nin al­tı­nı çi­ze­rek, “Biz se­mi­ner ve eği­tim­ler­de hakem ar­ka­daş­la­rı­mız­la ne­le­re ça­lı­şı­yor­sak, on­la­ra UEFA’dan gelen ta­li­mat­la­rı nasıl an­la­tı­yor­sak, siz­le­ri de bu ko­nu­lar­la il­gi­li bil­gi­len­dir­me­ye gel­dik” açık­la­ma­sı­nı yaptı.
“Önem­li olan doğru ile­ti­şim­le ne­le­ri daha iyi ya­pa­bi­le­ce­ği­mi­zi sor­gu­la­mak”
MHK Eği­tim Da­nış­ma­nı Jaap Uilen­berg de TSYD’den doğru bir za­man­da se­mi­ner da­ve­ti al­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Siz­le­re yar­dım­cı olmak için her türlü ile­ti­şi­me açı­ğım. Önem­li olan doğru ile­ti­şim­le ne­le­ri daha iyi ya­pa­bi­le­ce­ği­mi­zi sor­gu­la­mak. Benim bu­ra­da­ki büyük prob­lem­ler­den biri, te­le­viz­yon­da yorum yapan eski ha­kem­ler gün­cel de­ğil­ler ve yeni ta­li­mat­la­rı bil­mi­yor­lar. Geçen hafta Av­ru­pa’da önem­li bir top­lan­tı ya­pıl­dı, UEFA’nın son gün­cel­le­me­le­ri orada ha­kem­le­re an­la­tıl­dı. Bugün yap­mak is­te­di­ği­miz şey, bu sezon için be­lir­le­di­ği­miz önem­li ko­nu­la­rı ak­tar­mak” şek­lin­de ko­nuş­tu.
“Ha­kem­le­rin gö­re­vi oyun ku­ral­la­rı ve VAR pro­to­ko­lü­nü uy­gu­la­mak”
Uilen­berg, Süper Lig’de geçen hafta Be­şik­taş ile Fatih Ka­ra­güm­rük ara­sın­da oy­na­nan maç­ta­ki oyun­cu de­ği­şik­li­ğiy­le il­gi­li ya­şa­nan tar­tış­ma­ya de­ği­ne­rek, “Unu­tul­ma­ma­lı­dır ki ha­kem­le­rin gö­re­vi, oyun ku­ral­la­rı ve VAR pro­to­ko­lü­nü uy­gu­la­mak. Ancak ha­kem­ler mü­sa­ba­ka ta­li­mat­la­rıy­la il­gi­li so­rum­lu de­ğil­ler­dir. Yani ha­kem­le­rin kaç oyun­cu gir­di­ği, ya­ban­cı oyun­cu sa­yı­sı kaç ol­du­ğuy­la il­gi­li so­rum­lu­lu­ğu yok­tur. Be­şik­taş- Fatih Ka­ra­güm­rük ma­çın­da­ki olay­da ha­ke­min hiç­bir so­rum­lu­ğu yok­tur. Ha­ke­min so­rum­lu­ğu sa­de­ce oyun ku­ral­la­rı ve VAR pro­to­ko­lü­dür. Diğer ta­li­mat­lar­dan so­rum­lu olan­lar ku­lüp­ler ve on­la­rın ça­lı­şan­la­rı­dır” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
“VAR sa­de­ce açık ve bariz ha­ta­lar­da göz­den kaçan ciddi olay­lar­da ha­ke­me yar­dım­cı olur”
Sa­ha­da alı­nan ka­rar­lar­la il­gi­li esas ak­tö­rün hakem ol­du­ğu­nu söz­le­ri­ne ek­le­yen Uilen­berg, “Ha­ke­min ka­ra­rı, video gö­rün­tü­le­ri bariz ve açık bir hata ol­du­ğu­nu ıs­pat­la­ma­dı­ğı sü­re­ce de­ğiş­me­ye­cek­tir. VAR, sa­de­ce açık ve bariz ha­ta­lar­da, göz­den kaçan ciddi olay­lar­da ha­ke­me yar­dım­cı olur. Slo­ga­nı­mız mi­ni­mum mü­da­ha­le, mak­si­mum fayda” de­ğer­len­dir­me­si­ni yaptı. Ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan Uilen­berg ve Bur­çin Kes­kin, mü­ca­de­le­ler, ayağa basma, el ve kol­la­rın kural dışı kul­la­nıl­ma­sı, tutma, elle oy­na­ma, al­dat­ma, iti­raz, yerde kalan oyun­cu­lar, of­sayt ile VAR uy­gu­la­ma­la­rı baş­lık­la­rı al­tın­da gö­rün­tü­ler eş­li­ğin­de sunum yaptı.
Uilen­berg, Süper Lig’in 4. haf­ta­sın­dan iti­ba­ren VAR’da hangi po­zis­yo­nun in­ce­len­di­ği­nin ya­yın­cı ku­ru­luş ek­ran­la­rın­da yer ala­ca­ğı­nı da söz­le­ri­ne ek­le­di.


Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI