Monthly Archives: Eylül 2021

Hibrit eğitim ile 1. sınıflar okuma yazmada ‘% 98’ başarılı

Pan­de­mi dö­ne­mi­ni ço­ğun­luk­la uzak­tan eği­tim­le ge­çi­ren 1. sınıf öğ­ren­ci­le­ri­nin bu dö­ne­mi ta­ma­men yüz yüze eği­tim­le ge­çi­ren öğ­ren­ci­le­re göre daha zor okuma yazma öğ­ren­me­si­ne yö­ne­lik kay­gı­lar gün­dem­dey­di. 2020-21 Eği­tim Öğ­re­tim Yılı’nda il­ko­kul 1’inci sı­nıf­ta olan 4500 Bah­çe­şe­hir Ko­le­ji öğ­ren­ci­si baz alı­na­rak ha­zır­la­nan ra­po­ra göre okuma, temel okuma yazma be­ce­ri­le­rin­de %98, üst düzey dü­şün­me be­ce­ri­le­rin­de %90 ba­şa­rı gös­ter­di.

Bah­çe­şe­hir Ko­le­ji, pan­de­mi ile geçen iki yıl­lık sü­reç­te öğ­ren­ci­le­rin okuma yazma ve üst düzey dü­şün­me be­ce­ri­le­ri­nin ge­li­şim dü­ze­yi­ni ka­mu­oyu ile pay­laş­tı.
2020-21 Eği­tim Öğ­re­tim Yılı’nda il­ko­kul 1’inci sı­nıf­ta olan 4500 Bah­çe­şe­hir Ko­le­ji öğ­ren­ci­si baz alı­na­rak ha­zır­la­nan ra­po­ra göre temel okuma yazma be­ce­ri­le­rin­de %98, üst düzey dü­şün­me be­ce­ri­le­rin­de %90 ba­şa­rı gös­ter­di.
Bah­çe­şe­hir Ko­le­ji­nin; an­la­ya­rak okuma, oku­du­ğu­nu yo­rum­la­ya­bil­me ve an­la­ya­rak yazma be­ce­ri­le­ri­ni de kap­sa­yan kri­ter­ler­le yap­tı­ğı de­ğer­len­dir­me­de, pan­de­mi dö­ne­min­de kul­la­nı­lan di­ji­tal eği­tim plat­form­la­rı­nın da ba­şa­rı­da et­ki­si­nin yük­sek ol­du­ğu be­lir­til­di.
OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE YAPAY ZEKÂ VE KİŞİYE ÖZGÜ ÖĞRENİM FARK YA­RA­TI­YOR
Ra­po­ra göre, okuma yazma öğ­re­ni­min­de uy­gu­la­nan bü­tün­sel yak­la­şım, zaman ve me­kân­dan ba­ğım­sız ola­rak ba­şa­rı­yı ge­ti­ri­yor.
Pan­de­mi dö­ne­min­de okuma yazma öğ­re­ti­min­de ba­şa­rı­nın, yüz yüze eği­tim­le elde edi­len ba­şa­rı­dan fark­lı ol­ma­dı­ğı­nı açık­la­yan Bah­çe­şe­hir Ko­le­ji, uy­gu­la­dı­ğı Bah­çe­şe­hir Ko­le­ji Temel Eği­tim Prog­ra­mı ile en temel dört dil be­ceri­si olan din­le­me – an­la­ma, okuma, ko­nuş­ma ve yaz­ma­da tam ba­şa­rı­yı ya­ka­la­dı­ğı­nı kay­det­ti. Bah­çe­şe­hir Ko­le­ji Okul Ön­ce­si ve İlko­kul Genel Müdür Yar­dım­cı­sı Hale Güneş, Ana­oku­lun­dan iti­ba­ren tüm ka­de­me­ler­de uy­gu­la­nan Ki­şi­ye Özgü Öğ­re­tim Mo­de­li ve yapay zekâ ta­ban­lı di­ji­tal eği­tim plat­for­mu Me­tod­box ile öğ­ren­ci­le­rin okuma yazma öğ­re­nim­le­riy­le ana­li­tik dü­şün­me ve kav­ra­ma be­ce­ri­le­ri­nin de üst dü­zey­de ge­liş­ti­ril­di­ği­ni açık­la­dı. İlko­kul Genel Müdür Yar­dım­cı­sı Hale Güneş, uy­gu­la­dık­la­rı Temel Eği­tim Prog­ra­mı (BTEP) ile dört temel dil be­ce­ri­si­ni aka­de­mik kri­ter­ler çer­çe­ve­sin­de de­ğer­len­dir­di­ği­ni be­lirt­ti. Güneş, “Bu de­ğer­len­dir­me so­nuç­la­rıy­la ge­liş­ti­ri­len aka­de­mik prog­ram ise öğ­ren­ci­le­rin ana­oku­lu ve il­ko­kul dö­ne­min­de üst düzey dü­şün­me be­ce­ri­le­ri­ni ge­liş­ti­ri­yor; or­ta­okul ve lise ka­de­me­le­rin­de uy­gu­la­nan diğer prog­ram­lar­la ise ile­ti­şim ve prob­lem çözme be­ce­ri­le­ri üstün se­vi­ye­ye ge­ti­ri­li­yor” diye ko­nuş­tu.

“YENİ NESİLLER İÇİN EĞİTİMDE YENİ BAKIŞ AÇI­LA­RI GE­REKLİ.”
Her alan­da okur­ya­zar­lık için esas te­me­lin üst düzey dü­şün­me be­ce­ri­le­ri ol­du­ğu­nu söy­le­yen Genel Müdür Yar­dım­cı­sı Hale Güneş, Ana­li­tik dü­şün­ce­nin her dö­nem­de önem­li ol­du­ğu­nun ancak di­ji­tal dün­ya­ya doğan yeni ne­sil­ler için eği­tim­de yeni bakış açı­la­rı ge­rek­ti­ği­nin al­tı­nı çizdi.
Güneş Bah­çe­şe­hir Ko­le­jin­de bu alan­da­ki ça­lış­ma­la­rı şu söz­ler­le özet­le­di:
“Bah­çe­şe­hir Ko­le­jin­de uy­gu­la­dı­ğı­mız Temel Eği­tim Prog­ra­mı ile öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin uy­gu­la­ma, ana­liz, de­ğer­len­dir­me ve ya­ra­tı­cı dü­şün­me be­ce­ri­le­ri­ni ge­liş­ti­ri­yo­ruz.
Böy­le­ce öğ­ren­ci­le­ri­miz, kar­şı­laş­tık­la­rı prob­lem­le­ri fark­lı bakış açı­la­rıy­la ana­liz etme ve özgün çö­züm­ler bu­la­bil­me be­ce­ri­le­ri­ni özüm­sü­yor­lar.
Pan­de­mi dö­ne­mi­ni ço­ğun­luk­la uzak­tan eği­tim­le ge­çi­ren öğ­ren­ci­le­ri­miz, uy­gu­la­nan kap­sam­lı temel eği­tim prog­ra­mıy­la okuma yaz­ma­yı er­ken­den öğ­ren­mek­le kal­ma­dı­lar; temel dil be­ce­ri­le­ri­ni ve üst düzey dü­şün­me be­ce­ri­le­ri­ni de ek­sik­siz ola­rak ka­zan­dı­lar.”

HEDEF OKUMA YAZMA ÖĞ­RET­MENİN ÖTESİNDE ÜST DÜZEY DÜ­ŞÜN­ME BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEK
Sene so­nun­da öğ­ren­ci­le­rin dil be­ce­ri­le­rin­de ulaş­tık­la­rı ba­şa­rı se­vi­ye­le­ri­ni be­lir­le­mek için il­ko­kul 1’inci sınıf se­vi­ye­sin­de iki ölçek kul­lan­dık­la­rı­nı söy­le­yen Hale Güneş, uy­gu­la­dık­la­rı Bah­çe­şe­hir Ko­le­ji Temel Eği­tim Prog­ra­mı’nın ay­rın­tı­la­rı­nı şu söz­ler­le ak­tar­dı:
“Yıl so­nun­da öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin dil be­ce­ri­le­ri­ni de­ğer­len­di­rir­ken kul­lan­dı­ğı­mız öl­çek­ler­den biri bek­le­nen ba­şa­rı se­vi­ye­sin­de­ki du­rum­la­rı­nı be­lir­le­mek için uy­gu­la­nan Bi­rey­sel Okuma An­la­ma Yazma Düzey De­ğer­len­dir­me Öl­çe­ği – BO­YADD ve ikin­ci­si ileri ba­şa­rı se­vi­ye­sin­de­ki du­rum­la­rı­nı be­lir­le­mek için uy­gu­la­nan Bi­rey­sel Üst Düzey Dü­şün­me Be­ce­ri­le­ri De­ğer­len­dir­me Öl­çe­ği – BÜDBD’dir.”
Temel Eği­tim Prog­ra­mı’mızın baş­lan­gı­cın­da dört temel dil be­ce­ri­si­ni de için­de ba­rın­dı­ran “Neler Ha­tır­lı­yo­rum” sı­na­vı ile hazır bu­lu­nuş­luk de­ğer­len­dir­me­si yap­tık­la­rı­nı ifade eden Güneş, “Böy­le­ce sene içe­ri­sin­de uy­gu­la­na­cak öğ­re­tim prog­ra­mı­nın ge­liş­me­ye açık, bek­le­nen ve ileri ba­şa­rı se­vi­ye he­def­le­ri­ne nasıl ula­şı­la­ca­ğı ile il­gi­li öğ­ren­ci ve sınıf ba­zın­da fark­lı­laş­tı­rıl­mış öğ­re­ti­mi temel alan di­na­mik bir Ça­lış­ma Planı Tak­vi­mi oluş­tu­ru­yo­ruz” açık­la­ma­sı­nı yaptı.
“DİJİTAL ÖLÇME ARAÇ­LA­RI KUL­LAN­DIK”
Ça­lış­ma Planı Tak­vi­mi­nin her bir ara dö­ne­min­de, öğ­ren­ci­le­ri­nin bi­rey­sel merak ve he­def­le­ri­ne dönük bir öğ­ret­me öğ­ren­me sü­re­ci yü­rüt­tük­le­ri­ni be­lir­ten Hale Güneş, ara he­def­le­ri­ne ne kadar ulaş­tık­la­rı­nı be­lir­le­mek için kâğıt kalem ve di­ji­tal ölçme araç­la­rı kul­lan­dık­la­rı­nı söy­le­di.
Güneş söz­le­ri­ne şöyle devam etti:
“Bun­la­ra ek ola­rak yap­tı­ğı­mız kitap okuma ve bi­rey­sel sunum de­ğer­len­dir­me­le­ri ile öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin he­def­le­rin­de­ki iler­le­me­le­ri;
Me­tod­Box Ge­li­şim Ra­por­la­rı ile takip edi­yo­ruz. Eğer bu ki­şi­sel­leş­ti­ril­miş he­def­ler­den bir sapma tes­pit edil­miş­se, öğ­ren­ci­le­rin öğ­ren­me güç­lük­le­ri ve ek­sik­lik­le­ri­nin gi­de­ril­me­si­ne dönük hem yüz yüze hem de Me­tod­Box yapay zekâ te­mel­li eği­tim plat­for­mu üze­rin­den be­ce­ri te­mel­li bi­rey­sel ve grup etüt prog­ram­la­rı uy­gu­lu­yo­ruz.”

“YÜZDE 60-90 SEVİYESİNDE İLERİ BA­ŞA­RI”
Ya­pı­lan de­ğer­len­me­de, 2020-21 Eği­tim Öğ­re­tim Yılı so­nun­da oku­ma-an­la­ma, yazma düzey de­ğer­len­dir­me öl­çe­ği BO­YADD so­nuç­la­rı­nın yüzde 90 ci­va­rın­da bek­le­nen ba­şa­rı se­vi­ye­sin­de çık­tı­ğı­nın al­tı­nı çizen Hale Güneş, “Üst düzey dü­şün­me be­ce­ri­le­ri­ni de­ğer­len­di­ren BÜDBD’te Bek­le­nen ve İleri ba­şa­rı se­vi­ye­sin­de­ki öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin yüz­de­le­ri yak­la­şık yüzde 60 ve yüzde 90 ara­sın­da ger­çek­leş­ti.
Öğ­ren­me Risk Grup­la­rı­nı oluş­tu­ran Temel ve Ge­li­şi­me Açık ba­şa­rı se­vi­ye­le­rin­de­ki öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin yüz­de­si­nin ise yak­la­şık yüzde 12 ile yüzde 42 ara­sın­da de­ğiş­ti­ği­ni göz­lem­le­dik” dedi.
Güneş son ola­rak şun­la­rı söy­le­di:
“Ay­rı­ca 2021 – 2022 eği­tim öğ­re­tim yılı ba­şın­da uy­gu­la­ya­ca­ğı­mız ‘Ne­le­ri Ha­tır­lı­yo­rum’ hazır bu­lu­nuş­luk uy­gu­la­ma­sı ve BO­YADD – BÜDBD öl­çek­le­rin­den elde edi­len bil­gi­ler ışı­ğın­da yeni dö­ne­min ta­sa­rı­mı ve plan­lan­ma­sı­nı yüz yüze ve çev­ri­mi­çi eği­tim or­tam­la­rın­da her bir ba­şa­rı se­vi­ye­si­nin ge­li­şi­mi­ne dönük ola­rak Me­tod­Box yapay zekâ te­mel­li eği­tim plat­for­mu des­te­ğin­de yap­tık.”


Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI

ÇAY SEKTÖRÜNÜN İLK HALKA ARZINI GERÇEKLEŞTİREN ORÇAY BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖRMEYE BAŞLADI

Çay sek­tö­rü­nün id­di­alı oyun­cu­la­rın­dan Orçay Or­ta­köy Çay Sa­na­yi A.Ş., bugün (2 Eylül 2021, Per­şem­be) ger­çek­leş­ti­ri­len gong tö­re­ni son­ra­sı Borsa İstan­bul’da işlem gör­me­ye baş­la­dı. Tö­re­ne; Borsa İstan­bul A.Ş. Genel Mü­dü­rü Kork­maz Ergun, Orçay A.Ş Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Meh­met Er­do­ğan ve Tera Ya­tı­rım Men­kul De­ğer­ler Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan Ve­ki­li Emre Tez­men ka­tıl­dı.

Tera Ya­tı­rım Men­kul De­ğer­ler’in ara­cı­lık et­ti­ği halka arzda Orçay’ın çı­ka­rıl­mış ser­ma­ye­si­nin 12 mil­yon 465 bin li­ra­dan 20 mil­yon 465 bin li­ra­ya ar­tı­rıl­ma­sı ne­de­niy­le ihraç edi­len 8 mil­yon lira no­mi­nal de­ğer­li pay­lar halka arz edil­di. Orçay Or­ta­köy Çay Sa­na­yi ve Ti­ca­ret A.Ş. pay­la­rı­nın halka arzı 26-27 Ağus­tos ta­rih­le­rin­de “Sabit Fi­yat­la Talep Top­la­ma ve Satış Yön­te­mi” ile Borsa İstan­bul Bi­rin­cil Pi­ya­sa’da ger­çek­leş­ti. Ya­tı­rım­cı­la­rın yoğun ilgi gös­ter­di­ği talep top­la­ma iş­le­mi­ne halka arz bü­yük­lü­ğü­nün 5,46 ka­tı­na denk gelen 432 mil­yon 534 bin 900 li­ra­lık talep geldi.
Orçay’ın 1 lira no­mi­nal de­ğer­li pay­la­rı­nın halka arz fi­ya­tı 9,90 TL olur­ken, yerli ve ya­ban­cı ya­tı­rım­cı­lar­dan olu­şan 75 bin 496 ya­tı­rım­cı­nın Orçay his­se­si al­dı­ğı halka arzın bü­yük­lü­ğü 79 mil­yon 200 bin lira ola­rak ger­çek­leş­ti. Halka arz, Borsa İstan­bul Bi­rin­cil Pi­ya­sa’da ‘Bor­sa­da Sa­tış-Sa­bit Fi­yat­la Talep Top­la­ma ve Satış’ yön­te­mi ile ya­pıl­dı­ğı için her­han­gi bir ya­tı­rım­cı gru­bu­na tah­si­sat ya­pıl­ma­dı.
Borsa İstan­bul A.Ş. Genel Mü­dü­rü Kork­maz Ergun tö­ren­de yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da; “Rize’de fa­ali­yet gös­te­ren şir­ke­ti­miz, ya­tı­rım­la­rıy­la, üre­ti­miy­le, is­tih­da­mıy­la hem böl­ge­sel kal­kın­ma­ya katkı sağ­lı­yor, hem de şeh­rin sem­bo­lü bir ürünü üre­te­rek örnek teş­kil edi­yor.
Orçay, ya­tı­rım­lar­la de­vam­lı ola­rak ka­pa­si­te­si­ni ar­tır­mış, eko­no­mi­ye, üre­ti­ci­le­re ve top­lu­ma fay­da­lı ol­muş­tur. Şimdi ise, daha da bü­yü­mek ama­cıy­la ser­ma­ye pi­ya­sa­mı­za gel­mek­te­dir. Bü­yü­me­nin kay­na­ğı­nı ser­ma­ye pi­ya­sa­mı­zın sun­du­ğu im­kan­lar­la kar­şı­la­dık­la­rı için, bor­sa­mız­da işlem gör­me­ye karar ver­dik­le­ri için, şir­ke­tin or­tak­la­rı­nı bu­ra­dan bir kez daha teb­rik edi­yo­rum. Bü­yü­mek için ya­tı­rım yapan, ya­tı­rım için kay­nak ara­yan tüm şir­ket­le­ri­mi­zi Bor­sa­mı­za davet edi­yo­rum. Orçay yak­la­şık 75 bin ya­tı­rım­cı­ya ya­pı­lan 79 mil­yon TL de­ğe­rin­de satış ile ba­şa­rı­lı bir halka arz ger­çek­leş­tir­miş­tir. Bu sü­re­ce katkı sunan her­ke­si, başta Şir­ke­tin ve aracı ku­ru­mun de­ğer­li yö­ne­ti­ci ve ça­lı­şan­la­rı­nı teb­rik edi­yo­rum. Orçay’a Bor­sa­mı­za hoş gel­di­niz di­yo­rum” dedi.
Orçay Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Meh­met Er­do­ğan da, gong tö­re­nin­de çay sek­tö­rün­de ya­pı­lan ilk halka arzın Orçay ile ger­çek­leş­ti­ği­ni be­lir­te­rek, çay sek­tö­rü­ne tüm ya­tı­rım­cı­lar nez­din­de far­kın­da­lık sağ­la­dık­la­rı­nı söy­le­di. Orçay’ın halka ar­zı­na gelen ta­le­bin at­tık­la­rı adı­mın doğ­ru­lu­ğu­nu net ola­rak gös­ter­di­ği­ni ifade eden Er­do­ğan, “Orçay’ın halka ar­zı­na 5,4 kat daha fazla talep geldi ve so­nuç­ta talep açan 75 bin 496 ya­tı­rım­cı Orçay hisse se­ne­di aldı. Halka arzda ama­cı­mız his­se­le­ri eşit bir şe­kil­de da­ğı­ta­rak, müm­kün ol­du­ğun­ca çok ki­şi­nin Orçay’a ortak ol­ma­sı­nı sağ­la­mak­tı. So­nuç­ta, ku­rum­sal ya­tı­rım­cı­dan çok küçük ya­tı­rım­cı nez­din­de ta­ba­na ya­yı­lan çok ba­şa­rı­lı bir halka arz ger­çek­leş­tir­dik. Orçay ola­rak bu halka arzla, borsa ya­tı­rım­cı­la­rı ta­ra­fın­dan çok bi­lin­me­yen bir sek­tö­re ön­cü­lük yap­mış olduk ve çok önem­li bir ba­şa­rı elde ettik. Ya­tı­rım­cı­la­rın bize olan inan­cı, ge­lecek adım­la­rı­mız için bizi daha da mo­ti­ve etti” dedi.
Aynı za­man­da 12 yıl­dır Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı Baş­kan­lı­ğı­nı da yü­rü­ten Meh­met Er­do­ğan, ku­ru­lu­şun­da ön­cü­lük yap­tı­ğı ÇAY­MER (Çay Araş­tır­ma ve Uy­gu­la­ma Mer­ke­zi) sa­ye­sin­de, ül­ke­miz­de çay üre­tim tek­no­lo­ji­le­ri­nin ge­liş­ti­ril­me­si, ve­rim­li­li­ğin ar­tı­rıl­ma­sı ve yeni ürün çe­şit­le­ri­nin tü­ke­ti­ci­nin be­ğe­ni­si­ne su­nul­ma­sı için bir­çok ça­lış­ma yü­rüt­tük­le­ri­ni söy­le­di. Meh­met Er­do­ğan, Rize’de halen in­şa­atı devam eden Çay Çar­şı­sı pro­je­si sa­ye­sin­de, Türk ça­yı­nın ulus­la­ra­ra­sı pi­ya­sa­lar­da da bi­li­nir­li­ği­nin ar­tı­rıl­ma­sı ve yerel üre­ti­ci­le­rin dünya pa­zar­la­rı­na daha rahat ulaş­ma­sı­nın amaç­lan­dı­ğı­nı söz­le­ri­ne ek­le­di.


Ha­ber-Fo­to: Hatem Vural

Yakın geleceğin para biriminde ‘ABStocks’ dönemi

Krip­to para dün­ya­sın­da ta­ma­men yerli ve milli borsa olan ABS­tocks, AB Grup Hol­ding’in 4 mil­yon do­lar­lık ya­tı­rı­mı ile ha­ya­ta geçti.

ABS­tocks, ye­ni­lik­çi ara yüzü ve gü­ven­li alt­ya­pı­sı ile Tür­ki­ye’nin bu alan­da güçlü ve güven veren bir ülke ol­ma­sı­nı he­def­li­yor. AB Grup Hol­ding Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Muh­sin Bay­rak, “73 Türk ya­zı­lım­cı­nın 2 yıl­lık bir sü­re­nin ar­dın­dan ge­liş­tir­di­ği ABS­tocks, ulus­la­ra­ra­sı gü­ven­lik ser­ti­fi­kas­yon­la­rı stan­dart­la­rı ve ar­ka­sın­da duran güçlü hol­ding ya­pı­sı ile krip­to bor­sa­la­rı ara­sı­na girdi. Sek­tö­rün dü­ze­ne gir­me­si­ni, Tür­ki­ye’nin bu alan­da güçlü ve güven veren bir ülke ol­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz” dedi.
Yakın ge­le­ce­ğin para bi­ri­mi ola­rak gö­rü­len ancak hem dün­ya­da hem de Tür­ki­ye’de zayıf ser­ma­ye ya­pı­la­rı ve ya­tı­rım­cı­da güven bu­na­lı­mı ya­ra­tan gi­ri­şim­ler ne­de­niy­le ka­mu­oyun­da ne­ga­tif algı ya­ra­tan krip­to para dün­ya­sı şef­faf, güçlü alt yapı ya­tı­rım­la­rı olan ve ser­ma­ye sı­kın­tı­sı ya­şa­ma­yan ku­rum­sal hol­ding­ler ile güç­len­me­ye devam edi­yor. Tür­ki­ye’de ve Yu­na­nis­tan’ın baş­ken­ti Atina’da tu­rizm ve gay­ri­men­kul ya­tı­rım­la­rı olan, 2020’yi ise 600 mil­yon Euro ciro ile ka­pa­tan AB Grup Hol­ding, 4 mil­yon dolar ya­tı­rım­la ABS­tocks’u krip­to para dün­ya­sı­na ka­zan­dır­dı. Türk ya­zı­lım­cı­lar ta­ra­fın­dan 2 yıl­lık bir sü­re­de ge­liş­ti­ri­len ABS­tocks, PCI DSS gibi ulus­la­ra­ra­sı gü­ven­lik ser­ti­fi­kas­yon­la­rı stan­dart­la­rı­na sahip ola­rak ‘gü­ven­li ve kul­la­nı­cı dostu’ mot­to­su ile yola çıktı.
ABS­tocks’un gücü Bod­rum’daki tek­no­lo­ji üs­sün­den ge­lecek
ABS­tocks Ya­tı­rım­cı­sı ve AB Grup Hol­ding Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Muh­sin Bay­rak, “Bu alana bu­gü­ne kadar 4 mil­yon do­lar­dan fazla ya­tı­rım yap­tık. Sek­tö­rün dü­ze­ne gir­me­si­ni, Tür­ki­ye’nin bu alan­da güçlü ve güven veren bir ülke ol­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz. 4 ül­ke­de 2 mil­yar Euro’luk ya­tı­rı­mı­mız var. Yakın bir süreç içe­ri­sin­de AB Grup Hol­ding’in de gü­cü­nü kul­la­na­rak Av­ru­pa ve Ame­ri­ka’ya açıl­ma­yı plan­lı­yo­ruz. Tüm bu st­ra­te­ji­mi­zin te­me­lin­de, Bod­rum’da 150 mil­yon dolar ya­tı­rım­la ha­ya­ta ge­çi­re­ce­ği­miz tek­no­lo­ji üssü var.Bu­ra­da­ki asıl he­de­fi­miz genç ya­zı­lım­cı­lar ye­tiş­tir­mek ve is­tih­dam eko­sis­te­mi­ne dahil etmek. Ül­ke­mi­zin yakın ge­le­cek­te kü­re­sel ya­zı­lım sek­tö­rün­de söz sa­hi­bi bir ülke ol­ma­sı­nı ar­zu­lu­yo­ruz. Bu alan­da­ki ya­tı­rım­la­rı­mı­zı ilk sı­ra­ya aldık.” dedi.
Grup iş­ti­rak­le­rin­de ödeme aracı kabul edi­lecek, dev­le­tin vergi kaybı ol­ma­ya­cak
Bay­rak, “ABG­co­in’i kendi gru­bu­mu­zun içe­ri­sin­de bir ödeme aracı ola­rak bugün iti­ba­ri ile yur­ti­çin­de ve yurt­dı­şın­da kabul edi­yo­ruz. AB Grup Hol­ding’ten ABG­Co­in ile daire, mülk ala­bi­le­cek­si­niz ve dev­le­ti­miz bu­ra­dan çap­raz vergi ala­rak hiç­bir kayba uğ­ra­ma­ya­cak. Türk halkı dün­ya­da­ki tüm krip­to pa­ra­la­rı satın ala­bi­li­yor. Türk halkı için ilk defa bu denli kap­sam­lı krip­to para çı­kı­yor. Ancak dı­şa­rı­ya sa­ta­mı­yor çünkü döviz ile sa­tı­şı­mız şu an için yasak ancak bunu da yet­ki­li­ler­le gö­rü­şü­yo­ruz. Bizim ama­cı­mız Türk hal­kı­nın büt­çe­si­ne para ve değer kat­mak ve ül­ke­mi­ze döviz gir­di­si sağ­la­mak.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Bit­lis’e yak­la­şık 10 mil­yon TL’lik ‘İstih­dam Ya­tı­rı­mı’
Muh­sin Bay­rak, ABS­tocks’la ya­zı­lım sek­tö­rün­de yeni be­yin­le­rin önünü açmak is­te­dik­le­ri­ni ve hol­ding ola­rak top­lam is­tih­da­ma katkı ver­me­ye devam ede­cek­le­ri­ni söy­le­di. Bay­rak, “Bod­rum’da ha­ya­ta ge­çi­re­ce­ği­miz Tek­no­lo­ji Üssü’nün yanı sıra ABS­tocks’un çağrı mer­ke­zi­ni fa­ali­ye­te ge­çi­re­ce­ğiz. Bu ya­tı­rı­mı­mı­zı Bit­lis’in Tat­van il­çe­sin­de yap­ma­ya karar ver­dik. İlk etap­ta böl­ge­de ya­şa­yan 70 gen­ci­mi­ze iş im­kâ­nı sağ­la­mak is­ti­yo­ruz. Ge­lecek yıl­dan iti­ba­ren ise bu sa­yı­yı 100’e çı­kar­ma he­de­fi­miz var.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.


Ha­ber-Fo­to: İlayda Tür­koğ­lu

Ç. Ri­zes­por, Fin santr­for Poh­jan­pa­lo’yu Ki­ra­la­dı

Çay­kur Ri­zep­sor, Fin­lan­di­ya­lı santr­for Joel Poh­jan­pa­lo’yu ki­ra­lık ola­rak kad­ro­su­na kattı.

Ye­şil-ma­vi­li ku­lüp­ten ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­da, 26 ya­şın­da­ki Fin hücum oyun­cu­su­nun ki­ra­lık ola­rak 1 yıl­lı­ğı­na trans­fer edil­di­ği be­lir­ti­le­rek, “Joel Poh­jan­pa­lo’ya ku­lü­bü­mü­ze ‘Hoş gel­din’ diyor, ken­di­si­ne ba­şa­rı­lar di­li­yo­ruz.” ifa­de­le­ri­ne yer ve­ril­di.

Haber Merkezi

Çaykur Rizespor Hazırlık maçında da mağlup

Çay­kur Ri­zes­por An­tal­ya/Belek’te bu­lu­nan Glo­ria Sports Arena’da Fra­port-Tav An­tal­yas­por ile ha­zır­lık ma­çın­da karşı kar­şı­ya geldi.

  1. da­ki­ka­da Dam­jan Djo­ko­vic’in go­lüy­le 1-0 öne geçen ta­kı­mı­mız, 53. (Ho­us­sam Ed­di­ne Ghac­ha) ve 60. da­ki­ka­da (Haji Wright) gelen Fra­port-Tav An­tal­yas­por gol­le­ri so­nu­cu sa­ha­dan 1-2 mağ­lu­bi­yet­le ay­rıl­dı.
    Haber Merkezi

Yeni futbol kuralları spor yazarlarına anlatıldı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, spor basınına yeni kurallarla ilgili seminer verdi.

Tür­ki­ye Spor Ya­zar­la­rı Der­ne­ği­nin (TSYD) Le­vent Te­sis­le­ri’nde dü­zen­le­nen se­mi­ne­re, MHK Baş­ka­nı Ser­dar Tatlı VAR Ko­or­di­na­tö­rü Barış Şim­şek, TSYD Baş­ka­nı Oğuz Tong­sir, MHK Eği­tim Da­nış­ma­nı Jaap Uilen­berg ile TFF Hakem Ge­li­şim Mü­dü­rü Bur­çin Kes­kin ka­tıl­dı. TSYD Baş­ka­nı Oğuz Tong­sir, se­mi­ner­de UEFA’nın al­dı­ğı yeni ka­rar­lar ve Video Yar­dım­cı Hakem (VAR) uy­gu­la­ma­sın­da­ki de­ği­şik­lik­ler üze­rin­de du­ru­la­ca­ğı­nı be­lir­te­rek, top­lan­tı­nın dü­zen­len­me­sin­de emeği ge­çen­le­re te­şek­kür etti.
Se­mi­ner ön­ce­si açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan MHK Baş­ka­nı Ser­dar Tatlı ise se­mi­ne­rin dü­zen­len­me­si için TSYD’den al­dık­la­rı da­ve­ti se­ve­rek kabul et­tik­le­ri­nin al­tı­nı çi­ze­rek, “Biz se­mi­ner ve eği­tim­ler­de hakem ar­ka­daş­la­rı­mız­la ne­le­re ça­lı­şı­yor­sak, on­la­ra UEFA’dan gelen ta­li­mat­la­rı nasıl an­la­tı­yor­sak, siz­le­ri de bu ko­nu­lar­la il­gi­li bil­gi­len­dir­me­ye gel­dik” açık­la­ma­sı­nı yaptı.
“Önem­li olan doğru ile­ti­şim­le ne­le­ri daha iyi ya­pa­bi­le­ce­ği­mi­zi sor­gu­la­mak”
MHK Eği­tim Da­nış­ma­nı Jaap Uilen­berg de TSYD’den doğru bir za­man­da se­mi­ner da­ve­ti al­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Siz­le­re yar­dım­cı olmak için her türlü ile­ti­şi­me açı­ğım. Önem­li olan doğru ile­ti­şim­le ne­le­ri daha iyi ya­pa­bi­le­ce­ği­mi­zi sor­gu­la­mak. Benim bu­ra­da­ki büyük prob­lem­ler­den biri, te­le­viz­yon­da yorum yapan eski ha­kem­ler gün­cel de­ğil­ler ve yeni ta­li­mat­la­rı bil­mi­yor­lar. Geçen hafta Av­ru­pa’da önem­li bir top­lan­tı ya­pıl­dı, UEFA’nın son gün­cel­le­me­le­ri orada ha­kem­le­re an­la­tıl­dı. Bugün yap­mak is­te­di­ği­miz şey, bu sezon için be­lir­le­di­ği­miz önem­li ko­nu­la­rı ak­tar­mak” şek­lin­de ko­nuş­tu.
“Ha­kem­le­rin gö­re­vi oyun ku­ral­la­rı ve VAR pro­to­ko­lü­nü uy­gu­la­mak”
Uilen­berg, Süper Lig’de geçen hafta Be­şik­taş ile Fatih Ka­ra­güm­rük ara­sın­da oy­na­nan maç­ta­ki oyun­cu de­ği­şik­li­ğiy­le il­gi­li ya­şa­nan tar­tış­ma­ya de­ği­ne­rek, “Unu­tul­ma­ma­lı­dır ki ha­kem­le­rin gö­re­vi, oyun ku­ral­la­rı ve VAR pro­to­ko­lü­nü uy­gu­la­mak. Ancak ha­kem­ler mü­sa­ba­ka ta­li­mat­la­rıy­la il­gi­li so­rum­lu de­ğil­ler­dir. Yani ha­kem­le­rin kaç oyun­cu gir­di­ği, ya­ban­cı oyun­cu sa­yı­sı kaç ol­du­ğuy­la il­gi­li so­rum­lu­lu­ğu yok­tur. Be­şik­taş- Fatih Ka­ra­güm­rük ma­çın­da­ki olay­da ha­ke­min hiç­bir so­rum­lu­ğu yok­tur. Ha­ke­min so­rum­lu­ğu sa­de­ce oyun ku­ral­la­rı ve VAR pro­to­ko­lü­dür. Diğer ta­li­mat­lar­dan so­rum­lu olan­lar ku­lüp­ler ve on­la­rın ça­lı­şan­la­rı­dır” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
“VAR sa­de­ce açık ve bariz ha­ta­lar­da göz­den kaçan ciddi olay­lar­da ha­ke­me yar­dım­cı olur”
Sa­ha­da alı­nan ka­rar­lar­la il­gi­li esas ak­tö­rün hakem ol­du­ğu­nu söz­le­ri­ne ek­le­yen Uilen­berg, “Ha­ke­min ka­ra­rı, video gö­rün­tü­le­ri bariz ve açık bir hata ol­du­ğu­nu ıs­pat­la­ma­dı­ğı sü­re­ce de­ğiş­me­ye­cek­tir. VAR, sa­de­ce açık ve bariz ha­ta­lar­da, göz­den kaçan ciddi olay­lar­da ha­ke­me yar­dım­cı olur. Slo­ga­nı­mız mi­ni­mum mü­da­ha­le, mak­si­mum fayda” de­ğer­len­dir­me­si­ni yaptı. Ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan Uilen­berg ve Bur­çin Kes­kin, mü­ca­de­le­ler, ayağa basma, el ve kol­la­rın kural dışı kul­la­nıl­ma­sı, tutma, elle oy­na­ma, al­dat­ma, iti­raz, yerde kalan oyun­cu­lar, of­sayt ile VAR uy­gu­la­ma­la­rı baş­lık­la­rı al­tın­da gö­rün­tü­ler eş­li­ğin­de sunum yaptı.
Uilen­berg, Süper Lig’in 4. haf­ta­sın­dan iti­ba­ren VAR’da hangi po­zis­yo­nun in­ce­len­di­ği­nin ya­yın­cı ku­ru­luş ek­ran­la­rın­da yer ala­ca­ğı­nı da söz­le­ri­ne ek­le­di.


Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI

BÜYÜKŞEHİR’DEN ÖZKAN SÜMER’E BÜYÜK VEFA

İstan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Türk fut­bo­lun­da iz bı­ra­kan Özkan Sümer Anı­sı­na “Ufuk Çiz­gi­sin­de­ki Adam Özkan Sümer” isim­li ki­ta­bı ya­yın­la­dı.

Cen­giz Öz­ka­be­kir’in ko­or­di­na­tör­lü­ğün­de ha­zır­la­nan ki­tap­ta Ahmet Çakır, Cen­giz Öz­ka­ra­be­kir, Erdal Hoş, İhsan Öksüz, Se­ve­can Tunç ve Sunay Akın’ın ya­zı­la­rı yer alı­yor.
İstan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ekrem İma­moğ­lu ki­ta­bın önsöz ya­zı­sın­da Özkan Sümer’in sa­de­ce Trab­zons­por’un değil Türk spo­ru­nun sim­ge­si ha­li­ne gel­di­ği­ni be­lir­ti­yor.
Bu ki­ta­bın kah­ra­ma­nı Türk spo­ru­nun ye­tiş­tir­di­ği en önem­li ilim ve fikir in­san­la­rın­dan biri; “fut­bol” ve “alt­ya­pı” de­nil­di­ğin­de akla gelen ilk is­miy­di. Müs­tes­na ka­rak­te­ri, mizah an­la­yı­şı, ay­kı­rı du­ru­şu ve kes­kin ze­kâ­sıy­la ha­fı­za­lar­da unu­tul­ma­ya­cak izler bı­rak­tı.
Ki­ta­bı­mı­zın kah­ra­ma­nı Özkan Sümer, 80 yıl­lık öm­rü­nü fut­bo­la ada­yan bir us­tay­dı.
O, şu dün­ya­da çok az in­sa­na nasip ola­cak bir ba­şa­rı öy­kü­sü­nü ya­şa­mı­na sığ­dır­dı. Adan­mış­lı­ğı, ileri gö­rüş­lü­lü­ğü ve ye­ni­lik­çi­li­ğiy­le ça­ğı­nın öte­sin­de bir de­hay­dı.
Ufuk Çiz­gi­sin­de­ki Adam, yal­nız­ca Özkan Sümer’in yaşam öy­kü­sü­ne ışık tut­mak­la kal­mı­yor; ha­ya­tı­nın ta­nı­ğı olan dost­la­rı­nın gö­zün­den de bir Özkan Sümer port­re­si çi­zi­yor. Da­ha­sı fut­bol al­bü­mü­nün en unu­tul­maz fo­toğ­raf­la­rı­nı da say­fa­la­rı­na ta­şı­yor. Özkan Sümer’in ülke fut­bo­lu­na bı­rak­tı­ğı mi­ra­sı daha iyi an­la­mak ve ge­lecek ne­sil­le­re ak­tar­mak için bir ba­şu­cu eseri.
Ki­ta­ba ma­ter­yal des­te­ği ver­me­nin kı­van­cı­nı hep ya­şa­ya­ca­ğım.


Ha­ber-Fo­to: Fatih Sul­tan KAR