Türkiye Kara Harp Okulunu 5’inci Olarak Bitiren Kalkandereli Subayı Konuşuyor!

Kara Harp Okulu’nun ilk ba­şör­tü­lü öğ­ren­ci­si olan Kal­kan­de­re­li Mü­ber­ra Öz­türk, dip­lo­ma­sı­nı Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral Yaşar Güler’in elin­den ala­rak mezun oldu. Okulu 5’inci ola­rak bi­ti­ren Teğ­men Öz­türk, Kara Harp Okulu ta­ri­hi­nin ilk ba­şör­tü­lü su­ba­yı oldu.

Kara Harp Okulu 2017-2018 Yılı Eği­tim ve Öğ­re­tim Yılı Açı­lış Tö­re­ni’nin ar­dın­dan, Rize’nin Kal­kan­de­re il­çe­sin­den Mü­ber­ra Öz­türk, Kara Harp Okulu ta­ri­hi­nin ilk ba­şör­tü­lü öğ­ren­ci­si ola­rak eği­ti­mi­ne baş­la­mış­tı.
Milli Sa­vun­ma Üni­ver­si­te­si (MSÜ) Kara Harp Okulu Dip­lo­ma Alma ve San­cak Devir Tes­lim Tö­re­ni’yle Öz­türk, Kara Harp Okulu’nu 5’inci ola­rak bi­ti­re­rek mezun oldu.
DİPLO­MA­SI YAŞAR GÜLER’DEN
Kara Harp Okulu ta­ri­hi­nin ilk ba­şör­tü­lü su­ba­yı olan Teğ­men Mü­ber­ra Öz­türk, dip­lo­ma­sı­nı Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral Yaşar Güler’in elin­den aldı.
İsmi­nin anons edil­me­si­nin ar­dın­dan sah­ne­den inen Güler, Teğ­men Öz­türk’e dip­lo­ma­sı­nı tak­dim etti.
MÜ­BER­RA ÖZ­TÜRK KİMDİR?
Kara Harp Okulu’nu 5. ola­rak ola­rak bi­ti­ren Teğ­men Mü­ber­ra Öz­türk, 1999 yı­lın­da Rize’nin Kal­kan­de­re il­çe­sin­de doğdu. Seyfi ve Emine Öz­türk’ün 8 ço­cu­ğun­dan 8.​inci ola­rak dün­ya­ya gelen Öz­türk ilk, orta ve lise eği­ti­mi­ni Rize’de ta­mam­la­dı.
BA­ŞÖR­TÜ­SÜ YA­SA­ĞI KALK­TI
Milli Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı’nca Şubat 2017’de ya­pı­lan dü­zen­le­mey­le TSK’da ba­şör­tü­sü ya­sa­ğı kalk­mış­tı.
İste­yen kadın su­bay­lar ve ast­su­bay­la­rın ba­şör­tü­sü ta­ka­bil­me­si­nin önü açıl­mış­tı.
Uy­gu­la­ma as­ke­ri öğ­ren­ci­le­ri de kap­sı­yor.
Daha önce Hava Harp Okulu’na Merve Gür­büz isim­li bir öğ­ren­ci de ba­şör­tü­lü ola­rak kabul edil­miş­ti.


Haber Merkezi