Hibrit eğitim ile 1. sınıflar okuma yazmada ‘% 98’ başarılı

Pan­de­mi dö­ne­mi­ni ço­ğun­luk­la uzak­tan eği­tim­le ge­çi­ren 1. sınıf öğ­ren­ci­le­ri­nin bu dö­ne­mi ta­ma­men yüz yüze eği­tim­le ge­çi­ren öğ­ren­ci­le­re göre daha zor okuma yazma öğ­ren­me­si­ne yö­ne­lik kay­gı­lar gün­dem­dey­di. 2020-21 Eği­tim Öğ­re­tim Yılı’nda il­ko­kul 1’inci sı­nıf­ta olan 4500 Bah­çe­şe­hir Ko­le­ji öğ­ren­ci­si baz alı­na­rak ha­zır­la­nan ra­po­ra göre okuma, temel okuma yazma be­ce­ri­le­rin­de %98, üst düzey dü­şün­me be­ce­ri­le­rin­de %90 ba­şa­rı gös­ter­di.

Bah­çe­şe­hir Ko­le­ji, pan­de­mi ile geçen iki yıl­lık sü­reç­te öğ­ren­ci­le­rin okuma yazma ve üst düzey dü­şün­me be­ce­ri­le­ri­nin ge­li­şim dü­ze­yi­ni ka­mu­oyu ile pay­laş­tı.
2020-21 Eği­tim Öğ­re­tim Yılı’nda il­ko­kul 1’inci sı­nıf­ta olan 4500 Bah­çe­şe­hir Ko­le­ji öğ­ren­ci­si baz alı­na­rak ha­zır­la­nan ra­po­ra göre temel okuma yazma be­ce­ri­le­rin­de %98, üst düzey dü­şün­me be­ce­ri­le­rin­de %90 ba­şa­rı gös­ter­di.
Bah­çe­şe­hir Ko­le­ji­nin; an­la­ya­rak okuma, oku­du­ğu­nu yo­rum­la­ya­bil­me ve an­la­ya­rak yazma be­ce­ri­le­ri­ni de kap­sa­yan kri­ter­ler­le yap­tı­ğı de­ğer­len­dir­me­de, pan­de­mi dö­ne­min­de kul­la­nı­lan di­ji­tal eği­tim plat­form­la­rı­nın da ba­şa­rı­da et­ki­si­nin yük­sek ol­du­ğu be­lir­til­di.
OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE YAPAY ZEKÂ VE KİŞİYE ÖZGÜ ÖĞRENİM FARK YA­RA­TI­YOR
Ra­po­ra göre, okuma yazma öğ­re­ni­min­de uy­gu­la­nan bü­tün­sel yak­la­şım, zaman ve me­kân­dan ba­ğım­sız ola­rak ba­şa­rı­yı ge­ti­ri­yor.
Pan­de­mi dö­ne­min­de okuma yazma öğ­re­ti­min­de ba­şa­rı­nın, yüz yüze eği­tim­le elde edi­len ba­şa­rı­dan fark­lı ol­ma­dı­ğı­nı açık­la­yan Bah­çe­şe­hir Ko­le­ji, uy­gu­la­dı­ğı Bah­çe­şe­hir Ko­le­ji Temel Eği­tim Prog­ra­mı ile en temel dört dil be­ceri­si olan din­le­me – an­la­ma, okuma, ko­nuş­ma ve yaz­ma­da tam ba­şa­rı­yı ya­ka­la­dı­ğı­nı kay­det­ti. Bah­çe­şe­hir Ko­le­ji Okul Ön­ce­si ve İlko­kul Genel Müdür Yar­dım­cı­sı Hale Güneş, Ana­oku­lun­dan iti­ba­ren tüm ka­de­me­ler­de uy­gu­la­nan Ki­şi­ye Özgü Öğ­re­tim Mo­de­li ve yapay zekâ ta­ban­lı di­ji­tal eği­tim plat­for­mu Me­tod­box ile öğ­ren­ci­le­rin okuma yazma öğ­re­nim­le­riy­le ana­li­tik dü­şün­me ve kav­ra­ma be­ce­ri­le­ri­nin de üst dü­zey­de ge­liş­ti­ril­di­ği­ni açık­la­dı. İlko­kul Genel Müdür Yar­dım­cı­sı Hale Güneş, uy­gu­la­dık­la­rı Temel Eği­tim Prog­ra­mı (BTEP) ile dört temel dil be­ce­ri­si­ni aka­de­mik kri­ter­ler çer­çe­ve­sin­de de­ğer­len­dir­di­ği­ni be­lirt­ti. Güneş, “Bu de­ğer­len­dir­me so­nuç­la­rıy­la ge­liş­ti­ri­len aka­de­mik prog­ram ise öğ­ren­ci­le­rin ana­oku­lu ve il­ko­kul dö­ne­min­de üst düzey dü­şün­me be­ce­ri­le­ri­ni ge­liş­ti­ri­yor; or­ta­okul ve lise ka­de­me­le­rin­de uy­gu­la­nan diğer prog­ram­lar­la ise ile­ti­şim ve prob­lem çözme be­ce­ri­le­ri üstün se­vi­ye­ye ge­ti­ri­li­yor” diye ko­nuş­tu.

“YENİ NESİLLER İÇİN EĞİTİMDE YENİ BAKIŞ AÇI­LA­RI GE­REKLİ.”
Her alan­da okur­ya­zar­lık için esas te­me­lin üst düzey dü­şün­me be­ce­ri­le­ri ol­du­ğu­nu söy­le­yen Genel Müdür Yar­dım­cı­sı Hale Güneş, Ana­li­tik dü­şün­ce­nin her dö­nem­de önem­li ol­du­ğu­nun ancak di­ji­tal dün­ya­ya doğan yeni ne­sil­ler için eği­tim­de yeni bakış açı­la­rı ge­rek­ti­ği­nin al­tı­nı çizdi.
Güneş Bah­çe­şe­hir Ko­le­jin­de bu alan­da­ki ça­lış­ma­la­rı şu söz­ler­le özet­le­di:
“Bah­çe­şe­hir Ko­le­jin­de uy­gu­la­dı­ğı­mız Temel Eği­tim Prog­ra­mı ile öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin uy­gu­la­ma, ana­liz, de­ğer­len­dir­me ve ya­ra­tı­cı dü­şün­me be­ce­ri­le­ri­ni ge­liş­ti­ri­yo­ruz.
Böy­le­ce öğ­ren­ci­le­ri­miz, kar­şı­laş­tık­la­rı prob­lem­le­ri fark­lı bakış açı­la­rıy­la ana­liz etme ve özgün çö­züm­ler bu­la­bil­me be­ce­ri­le­ri­ni özüm­sü­yor­lar.
Pan­de­mi dö­ne­mi­ni ço­ğun­luk­la uzak­tan eği­tim­le ge­çi­ren öğ­ren­ci­le­ri­miz, uy­gu­la­nan kap­sam­lı temel eği­tim prog­ra­mıy­la okuma yaz­ma­yı er­ken­den öğ­ren­mek­le kal­ma­dı­lar; temel dil be­ce­ri­le­ri­ni ve üst düzey dü­şün­me be­ce­ri­le­ri­ni de ek­sik­siz ola­rak ka­zan­dı­lar.”

HEDEF OKUMA YAZMA ÖĞ­RET­MENİN ÖTESİNDE ÜST DÜZEY DÜ­ŞÜN­ME BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEK
Sene so­nun­da öğ­ren­ci­le­rin dil be­ce­ri­le­rin­de ulaş­tık­la­rı ba­şa­rı se­vi­ye­le­ri­ni be­lir­le­mek için il­ko­kul 1’inci sınıf se­vi­ye­sin­de iki ölçek kul­lan­dık­la­rı­nı söy­le­yen Hale Güneş, uy­gu­la­dık­la­rı Bah­çe­şe­hir Ko­le­ji Temel Eği­tim Prog­ra­mı’nın ay­rın­tı­la­rı­nı şu söz­ler­le ak­tar­dı:
“Yıl so­nun­da öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin dil be­ce­ri­le­ri­ni de­ğer­len­di­rir­ken kul­lan­dı­ğı­mız öl­çek­ler­den biri bek­le­nen ba­şa­rı se­vi­ye­sin­de­ki du­rum­la­rı­nı be­lir­le­mek için uy­gu­la­nan Bi­rey­sel Okuma An­la­ma Yazma Düzey De­ğer­len­dir­me Öl­çe­ği – BO­YADD ve ikin­ci­si ileri ba­şa­rı se­vi­ye­sin­de­ki du­rum­la­rı­nı be­lir­le­mek için uy­gu­la­nan Bi­rey­sel Üst Düzey Dü­şün­me Be­ce­ri­le­ri De­ğer­len­dir­me Öl­çe­ği – BÜDBD’dir.”
Temel Eği­tim Prog­ra­mı’mızın baş­lan­gı­cın­da dört temel dil be­ce­ri­si­ni de için­de ba­rın­dı­ran “Neler Ha­tır­lı­yo­rum” sı­na­vı ile hazır bu­lu­nuş­luk de­ğer­len­dir­me­si yap­tık­la­rı­nı ifade eden Güneş, “Böy­le­ce sene içe­ri­sin­de uy­gu­la­na­cak öğ­re­tim prog­ra­mı­nın ge­liş­me­ye açık, bek­le­nen ve ileri ba­şa­rı se­vi­ye he­def­le­ri­ne nasıl ula­şı­la­ca­ğı ile il­gi­li öğ­ren­ci ve sınıf ba­zın­da fark­lı­laş­tı­rıl­mış öğ­re­ti­mi temel alan di­na­mik bir Ça­lış­ma Planı Tak­vi­mi oluş­tu­ru­yo­ruz” açık­la­ma­sı­nı yaptı.
“DİJİTAL ÖLÇME ARAÇ­LA­RI KUL­LAN­DIK”
Ça­lış­ma Planı Tak­vi­mi­nin her bir ara dö­ne­min­de, öğ­ren­ci­le­ri­nin bi­rey­sel merak ve he­def­le­ri­ne dönük bir öğ­ret­me öğ­ren­me sü­re­ci yü­rüt­tük­le­ri­ni be­lir­ten Hale Güneş, ara he­def­le­ri­ne ne kadar ulaş­tık­la­rı­nı be­lir­le­mek için kâğıt kalem ve di­ji­tal ölçme araç­la­rı kul­lan­dık­la­rı­nı söy­le­di.
Güneş söz­le­ri­ne şöyle devam etti:
“Bun­la­ra ek ola­rak yap­tı­ğı­mız kitap okuma ve bi­rey­sel sunum de­ğer­len­dir­me­le­ri ile öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin he­def­le­rin­de­ki iler­le­me­le­ri;
Me­tod­Box Ge­li­şim Ra­por­la­rı ile takip edi­yo­ruz. Eğer bu ki­şi­sel­leş­ti­ril­miş he­def­ler­den bir sapma tes­pit edil­miş­se, öğ­ren­ci­le­rin öğ­ren­me güç­lük­le­ri ve ek­sik­lik­le­ri­nin gi­de­ril­me­si­ne dönük hem yüz yüze hem de Me­tod­Box yapay zekâ te­mel­li eği­tim plat­for­mu üze­rin­den be­ce­ri te­mel­li bi­rey­sel ve grup etüt prog­ram­la­rı uy­gu­lu­yo­ruz.”

“YÜZDE 60-90 SEVİYESİNDE İLERİ BA­ŞA­RI”
Ya­pı­lan de­ğer­len­me­de, 2020-21 Eği­tim Öğ­re­tim Yılı so­nun­da oku­ma-an­la­ma, yazma düzey de­ğer­len­dir­me öl­çe­ği BO­YADD so­nuç­la­rı­nın yüzde 90 ci­va­rın­da bek­le­nen ba­şa­rı se­vi­ye­sin­de çık­tı­ğı­nın al­tı­nı çizen Hale Güneş, “Üst düzey dü­şün­me be­ce­ri­le­ri­ni de­ğer­len­di­ren BÜDBD’te Bek­le­nen ve İleri ba­şa­rı se­vi­ye­sin­de­ki öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin yüz­de­le­ri yak­la­şık yüzde 60 ve yüzde 90 ara­sın­da ger­çek­leş­ti.
Öğ­ren­me Risk Grup­la­rı­nı oluş­tu­ran Temel ve Ge­li­şi­me Açık ba­şa­rı se­vi­ye­le­rin­de­ki öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin yüz­de­si­nin ise yak­la­şık yüzde 12 ile yüzde 42 ara­sın­da de­ğiş­ti­ği­ni göz­lem­le­dik” dedi.
Güneş son ola­rak şun­la­rı söy­le­di:
“Ay­rı­ca 2021 – 2022 eği­tim öğ­re­tim yılı ba­şın­da uy­gu­la­ya­ca­ğı­mız ‘Ne­le­ri Ha­tır­lı­yo­rum’ hazır bu­lu­nuş­luk uy­gu­la­ma­sı ve BO­YADD – BÜDBD öl­çek­le­rin­den elde edi­len bil­gi­ler ışı­ğın­da yeni dö­ne­min ta­sa­rı­mı ve plan­lan­ma­sı­nı yüz yüze ve çev­ri­mi­çi eği­tim or­tam­la­rın­da her bir ba­şa­rı se­vi­ye­si­nin ge­li­şi­mi­ne dönük ola­rak Me­tod­Box yapay zekâ te­mel­li eği­tim plat­for­mu des­te­ğin­de yap­tık.”


Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI