BÜYÜKŞEHİR’DEN ÖZKAN SÜMER’E BÜYÜK VEFA

İstan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Türk fut­bo­lun­da iz bı­ra­kan Özkan Sümer Anı­sı­na “Ufuk Çiz­gi­sin­de­ki Adam Özkan Sümer” isim­li ki­ta­bı ya­yın­la­dı.

Cen­giz Öz­ka­be­kir’in ko­or­di­na­tör­lü­ğün­de ha­zır­la­nan ki­tap­ta Ahmet Çakır, Cen­giz Öz­ka­ra­be­kir, Erdal Hoş, İhsan Öksüz, Se­ve­can Tunç ve Sunay Akın’ın ya­zı­la­rı yer alı­yor.
İstan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ekrem İma­moğ­lu ki­ta­bın önsöz ya­zı­sın­da Özkan Sümer’in sa­de­ce Trab­zons­por’un değil Türk spo­ru­nun sim­ge­si ha­li­ne gel­di­ği­ni be­lir­ti­yor.
Bu ki­ta­bın kah­ra­ma­nı Türk spo­ru­nun ye­tiş­tir­di­ği en önem­li ilim ve fikir in­san­la­rın­dan biri; “fut­bol” ve “alt­ya­pı” de­nil­di­ğin­de akla gelen ilk is­miy­di. Müs­tes­na ka­rak­te­ri, mizah an­la­yı­şı, ay­kı­rı du­ru­şu ve kes­kin ze­kâ­sıy­la ha­fı­za­lar­da unu­tul­ma­ya­cak izler bı­rak­tı.
Ki­ta­bı­mı­zın kah­ra­ma­nı Özkan Sümer, 80 yıl­lık öm­rü­nü fut­bo­la ada­yan bir us­tay­dı.
O, şu dün­ya­da çok az in­sa­na nasip ola­cak bir ba­şa­rı öy­kü­sü­nü ya­şa­mı­na sığ­dır­dı. Adan­mış­lı­ğı, ileri gö­rüş­lü­lü­ğü ve ye­ni­lik­çi­li­ğiy­le ça­ğı­nın öte­sin­de bir de­hay­dı.
Ufuk Çiz­gi­sin­de­ki Adam, yal­nız­ca Özkan Sümer’in yaşam öy­kü­sü­ne ışık tut­mak­la kal­mı­yor; ha­ya­tı­nın ta­nı­ğı olan dost­la­rı­nın gö­zün­den de bir Özkan Sümer port­re­si çi­zi­yor. Da­ha­sı fut­bol al­bü­mü­nün en unu­tul­maz fo­toğ­raf­la­rı­nı da say­fa­la­rı­na ta­şı­yor. Özkan Sümer’in ülke fut­bo­lu­na bı­rak­tı­ğı mi­ra­sı daha iyi an­la­mak ve ge­lecek ne­sil­le­re ak­tar­mak için bir ba­şu­cu eseri.
Ki­ta­ba ma­ter­yal des­te­ği ver­me­nin kı­van­cı­nı hep ya­şa­ya­ca­ğım.


Ha­ber-Fo­to: Fatih Sul­tan KAR