Yakın geleceğin para biriminde ‘ABStocks’ dönemi

Krip­to para dün­ya­sın­da ta­ma­men yerli ve milli borsa olan ABS­tocks, AB Grup Hol­ding’in 4 mil­yon do­lar­lık ya­tı­rı­mı ile ha­ya­ta geçti.

ABS­tocks, ye­ni­lik­çi ara yüzü ve gü­ven­li alt­ya­pı­sı ile Tür­ki­ye’nin bu alan­da güçlü ve güven veren bir ülke ol­ma­sı­nı he­def­li­yor. AB Grup Hol­ding Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Muh­sin Bay­rak, “73 Türk ya­zı­lım­cı­nın 2 yıl­lık bir sü­re­nin ar­dın­dan ge­liş­tir­di­ği ABS­tocks, ulus­la­ra­ra­sı gü­ven­lik ser­ti­fi­kas­yon­la­rı stan­dart­la­rı ve ar­ka­sın­da duran güçlü hol­ding ya­pı­sı ile krip­to bor­sa­la­rı ara­sı­na girdi. Sek­tö­rün dü­ze­ne gir­me­si­ni, Tür­ki­ye’nin bu alan­da güçlü ve güven veren bir ülke ol­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz” dedi.
Yakın ge­le­ce­ğin para bi­ri­mi ola­rak gö­rü­len ancak hem dün­ya­da hem de Tür­ki­ye’de zayıf ser­ma­ye ya­pı­la­rı ve ya­tı­rım­cı­da güven bu­na­lı­mı ya­ra­tan gi­ri­şim­ler ne­de­niy­le ka­mu­oyun­da ne­ga­tif algı ya­ra­tan krip­to para dün­ya­sı şef­faf, güçlü alt yapı ya­tı­rım­la­rı olan ve ser­ma­ye sı­kın­tı­sı ya­şa­ma­yan ku­rum­sal hol­ding­ler ile güç­len­me­ye devam edi­yor. Tür­ki­ye’de ve Yu­na­nis­tan’ın baş­ken­ti Atina’da tu­rizm ve gay­ri­men­kul ya­tı­rım­la­rı olan, 2020’yi ise 600 mil­yon Euro ciro ile ka­pa­tan AB Grup Hol­ding, 4 mil­yon dolar ya­tı­rım­la ABS­tocks’u krip­to para dün­ya­sı­na ka­zan­dır­dı. Türk ya­zı­lım­cı­lar ta­ra­fın­dan 2 yıl­lık bir sü­re­de ge­liş­ti­ri­len ABS­tocks, PCI DSS gibi ulus­la­ra­ra­sı gü­ven­lik ser­ti­fi­kas­yon­la­rı stan­dart­la­rı­na sahip ola­rak ‘gü­ven­li ve kul­la­nı­cı dostu’ mot­to­su ile yola çıktı.
ABS­tocks’un gücü Bod­rum’daki tek­no­lo­ji üs­sün­den ge­lecek
ABS­tocks Ya­tı­rım­cı­sı ve AB Grup Hol­ding Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Muh­sin Bay­rak, “Bu alana bu­gü­ne kadar 4 mil­yon do­lar­dan fazla ya­tı­rım yap­tık. Sek­tö­rün dü­ze­ne gir­me­si­ni, Tür­ki­ye’nin bu alan­da güçlü ve güven veren bir ülke ol­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz. 4 ül­ke­de 2 mil­yar Euro’luk ya­tı­rı­mı­mız var. Yakın bir süreç içe­ri­sin­de AB Grup Hol­ding’in de gü­cü­nü kul­la­na­rak Av­ru­pa ve Ame­ri­ka’ya açıl­ma­yı plan­lı­yo­ruz. Tüm bu st­ra­te­ji­mi­zin te­me­lin­de, Bod­rum’da 150 mil­yon dolar ya­tı­rım­la ha­ya­ta ge­çi­re­ce­ği­miz tek­no­lo­ji üssü var.Bu­ra­da­ki asıl he­de­fi­miz genç ya­zı­lım­cı­lar ye­tiş­tir­mek ve is­tih­dam eko­sis­te­mi­ne dahil etmek. Ül­ke­mi­zin yakın ge­le­cek­te kü­re­sel ya­zı­lım sek­tö­rün­de söz sa­hi­bi bir ülke ol­ma­sı­nı ar­zu­lu­yo­ruz. Bu alan­da­ki ya­tı­rım­la­rı­mı­zı ilk sı­ra­ya aldık.” dedi.
Grup iş­ti­rak­le­rin­de ödeme aracı kabul edi­lecek, dev­le­tin vergi kaybı ol­ma­ya­cak
Bay­rak, “ABG­co­in’i kendi gru­bu­mu­zun içe­ri­sin­de bir ödeme aracı ola­rak bugün iti­ba­ri ile yur­ti­çin­de ve yurt­dı­şın­da kabul edi­yo­ruz. AB Grup Hol­ding’ten ABG­Co­in ile daire, mülk ala­bi­le­cek­si­niz ve dev­le­ti­miz bu­ra­dan çap­raz vergi ala­rak hiç­bir kayba uğ­ra­ma­ya­cak. Türk halkı dün­ya­da­ki tüm krip­to pa­ra­la­rı satın ala­bi­li­yor. Türk halkı için ilk defa bu denli kap­sam­lı krip­to para çı­kı­yor. Ancak dı­şa­rı­ya sa­ta­mı­yor çünkü döviz ile sa­tı­şı­mız şu an için yasak ancak bunu da yet­ki­li­ler­le gö­rü­şü­yo­ruz. Bizim ama­cı­mız Türk hal­kı­nın büt­çe­si­ne para ve değer kat­mak ve ül­ke­mi­ze döviz gir­di­si sağ­la­mak.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Bit­lis’e yak­la­şık 10 mil­yon TL’lik ‘İstih­dam Ya­tı­rı­mı’
Muh­sin Bay­rak, ABS­tocks’la ya­zı­lım sek­tö­rün­de yeni be­yin­le­rin önünü açmak is­te­dik­le­ri­ni ve hol­ding ola­rak top­lam is­tih­da­ma katkı ver­me­ye devam ede­cek­le­ri­ni söy­le­di. Bay­rak, “Bod­rum’da ha­ya­ta ge­çi­re­ce­ği­miz Tek­no­lo­ji Üssü’nün yanı sıra ABS­tocks’un çağrı mer­ke­zi­ni fa­ali­ye­te ge­çi­re­ce­ğiz. Bu ya­tı­rı­mı­mı­zı Bit­lis’in Tat­van il­çe­sin­de yap­ma­ya karar ver­dik. İlk etap­ta böl­ge­de ya­şa­yan 70 gen­ci­mi­ze iş im­kâ­nı sağ­la­mak is­ti­yo­ruz. Ge­lecek yıl­dan iti­ba­ren ise bu sa­yı­yı 100’e çı­kar­ma he­de­fi­miz var.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.


Ha­ber-Fo­to: İlayda Tür­koğ­lu