Rizeli Balıkçılara Hava Muhalefeti Engeli

Geçen sezon um­du­ğu­nu bu­la­ma­yan Ri­ze­li ba­lık­çı­lar, bugün de­niz­de­ki hava şart­la­rı­nın bozuk ol­ma­sın­dan do­la­yı ilk gün de­ni­ze çı­ka­ma­sa da bu yılki av se­zo­nun­da is­tav­rit ve ham­si­den yana umut­lu ol­du­ğu­nu dile ge­tir­di.

Tür­ki­ye’de ol­du­ğu gibi Rize’de de av ya­sa­ğı 1 Eylül iti­ba­riy­le kalk­sa da, tüm ha­zır­lık­la­rı­nı ta­mam­la­ma­la­rı­na rağ­men Ri­ze­li ba­lık­çı­lar bu yıl se­zo­nun ilk gü­nün­de hava şart­la­rı­nın kötü ol­ma­sın­dan do­la­yı de­ni­ze çı­ka­ma­ya­rak, umut­la­rı­nı ya­rı­na er­te­le­di. Bir­çok ba­lık­çı­nın ilk günde hava şart­la­rı­na bağlı ne­den­ler­den ötürü ‘Vira Bis­mil­lah’ di­ye­me­me­si­ne rağ­men se­zon­dan umut­lu ol­duk­la­rı­nı dile ge­ti­re­rek, hamsi ve is­tav­ri­tin bu yıl bol ola­ca­ğı­nı ifade etti.
‘ Ata­han 53’ isim­li ba­lık­çı tek­ne­si­nin kap­ta­nı Ahmet Tuhan, bu yıl da se­zon­dan umut­la­rı ol­du­ğu­nu dile ge­ti­re­rek “Yeni sezon ha­yır­lı uğur­lu olsun. Ka­za­sız be­la­sız baş­la­ma di­le­ğiy­le. Her sene ol­du­ğu gibi bu sene de bir umut­la baş­la­ya­ca­ğız in­şal­lah. Pa­la­mut bu yıl az gö­rü­nü­yor. İstav­rit geçen za­man­la­ra göre daha iyi. Ha­va­lar biraz daha so­ğu­yun­ca belki pa­la­mut çı­ka­bi­lir. Bu akşam de­ni­ze açı­la­ca­ğız ama hava ko­şul­la­rı pek uygun değil, o ne­den­le çıkıp bir do­la­şa­cağız. Sa­de­ce çıkıp bir keşif ya­pa­ca­ğız, fakat av­cı­lı­ğa bir mü­sa­ade ola­ca­ğı­nı bu gece san­mı­yo­rum. Bu sene umu­du­muz hamsi ve is­tav­rit­ten yana, yıl hamsi ve is­tav­rit yılı ola­cak gibi du­ru­yor” dedi.
“De­ni­zin işi belli olmaz”
Balık fi­yat­la­rı­nın de­ni­zin bol­lu­ğu­na göre de­ği­şe­ce­ği­ni dile ge­ti­ren kap­tan Tuhan, “Fi­yat­la­rın du­ru­mu de­ni­zin ve ha­va­nın du­ru­mu­na göre fark­lı­lık gös­te­recek. Balık bol olur­sa ucuz, az olur­sa pa­ha­lı olur. Bu iş biraz da de­ni­zin du­ru­mu­na bakar. De­di­ğim gibi ham­si­den yana umu­du­muz fazla. Geç­ti­ği­miz yıl bol mik­tar­da hamsi vardı ancak stan­dart bo­yut­la­ra ulaş­ma­dı­ğı için dev­le­ti­miz ya­sak­la­mış­tı. Bu yıl öyle ol­ma­ya­ca­ğı­nı umut edi­yo­ruz ama de­di­ği­miz gibi de­ni­zin işi belli olmaz” şek­lin­de ko­nuş­tu.
“Yüce rab­bi­miz bol rızık verir”
Ba­lık­çı­lık mes­le­ğin­den bir­çok in­sa­nın ekmek ye­di­ği­ni ha­tır­la­tan Ali Kurt ise Eylül ayın­da ba­lık­tan yana umut­lu ol­duk­la­rı­nı dile ge­ti­re­rek, “2021-2022 se­zo­nu­muz açı­lı­yor. Ön­ce­lik­le her­ke­se ha­yır­lı uğur­lu olsun. Al­dı­ğı­mız bil­gi­le­re göre pa­la­mut şu anda nor­mal yo­ğun­luk­ta gö­rü­nü­yor. Umu­du­muz eylül ayı­nın onun­dan iti­ba­ren eli­miz­de ba­ya­ğı ba­lı­ğın ol­ma­sı yö­nün­de. İnşal­lah yüce rab­bim bol bol verir. Rız­kı­mız bol olur. Her­kes çoluk ço­cu­ğu­na ekmek gö­tü­recek. 24 saat ile 48 saat ara­sın­da de­ği­şen bir iş. Yo­ru­cu bir iş. Bu mes­lek­ten onca kişi ekmek yiyor. İnşal­lah her şey mil­le­ti­mi­zin gön­lün­ce olur. Yüce rab­bi­miz bol rızık verir. İnsan­lar ço­lu­ğu­na ço­cu­ğu­na ekmek gö­tü­rür. Se­zo­nu­mu­zun is­te­di­ği­miz gibi git­me­si di­le­ğiy­le. Ko­ro­na has­ta­lı­ğı­na bi­re­bir­dir. Balık yiyin sağ­lık­lı kalın” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.


Haber Merkezi