ÇAYKUR, Temmuz Ayı Yaş Çay Bedeli Ödemelerine Başladı

ÇAY­KUR Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya Alim, tem­muz ayın­da alı­nan 172 bin 317 ton yaş çay kar­şı­lı­ğın­da öde­necek 670 mil­yon 889 bin li­ra­nın üre­ti­ci­le­rin banka he­sap­la­rı­na ya­tı­rıl­dı­ğı­nı bil­dir­di.

Alim, mayıs ve ha­zi­ran ayın­da üre­ti­ci­ler­den al­dık­la­rı 314 bin 480 ton yaş çay kar­şı­lı­ğın­da öde­me­le­ri yap­tık­la­rı­nı söy­le­di.
Tem­muz ayın­da üre­ti­ci­ler­den al­dık­la­rı 172 bin 317 ton yaş çay kar­şı­lı­ğın­da ise 670 mil­yon 889 bin lira ödeme ya­pa­cak­la­rı­nı be­lir­ten Alim, “Üre­ti­ci­le­ri­miz pa­ra­la­rı­nı kendi banka he­sap­la­rın­dan çe­ke­bi­lecek. Bi­rin­ci sür­gün yaş çay be­de­li ola­rak üre­ti­ci­le­re top­lam 1 mil­yar 206 mil­yon 155 bin lira öde­me­yi ta­mam­la­mış ola­ca­ğız.” dedi.
Alim, öde­me­le­rin mayıs ayı or­ga­nik yaş çay farkı ola­rak 19 mil­yon 841 bin li­ra­nın da üre­ti­ci he­sap­la­rı­na ak­ta­rıl­dı­ğı­nı söz­le­ri­ne ek­le­di.


Haber Merkezi