Cumhurbaşkanı Erdoğan Bugün Rize’ye Geliyor

Cum­hur­baş­ka­nı ve AK Parti Genel Baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan, bazı prog­ram ve açı­lış­la­ra ka­tıl­mak üzere bugün mem­le­ke­ti Rize’ye ge­lecek.

Cum­hur­baş­ka­nı ve AK Parti Genel Baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan, bugün saat 16:00 sı­ra­la­rın­da baba ocağı Rize’ye ge­lecek.
Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan’ın 3-6 Eylül arası olmak üzere 4 gün plan­la­nan Rize zi­ya­re­ti kap­sa­mın­da Sa­lar­ha Tü­ne­li başta olmak üzere İkiz­de­re’de ya­pı­mı ta­mam­la­nan tü­nel­ler ile bir­lik­te Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Diş He­kim­li­ği Fa­kül­te­si­nin yeni bi­na­sı­nın açı­lı­şı­nı ya­pa­ca­ğı be­lir­til­di.
Er­do­ğan’ın Rize ve Art­vin’deki afet böl­ge­le­ri­ni zi­ya­ret et­me­si ve İyi­de­re Lo­jis­tik Mer­kez ile Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nın­da in­ce­le­me­ler­de bu­lun­ma­sı da bek­le­ni­yor.


Haber Merkezi