ÇAY SEKTÖRÜNÜN İLK HALKA ARZINI GERÇEKLEŞTİREN ORÇAY BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖRMEYE BAŞLADI

Çay sek­tö­rü­nün id­di­alı oyun­cu­la­rın­dan Orçay Or­ta­köy Çay Sa­na­yi A.Ş., bugün (2 Eylül 2021, Per­şem­be) ger­çek­leş­ti­ri­len gong tö­re­ni son­ra­sı Borsa İstan­bul’da işlem gör­me­ye baş­la­dı. Tö­re­ne; Borsa İstan­bul A.Ş. Genel Mü­dü­rü Kork­maz Ergun, Orçay A.Ş Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Meh­met Er­do­ğan ve Tera Ya­tı­rım Men­kul De­ğer­ler Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan Ve­ki­li Emre Tez­men ka­tıl­dı.

Tera Ya­tı­rım Men­kul De­ğer­ler’in ara­cı­lık et­ti­ği halka arzda Orçay’ın çı­ka­rıl­mış ser­ma­ye­si­nin 12 mil­yon 465 bin li­ra­dan 20 mil­yon 465 bin li­ra­ya ar­tı­rıl­ma­sı ne­de­niy­le ihraç edi­len 8 mil­yon lira no­mi­nal de­ğer­li pay­lar halka arz edil­di. Orçay Or­ta­köy Çay Sa­na­yi ve Ti­ca­ret A.Ş. pay­la­rı­nın halka arzı 26-27 Ağus­tos ta­rih­le­rin­de “Sabit Fi­yat­la Talep Top­la­ma ve Satış Yön­te­mi” ile Borsa İstan­bul Bi­rin­cil Pi­ya­sa’da ger­çek­leş­ti. Ya­tı­rım­cı­la­rın yoğun ilgi gös­ter­di­ği talep top­la­ma iş­le­mi­ne halka arz bü­yük­lü­ğü­nün 5,46 ka­tı­na denk gelen 432 mil­yon 534 bin 900 li­ra­lık talep geldi.
Orçay’ın 1 lira no­mi­nal de­ğer­li pay­la­rı­nın halka arz fi­ya­tı 9,90 TL olur­ken, yerli ve ya­ban­cı ya­tı­rım­cı­lar­dan olu­şan 75 bin 496 ya­tı­rım­cı­nın Orçay his­se­si al­dı­ğı halka arzın bü­yük­lü­ğü 79 mil­yon 200 bin lira ola­rak ger­çek­leş­ti. Halka arz, Borsa İstan­bul Bi­rin­cil Pi­ya­sa’da ‘Bor­sa­da Sa­tış-Sa­bit Fi­yat­la Talep Top­la­ma ve Satış’ yön­te­mi ile ya­pıl­dı­ğı için her­han­gi bir ya­tı­rım­cı gru­bu­na tah­si­sat ya­pıl­ma­dı.
Borsa İstan­bul A.Ş. Genel Mü­dü­rü Kork­maz Ergun tö­ren­de yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da; “Rize’de fa­ali­yet gös­te­ren şir­ke­ti­miz, ya­tı­rım­la­rıy­la, üre­ti­miy­le, is­tih­da­mıy­la hem böl­ge­sel kal­kın­ma­ya katkı sağ­lı­yor, hem de şeh­rin sem­bo­lü bir ürünü üre­te­rek örnek teş­kil edi­yor.
Orçay, ya­tı­rım­lar­la de­vam­lı ola­rak ka­pa­si­te­si­ni ar­tır­mış, eko­no­mi­ye, üre­ti­ci­le­re ve top­lu­ma fay­da­lı ol­muş­tur. Şimdi ise, daha da bü­yü­mek ama­cıy­la ser­ma­ye pi­ya­sa­mı­za gel­mek­te­dir. Bü­yü­me­nin kay­na­ğı­nı ser­ma­ye pi­ya­sa­mı­zın sun­du­ğu im­kan­lar­la kar­şı­la­dık­la­rı için, bor­sa­mız­da işlem gör­me­ye karar ver­dik­le­ri için, şir­ke­tin or­tak­la­rı­nı bu­ra­dan bir kez daha teb­rik edi­yo­rum. Bü­yü­mek için ya­tı­rım yapan, ya­tı­rım için kay­nak ara­yan tüm şir­ket­le­ri­mi­zi Bor­sa­mı­za davet edi­yo­rum. Orçay yak­la­şık 75 bin ya­tı­rım­cı­ya ya­pı­lan 79 mil­yon TL de­ğe­rin­de satış ile ba­şa­rı­lı bir halka arz ger­çek­leş­tir­miş­tir. Bu sü­re­ce katkı sunan her­ke­si, başta Şir­ke­tin ve aracı ku­ru­mun de­ğer­li yö­ne­ti­ci ve ça­lı­şan­la­rı­nı teb­rik edi­yo­rum. Orçay’a Bor­sa­mı­za hoş gel­di­niz di­yo­rum” dedi.
Orçay Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Meh­met Er­do­ğan da, gong tö­re­nin­de çay sek­tö­rün­de ya­pı­lan ilk halka arzın Orçay ile ger­çek­leş­ti­ği­ni be­lir­te­rek, çay sek­tö­rü­ne tüm ya­tı­rım­cı­lar nez­din­de far­kın­da­lık sağ­la­dık­la­rı­nı söy­le­di. Orçay’ın halka ar­zı­na gelen ta­le­bin at­tık­la­rı adı­mın doğ­ru­lu­ğu­nu net ola­rak gös­ter­di­ği­ni ifade eden Er­do­ğan, “Orçay’ın halka ar­zı­na 5,4 kat daha fazla talep geldi ve so­nuç­ta talep açan 75 bin 496 ya­tı­rım­cı Orçay hisse se­ne­di aldı. Halka arzda ama­cı­mız his­se­le­ri eşit bir şe­kil­de da­ğı­ta­rak, müm­kün ol­du­ğun­ca çok ki­şi­nin Orçay’a ortak ol­ma­sı­nı sağ­la­mak­tı. So­nuç­ta, ku­rum­sal ya­tı­rım­cı­dan çok küçük ya­tı­rım­cı nez­din­de ta­ba­na ya­yı­lan çok ba­şa­rı­lı bir halka arz ger­çek­leş­tir­dik. Orçay ola­rak bu halka arzla, borsa ya­tı­rım­cı­la­rı ta­ra­fın­dan çok bi­lin­me­yen bir sek­tö­re ön­cü­lük yap­mış olduk ve çok önem­li bir ba­şa­rı elde ettik. Ya­tı­rım­cı­la­rın bize olan inan­cı, ge­lecek adım­la­rı­mız için bizi daha da mo­ti­ve etti” dedi.
Aynı za­man­da 12 yıl­dır Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı Baş­kan­lı­ğı­nı da yü­rü­ten Meh­met Er­do­ğan, ku­ru­lu­şun­da ön­cü­lük yap­tı­ğı ÇAY­MER (Çay Araş­tır­ma ve Uy­gu­la­ma Mer­ke­zi) sa­ye­sin­de, ül­ke­miz­de çay üre­tim tek­no­lo­ji­le­ri­nin ge­liş­ti­ril­me­si, ve­rim­li­li­ğin ar­tı­rıl­ma­sı ve yeni ürün çe­şit­le­ri­nin tü­ke­ti­ci­nin be­ğe­ni­si­ne su­nul­ma­sı için bir­çok ça­lış­ma yü­rüt­tük­le­ri­ni söy­le­di. Meh­met Er­do­ğan, Rize’de halen in­şa­atı devam eden Çay Çar­şı­sı pro­je­si sa­ye­sin­de, Türk ça­yı­nın ulus­la­ra­ra­sı pi­ya­sa­lar­da da bi­li­nir­li­ği­nin ar­tı­rıl­ma­sı ve yerel üre­ti­ci­le­rin dünya pa­zar­la­rı­na daha rahat ulaş­ma­sı­nın amaç­lan­dı­ğı­nı söz­le­ri­ne ek­le­di.


Ha­ber-Fo­to: Hatem Vural