Büyük Zincir Marketler Çay Fiyatını Düşürüyor!

(ASKON) Rize Şube Başkanı Recep Ali Karakoyun,

Büyük Zincir Marketler Çay Fiyatını Düşürüyor!

Ka­ra­ko­yun, güçlü zin­cir mar­ket­le­rin, özel sek­tör­den kuru çayı çok ucuza al­dı­ğı­nı be­lir­te­rek çay sek­tö­rün­de­ki pi­ya­sa­yı boz­du­ğu­nu ve bunun çay üre­ti­ci­si­ne olum­suz yan­sı­dı­ğı­nı söy­le­di.

Ana­do­lu As­lan­la­rı İş Adam­la­rı Der­ne­ği (ASKON) Rize Şube Baş­ka­nı Recep Ali Ka­ra­ko­yun, çay sek­tö­rü ve çay ka­nu­nu ile il­gi­li önem­li açık­la­ma­lar­da bu­lu­nur­ken dik­kat çeken tes­pit­ler­de bu­lun­du.
Çay ka­nu­nu için Rize’deki önde gelen sivil top­lum ku­ru­luş tem­sil­ci­le­ri­nin el­le­ri­ni taşın al­tı­na koy­ma­dı­ğı­nı kay­de­den Ka­ra­ko­yun, bunun için ka­nu­nun çık­ma­sı­nın ge­cik­ti­ği­ni söy­le­di. Öte yan­dan Ka­ra­ko­yun, büyük mar­ket zin­cir­le­ri­nin kuru çayı özel sek­tör tem­sil­ci­le­rin­den ucuza al­dı­ğı için yaş çayın da müs­tah­sil­den çok ucuza alın­dı­ğı­nı dile ge­tir­di.
İşte Ka­ra­ko­yun’ un açık­la­ma­la­rı:
Rize’de yıl­lar­dır çay ka­nu­nu­nu tar­tı­şı­yo­ruz. Hala ba­kan­lık­ta. Yal­nız biz hala tas­lak­la il­gi­li bir şey bil­mi­yo­ruz. Keşke biz bunu tar­tış­say­dık. Bu tas­la­ğı biz bu­ra­da tar­tış­ma­lıy­dık. STK’lara so­rul­ma­dı. Sa­nı­rım sa­de­ce ti­ca­ret odası, bor­sa­dan ve zi­ra­at oda­sın­dan görüş alın­mış. Ancak bu­ra­da si­ya­si par­ti­ler var, STK’lar var. Bu önem­liy­di. İnşal­lah ora­dan iyi bir çözüm gelir. Belki ba­kan­lık ora­dan bir tas­lak gön­de­recek bu­ra­ya alın tar­tı­şın diye. Belki bu sefer yine süreç uza­ya­cak. Ben öyle gö­rü­yo­rum ki bu iş ağır aksak iler­ler­se çay ka­nu­nu se­ne­ye de ye­tiş­mez.
5 Lira Olsa da An­la­mı Yok
Bugün çay 5 TL olsa bile bir an­la­mı yok. Çünkü bir pi­ya­sa yok. İnsan­lar is­te­di­ği fi­ya­ta çay alı­yor. Çayda taban fi­ya­tı tar­tı­şı­yo­ruz. Tar­tı­şa­lım ama taban fiyat ol­du­ğu zaman emin olun ki bir­çok şey dü­ze­le­bi­lir. Çok güçlü büyük mar­ket fir­ma­la­rı var. Bun­lar üç harf­ten olu­şan süper mar­ket­ler. Bu mar­ket­ler, bu­ra­da­ki çay fir­ma­la­rı­na ge­li­yor­lar. Di­yor­lar ki ‘ben sen­den 18 li­ra­ya çay alı­yo­rum’, çay firma sa­hi­bi de diyor ki ‘ben bunu 18 li­ra­ya mal ede­mem’ o mar­ket sa­hip­le­ri de ‘eder­sin, dev­let 3.87 lira verdi ya sen o çayı üre­ti­ci­den git 2.30 al’ diyor. Bu­ra­da böyle bir kayıp var. Ara­da­ki kayıp para ne müs­tah­si­lin ne özel sek­tö­re gi­di­yor. Mar­ket zin­ci­ri oluş­tur­muş büyük fir­ma­lar 16-17 li­ra­ya çayın fi­ya­tı­nı be­lir­li­yor.
Çayı Ka­nu­na Bağ­la­ya­cak­sı­nız
Bu iş şöyle dü­ze­lecek. Çayın tar­la­dan top­lan­ma­sı­nı bir ka­nu­na bağ­la­ya­cak­sı­nız. Ca­te­ring fir­ma­la­rı olu­şa­cak. Bu fir­ma­lar­la çay fab­ri­ka­la­rı an­la­şa­cak. Halk bu fir­ma­lar­la ko­nu­şup ça­yı­nı sağ­lık­lı bir şe­kil­de top­lat­tı­ra­cak. İkin­ci­si fab­ri­ka­da çayın iş­le­me ko­şul­la­rı­nı be­lir­le­ye­ce­ğiz. Çayın pi­ya­sa­da­ki sa­tı­şı kont­rol al­tı­na alın­ma­lı. Bugün bir firma ÇAY­KUR’dan çayı alıp 1.5 li­ra­nın al­tın­da sa­ta­bi­li­yor, daha çok müş­te­ri gel­sin diye. Ama bunun böyle ol­ma­ma­sı ge­re­ki­yor.
Bizim en büyük so­ru­nu­muz yok. Çayın her dalda ka­nun­la mu­hak­kak ko­run­ma­sı lazım. Eğer böyle ol­maz­sa her yıl aynı sı­kın­tı­lar ola­cak.


Haber Merkezi