MHP’den çay kanunu teklifi

Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si­nin ka­pa­lı ka­pı­lar ar­ka­sın­da ha­zır­la­yıp ka­mu­oyu­na lanse et­me­den ba­kan­lı­ğa gön­der­di­ği çay kanun ta­sa­rı­sı ile il­gi­li çe­şit­li id­di­alar or­ta­ya atıl­dı. MHP’de çayla il­gi­li bir kanun ha­zır­la­dı­ğı­nı açık­la­ya­rak ka­mu­oyu­na ha­zır­la­dık­la­rı ta­sa­rı­yı sun­du­lar.

MHP Rize İl Baş­ka­nı İhsan Alkan, il baş­kan­lı­ğın­da çay ka­nu­nu ile il­gi­li basın top­lan­tı­sı dü­zen­le­di. Top­lan­tı­ya MHP Rize İl Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı eski baş­ka­nı Tah­sin San­cak ve MHP Rize İl Kadın Kol­la­rı Baş­ka­nı Hülya Feyiz ka­tıl­dı. Baş­kan Alkan, çayın so­run­la­rı ve çay ka­nu­nu ile il­gi­li yak­la­şık 2 yıl­dan beri ça­lış­ma içe­ri­sin­de ol­duk­la­rı­nı be­lir­tir­ken Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si’nin ba­kan­lı­ğa gön­der­di­ği çay kanun tas­la­ğın­dan ha­be­ri ol­ma­dık­la­rı­nı dile ge­tir­di. Alkan, MHP’nin geçen yıl ha­zır­la­dı­ğı çay kanun tas­la­ğı ile çayın 100 yıl­lık so­ru­nu­nu çö­ze­bi­le­cek­le­ri­ni sa­vun­du. İl baş­kan yar­dım­cı­sı Tah­sin San­cak da çay ka­nu­nu ile il­gi­li mad­de­le­ri ka­mu­oyu ile pay­laş­tı.
İşte San­cak’ın açık­la­ma­lar:
Üre­tim Ener­ji­si Doğal Gaz

Çay fab­ri­ka­sı kurma, çay üre­ti­mi ve pa­zar­la­ma­sı ser­best­tir. Üre­tim te­sis­le­ri ye­ter­li ka­pa­si­te­ye ulaş­tı­ğın­da yeni fab­ri­ka­lar ku­rul­ma­sı teş­vik edil­mez. Çay fab­ri­ka­la­rı üre­tim ener­ji­si ola­rak doğal gaz kul­la­nır. Yaş çay yap­ra­ğın­dan kuru çay üre­ten fab­ri­ka­lar TSE ta­ra­fın­dan be­lir­le­nen çay fab­ri­ka­sı stan­dar­dı­na, çay fab­ri­ka­la­rın­dan ba­ğım­sız ku­ru­la­cak çay pa­ket­le­me te­sis­le­ri ise TSE ta­ra­fın­dan be­lir­le­nen çay pa­ket­le­me fab­ri­ka­sı stan­dar­dı­na uygun olmak zo­run­da­dır Çay fir­ma­la­rı yaş çay be­del­le­ri ödeme tak­vi­mi­ni çayı üre­ti­ci­den al­ma­dan önce ilan eder. Ödeme sü­re­si, çayın alın­dı­ğı ayın son günü iti­ba­riy­le 90 günü ge­çe­mez.
Her Yıl Çay Bah­çe­le­ri Sö­kü­lür
Bir son­ra­ki yıl çay üre­tim se­zo­nu açıl­dı­ğın­da bor­cu­nu bi­tir­me­yen fir­ma­la­ra bor­cu­nu bi­ti­rin­ce­ye kadar Ulu­sal Çay Kon­se­yi ta­ra­fın­dan üre­ti­me girme izni ve­ril­mez. Her yıl mayıs ayın­da, o yıl için uy­gu­la­na­cak yaş çay alım taban fi­ya­tı hü­kü­met ta­ra­fın­dan ilan edi­lir. Olası dev­let yar­dım­la­rın­dan bütün üre­ti­ci fir­ma­lar kis­tel ka­pa­si­te eşit şe­kil­de ya­rar­lan­dı­rı­lır. Her yıl çay bah­çe­le­ri­nin 1/30’u sö­kü­le­rek ye­ni­den ihdas edi­lir. Çift­çi­nin ürün kaybı be­de­li beş yıl bo­yun­ca ha­zi­ne ta­ra­fın­dan taz­min edi­lir. Or­ga­nik çay üre­ti­mi des­tek­len­me­ye devam edi­lir. Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı bün­ye­sin­de Ulu­sal Çay Bor­sa­sı ku­ru­lur.
ÇAY­KUR üre­ti­mi­nin yüzde 15’ini, özel sek­tör fir­ma­la­rı üre­ti­mi­nin yüzde 70’ini çay bor­sa­sın­da sa­tı­şa sun­mak zo­run­da­dır. Üre­tim yapan çay fab­ri­ka­la­rı, Ulu­sal Çay Bor­sa­sı’nda sa­de­ce kendi üre­ti­mi olan çay­la­rı sa­tı­şa su­na­bi­lir­ler. Yaş çay­dan kuru çay üre­ti­mi es­na­sın­da sod­yum bi­kar­bo­nat ve ben­ze­ri hiç­bir katkı mad­de­si kul­la­nı­la­maz. Çay bah­çe­le­rin­de­ki ya­ban­cı bit­ki­le­rin ve ot­la­rın te­miz­len­me­sin­de hiç­bir kim­ya­sal madde kul­la­nı­la­maz. Pa­ket­len­me­miş çay­lar pe­ra­ken­de­ci­ler­de sa­tı­la­maz. Yeni çay bah­çe­si ihdas etmek is­te­yen çift­çi­ler ön­ce­sin­de ÇAY­KUR’dan ruh­sat alır­lar.
Gü­ven­lik güç­le­rin­ce ele ge­çi­ri­len her türlü kaçak ve stan­dart dışı çay­lar ya­kı­la­rak imha edi­lir. Ulu­sal Çay Kon­se­yi, sek­tör­de üre­tim ve pa­zar­la­ma fa­ali­yet­le­ri­nin ser­best pi­ya­sa ve re­ka­bet ku­ral­la­rı çer­çe­ve­sin­de yü­rü­tül­me­si­ni izler.
Ya­sa­la­ra ay­kı­rı­lık, re­ka­bet ku­ral­la­rı­nı ihlal, cen­til­men­lik il­ke­le­ri­ne uy­ma­ma gibi du­rum­la­rı di­ya­log yo­luy­la dü­zelt­me­ye ça­lı­şır. Üre­tim ve pa­zar­la­ma fa­ali­yet­le­ri es­na­sın­da tes­pit ede­ce­ği her türlü kaçak, tak­lit, tağ­şiş, teb­li­ğe uy­ma­ma, stan­dart dışı katkı mad­de­si kul­lan­ma gibi du­rum­la­rı yet­ki­li ma­kam­la­ra bil­di­rir.


Haber Merkezi