Monthly Archives: Eylül 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bugün Rize’ye Geliyor

Cum­hur­baş­ka­nı ve AK Parti Genel Baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan, bazı prog­ram ve açı­lış­la­ra ka­tıl­mak üzere bugün mem­le­ke­ti Rize’ye ge­lecek.

Cum­hur­baş­ka­nı ve AK Parti Genel Baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan, bugün saat 16:00 sı­ra­la­rın­da baba ocağı Rize’ye ge­lecek.
Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan’ın 3-6 Eylül arası olmak üzere 4 gün plan­la­nan Rize zi­ya­re­ti kap­sa­mın­da Sa­lar­ha Tü­ne­li başta olmak üzere İkiz­de­re’de ya­pı­mı ta­mam­la­nan tü­nel­ler ile bir­lik­te Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Diş He­kim­li­ği Fa­kül­te­si­nin yeni bi­na­sı­nın açı­lı­şı­nı ya­pa­ca­ğı be­lir­til­di.
Er­do­ğan’ın Rize ve Art­vin’deki afet böl­ge­le­ri­ni zi­ya­ret et­me­si ve İyi­de­re Lo­jis­tik Mer­kez ile Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nın­da in­ce­le­me­ler­de bu­lun­ma­sı da bek­le­ni­yor.


Haber Merkezi

MHP’den çay kanunu teklifi

Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si­nin ka­pa­lı ka­pı­lar ar­ka­sın­da ha­zır­la­yıp ka­mu­oyu­na lanse et­me­den ba­kan­lı­ğa gön­der­di­ği çay kanun ta­sa­rı­sı ile il­gi­li çe­şit­li id­di­alar or­ta­ya atıl­dı. MHP’de çayla il­gi­li bir kanun ha­zır­la­dı­ğı­nı açık­la­ya­rak ka­mu­oyu­na ha­zır­la­dık­la­rı ta­sa­rı­yı sun­du­lar.

MHP Rize İl Baş­ka­nı İhsan Alkan, il baş­kan­lı­ğın­da çay ka­nu­nu ile il­gi­li basın top­lan­tı­sı dü­zen­le­di. Top­lan­tı­ya MHP Rize İl Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı eski baş­ka­nı Tah­sin San­cak ve MHP Rize İl Kadın Kol­la­rı Baş­ka­nı Hülya Feyiz ka­tıl­dı. Baş­kan Alkan, çayın so­run­la­rı ve çay ka­nu­nu ile il­gi­li yak­la­şık 2 yıl­dan beri ça­lış­ma içe­ri­sin­de ol­duk­la­rı­nı be­lir­tir­ken Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si’nin ba­kan­lı­ğa gön­der­di­ği çay kanun tas­la­ğın­dan ha­be­ri ol­ma­dık­la­rı­nı dile ge­tir­di. Alkan, MHP’nin geçen yıl ha­zır­la­dı­ğı çay kanun tas­la­ğı ile çayın 100 yıl­lık so­ru­nu­nu çö­ze­bi­le­cek­le­ri­ni sa­vun­du. İl baş­kan yar­dım­cı­sı Tah­sin San­cak da çay ka­nu­nu ile il­gi­li mad­de­le­ri ka­mu­oyu ile pay­laş­tı.
İşte San­cak’ın açık­la­ma­lar:
Üre­tim Ener­ji­si Doğal Gaz

Çay fab­ri­ka­sı kurma, çay üre­ti­mi ve pa­zar­la­ma­sı ser­best­tir. Üre­tim te­sis­le­ri ye­ter­li ka­pa­si­te­ye ulaş­tı­ğın­da yeni fab­ri­ka­lar ku­rul­ma­sı teş­vik edil­mez. Çay fab­ri­ka­la­rı üre­tim ener­ji­si ola­rak doğal gaz kul­la­nır. Yaş çay yap­ra­ğın­dan kuru çay üre­ten fab­ri­ka­lar TSE ta­ra­fın­dan be­lir­le­nen çay fab­ri­ka­sı stan­dar­dı­na, çay fab­ri­ka­la­rın­dan ba­ğım­sız ku­ru­la­cak çay pa­ket­le­me te­sis­le­ri ise TSE ta­ra­fın­dan be­lir­le­nen çay pa­ket­le­me fab­ri­ka­sı stan­dar­dı­na uygun olmak zo­run­da­dır Çay fir­ma­la­rı yaş çay be­del­le­ri ödeme tak­vi­mi­ni çayı üre­ti­ci­den al­ma­dan önce ilan eder. Ödeme sü­re­si, çayın alın­dı­ğı ayın son günü iti­ba­riy­le 90 günü ge­çe­mez.
Her Yıl Çay Bah­çe­le­ri Sö­kü­lür
Bir son­ra­ki yıl çay üre­tim se­zo­nu açıl­dı­ğın­da bor­cu­nu bi­tir­me­yen fir­ma­la­ra bor­cu­nu bi­ti­rin­ce­ye kadar Ulu­sal Çay Kon­se­yi ta­ra­fın­dan üre­ti­me girme izni ve­ril­mez. Her yıl mayıs ayın­da, o yıl için uy­gu­la­na­cak yaş çay alım taban fi­ya­tı hü­kü­met ta­ra­fın­dan ilan edi­lir. Olası dev­let yar­dım­la­rın­dan bütün üre­ti­ci fir­ma­lar kis­tel ka­pa­si­te eşit şe­kil­de ya­rar­lan­dı­rı­lır. Her yıl çay bah­çe­le­ri­nin 1/30’u sö­kü­le­rek ye­ni­den ihdas edi­lir. Çift­çi­nin ürün kaybı be­de­li beş yıl bo­yun­ca ha­zi­ne ta­ra­fın­dan taz­min edi­lir. Or­ga­nik çay üre­ti­mi des­tek­len­me­ye devam edi­lir. Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı bün­ye­sin­de Ulu­sal Çay Bor­sa­sı ku­ru­lur.
ÇAY­KUR üre­ti­mi­nin yüzde 15’ini, özel sek­tör fir­ma­la­rı üre­ti­mi­nin yüzde 70’ini çay bor­sa­sın­da sa­tı­şa sun­mak zo­run­da­dır. Üre­tim yapan çay fab­ri­ka­la­rı, Ulu­sal Çay Bor­sa­sı’nda sa­de­ce kendi üre­ti­mi olan çay­la­rı sa­tı­şa su­na­bi­lir­ler. Yaş çay­dan kuru çay üre­ti­mi es­na­sın­da sod­yum bi­kar­bo­nat ve ben­ze­ri hiç­bir katkı mad­de­si kul­la­nı­la­maz. Çay bah­çe­le­rin­de­ki ya­ban­cı bit­ki­le­rin ve ot­la­rın te­miz­len­me­sin­de hiç­bir kim­ya­sal madde kul­la­nı­la­maz. Pa­ket­len­me­miş çay­lar pe­ra­ken­de­ci­ler­de sa­tı­la­maz. Yeni çay bah­çe­si ihdas etmek is­te­yen çift­çi­ler ön­ce­sin­de ÇAY­KUR’dan ruh­sat alır­lar.
Gü­ven­lik güç­le­rin­ce ele ge­çi­ri­len her türlü kaçak ve stan­dart dışı çay­lar ya­kı­la­rak imha edi­lir. Ulu­sal Çay Kon­se­yi, sek­tör­de üre­tim ve pa­zar­la­ma fa­ali­yet­le­ri­nin ser­best pi­ya­sa ve re­ka­bet ku­ral­la­rı çer­çe­ve­sin­de yü­rü­tül­me­si­ni izler.
Ya­sa­la­ra ay­kı­rı­lık, re­ka­bet ku­ral­la­rı­nı ihlal, cen­til­men­lik il­ke­le­ri­ne uy­ma­ma gibi du­rum­la­rı di­ya­log yo­luy­la dü­zelt­me­ye ça­lı­şır. Üre­tim ve pa­zar­la­ma fa­ali­yet­le­ri es­na­sın­da tes­pit ede­ce­ği her türlü kaçak, tak­lit, tağ­şiş, teb­li­ğe uy­ma­ma, stan­dart dışı katkı mad­de­si kul­lan­ma gibi du­rum­la­rı yet­ki­li ma­kam­la­ra bil­di­rir.


Haber Merkezi

Büyük Zincir Marketler Çay Fiyatını Düşürüyor!

(ASKON) Rize Şube Başkanı Recep Ali Karakoyun,

Büyük Zincir Marketler Çay Fiyatını Düşürüyor!

Ka­ra­ko­yun, güçlü zin­cir mar­ket­le­rin, özel sek­tör­den kuru çayı çok ucuza al­dı­ğı­nı be­lir­te­rek çay sek­tö­rün­de­ki pi­ya­sa­yı boz­du­ğu­nu ve bunun çay üre­ti­ci­si­ne olum­suz yan­sı­dı­ğı­nı söy­le­di.

Ana­do­lu As­lan­la­rı İş Adam­la­rı Der­ne­ği (ASKON) Rize Şube Baş­ka­nı Recep Ali Ka­ra­ko­yun, çay sek­tö­rü ve çay ka­nu­nu ile il­gi­li önem­li açık­la­ma­lar­da bu­lu­nur­ken dik­kat çeken tes­pit­ler­de bu­lun­du.
Çay ka­nu­nu için Rize’deki önde gelen sivil top­lum ku­ru­luş tem­sil­ci­le­ri­nin el­le­ri­ni taşın al­tı­na koy­ma­dı­ğı­nı kay­de­den Ka­ra­ko­yun, bunun için ka­nu­nun çık­ma­sı­nın ge­cik­ti­ği­ni söy­le­di. Öte yan­dan Ka­ra­ko­yun, büyük mar­ket zin­cir­le­ri­nin kuru çayı özel sek­tör tem­sil­ci­le­rin­den ucuza al­dı­ğı için yaş çayın da müs­tah­sil­den çok ucuza alın­dı­ğı­nı dile ge­tir­di.
İşte Ka­ra­ko­yun’ un açık­la­ma­la­rı:
Rize’de yıl­lar­dır çay ka­nu­nu­nu tar­tı­şı­yo­ruz. Hala ba­kan­lık­ta. Yal­nız biz hala tas­lak­la il­gi­li bir şey bil­mi­yo­ruz. Keşke biz bunu tar­tış­say­dık. Bu tas­la­ğı biz bu­ra­da tar­tış­ma­lıy­dık. STK’lara so­rul­ma­dı. Sa­nı­rım sa­de­ce ti­ca­ret odası, bor­sa­dan ve zi­ra­at oda­sın­dan görüş alın­mış. Ancak bu­ra­da si­ya­si par­ti­ler var, STK’lar var. Bu önem­liy­di. İnşal­lah ora­dan iyi bir çözüm gelir. Belki ba­kan­lık ora­dan bir tas­lak gön­de­recek bu­ra­ya alın tar­tı­şın diye. Belki bu sefer yine süreç uza­ya­cak. Ben öyle gö­rü­yo­rum ki bu iş ağır aksak iler­ler­se çay ka­nu­nu se­ne­ye de ye­tiş­mez.
5 Lira Olsa da An­la­mı Yok
Bugün çay 5 TL olsa bile bir an­la­mı yok. Çünkü bir pi­ya­sa yok. İnsan­lar is­te­di­ği fi­ya­ta çay alı­yor. Çayda taban fi­ya­tı tar­tı­şı­yo­ruz. Tar­tı­şa­lım ama taban fiyat ol­du­ğu zaman emin olun ki bir­çok şey dü­ze­le­bi­lir. Çok güçlü büyük mar­ket fir­ma­la­rı var. Bun­lar üç harf­ten olu­şan süper mar­ket­ler. Bu mar­ket­ler, bu­ra­da­ki çay fir­ma­la­rı­na ge­li­yor­lar. Di­yor­lar ki ‘ben sen­den 18 li­ra­ya çay alı­yo­rum’, çay firma sa­hi­bi de diyor ki ‘ben bunu 18 li­ra­ya mal ede­mem’ o mar­ket sa­hip­le­ri de ‘eder­sin, dev­let 3.87 lira verdi ya sen o çayı üre­ti­ci­den git 2.30 al’ diyor. Bu­ra­da böyle bir kayıp var. Ara­da­ki kayıp para ne müs­tah­si­lin ne özel sek­tö­re gi­di­yor. Mar­ket zin­ci­ri oluş­tur­muş büyük fir­ma­lar 16-17 li­ra­ya çayın fi­ya­tı­nı be­lir­li­yor.
Çayı Ka­nu­na Bağ­la­ya­cak­sı­nız
Bu iş şöyle dü­ze­lecek. Çayın tar­la­dan top­lan­ma­sı­nı bir ka­nu­na bağ­la­ya­cak­sı­nız. Ca­te­ring fir­ma­la­rı olu­şa­cak. Bu fir­ma­lar­la çay fab­ri­ka­la­rı an­la­şa­cak. Halk bu fir­ma­lar­la ko­nu­şup ça­yı­nı sağ­lık­lı bir şe­kil­de top­lat­tı­ra­cak. İkin­ci­si fab­ri­ka­da çayın iş­le­me ko­şul­la­rı­nı be­lir­le­ye­ce­ğiz. Çayın pi­ya­sa­da­ki sa­tı­şı kont­rol al­tı­na alın­ma­lı. Bugün bir firma ÇAY­KUR’dan çayı alıp 1.5 li­ra­nın al­tın­da sa­ta­bi­li­yor, daha çok müş­te­ri gel­sin diye. Ama bunun böyle ol­ma­ma­sı ge­re­ki­yor.
Bizim en büyük so­ru­nu­muz yok. Çayın her dalda ka­nun­la mu­hak­kak ko­run­ma­sı lazım. Eğer böyle ol­maz­sa her yıl aynı sı­kın­tı­lar ola­cak.


Haber Merkezi

Türkiye Kara Harp Okulunu 5’inci Olarak Bitiren Kalkandereli Subayı Konuşuyor!

Kara Harp Okulu’nun ilk ba­şör­tü­lü öğ­ren­ci­si olan Kal­kan­de­re­li Mü­ber­ra Öz­türk, dip­lo­ma­sı­nı Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral Yaşar Güler’in elin­den ala­rak mezun oldu. Okulu 5’inci ola­rak bi­ti­ren Teğ­men Öz­türk, Kara Harp Okulu ta­ri­hi­nin ilk ba­şör­tü­lü su­ba­yı oldu.

Kara Harp Okulu 2017-2018 Yılı Eği­tim ve Öğ­re­tim Yılı Açı­lış Tö­re­ni’nin ar­dın­dan, Rize’nin Kal­kan­de­re il­çe­sin­den Mü­ber­ra Öz­türk, Kara Harp Okulu ta­ri­hi­nin ilk ba­şör­tü­lü öğ­ren­ci­si ola­rak eği­ti­mi­ne baş­la­mış­tı.
Milli Sa­vun­ma Üni­ver­si­te­si (MSÜ) Kara Harp Okulu Dip­lo­ma Alma ve San­cak Devir Tes­lim Tö­re­ni’yle Öz­türk, Kara Harp Okulu’nu 5’inci ola­rak bi­ti­re­rek mezun oldu.
DİPLO­MA­SI YAŞAR GÜLER’DEN
Kara Harp Okulu ta­ri­hi­nin ilk ba­şör­tü­lü su­ba­yı olan Teğ­men Mü­ber­ra Öz­türk, dip­lo­ma­sı­nı Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral Yaşar Güler’in elin­den aldı.
İsmi­nin anons edil­me­si­nin ar­dın­dan sah­ne­den inen Güler, Teğ­men Öz­türk’e dip­lo­ma­sı­nı tak­dim etti.
MÜ­BER­RA ÖZ­TÜRK KİMDİR?
Kara Harp Okulu’nu 5. ola­rak ola­rak bi­ti­ren Teğ­men Mü­ber­ra Öz­türk, 1999 yı­lın­da Rize’nin Kal­kan­de­re il­çe­sin­de doğdu. Seyfi ve Emine Öz­türk’ün 8 ço­cu­ğun­dan 8.​inci ola­rak dün­ya­ya gelen Öz­türk ilk, orta ve lise eği­ti­mi­ni Rize’de ta­mam­la­dı.
BA­ŞÖR­TÜ­SÜ YA­SA­ĞI KALK­TI
Milli Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı’nca Şubat 2017’de ya­pı­lan dü­zen­le­mey­le TSK’da ba­şör­tü­sü ya­sa­ğı kalk­mış­tı.
İste­yen kadın su­bay­lar ve ast­su­bay­la­rın ba­şör­tü­sü ta­ka­bil­me­si­nin önü açıl­mış­tı.
Uy­gu­la­ma as­ke­ri öğ­ren­ci­le­ri de kap­sı­yor.
Daha önce Hava Harp Okulu’na Merve Gür­büz isim­li bir öğ­ren­ci de ba­şör­tü­lü ola­rak kabul edil­miş­ti.


Haber Merkezi

ÇAYKUR, Temmuz Ayı Yaş Çay Bedeli Ödemelerine Başladı

ÇAY­KUR Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya Alim, tem­muz ayın­da alı­nan 172 bin 317 ton yaş çay kar­şı­lı­ğın­da öde­necek 670 mil­yon 889 bin li­ra­nın üre­ti­ci­le­rin banka he­sap­la­rı­na ya­tı­rıl­dı­ğı­nı bil­dir­di.

Alim, mayıs ve ha­zi­ran ayın­da üre­ti­ci­ler­den al­dık­la­rı 314 bin 480 ton yaş çay kar­şı­lı­ğın­da öde­me­le­ri yap­tık­la­rı­nı söy­le­di.
Tem­muz ayın­da üre­ti­ci­ler­den al­dık­la­rı 172 bin 317 ton yaş çay kar­şı­lı­ğın­da ise 670 mil­yon 889 bin lira ödeme ya­pa­cak­la­rı­nı be­lir­ten Alim, “Üre­ti­ci­le­ri­miz pa­ra­la­rı­nı kendi banka he­sap­la­rın­dan çe­ke­bi­lecek. Bi­rin­ci sür­gün yaş çay be­de­li ola­rak üre­ti­ci­le­re top­lam 1 mil­yar 206 mil­yon 155 bin lira öde­me­yi ta­mam­la­mış ola­ca­ğız.” dedi.
Alim, öde­me­le­rin mayıs ayı or­ga­nik yaş çay farkı ola­rak 19 mil­yon 841 bin li­ra­nın da üre­ti­ci he­sap­la­rı­na ak­ta­rıl­dı­ğı­nı söz­le­ri­ne ek­le­di.


Haber Merkezi

Rizeli Balıkçılara Hava Muhalefeti Engeli

Geçen sezon um­du­ğu­nu bu­la­ma­yan Ri­ze­li ba­lık­çı­lar, bugün de­niz­de­ki hava şart­la­rı­nın bozuk ol­ma­sın­dan do­la­yı ilk gün de­ni­ze çı­ka­ma­sa da bu yılki av se­zo­nun­da is­tav­rit ve ham­si­den yana umut­lu ol­du­ğu­nu dile ge­tir­di.

Tür­ki­ye’de ol­du­ğu gibi Rize’de de av ya­sa­ğı 1 Eylül iti­ba­riy­le kalk­sa da, tüm ha­zır­lık­la­rı­nı ta­mam­la­ma­la­rı­na rağ­men Ri­ze­li ba­lık­çı­lar bu yıl se­zo­nun ilk gü­nün­de hava şart­la­rı­nın kötü ol­ma­sın­dan do­la­yı de­ni­ze çı­ka­ma­ya­rak, umut­la­rı­nı ya­rı­na er­te­le­di. Bir­çok ba­lık­çı­nın ilk günde hava şart­la­rı­na bağlı ne­den­ler­den ötürü ‘Vira Bis­mil­lah’ di­ye­me­me­si­ne rağ­men se­zon­dan umut­lu ol­duk­la­rı­nı dile ge­ti­re­rek, hamsi ve is­tav­ri­tin bu yıl bol ola­ca­ğı­nı ifade etti.
‘ Ata­han 53’ isim­li ba­lık­çı tek­ne­si­nin kap­ta­nı Ahmet Tuhan, bu yıl da se­zon­dan umut­la­rı ol­du­ğu­nu dile ge­ti­re­rek “Yeni sezon ha­yır­lı uğur­lu olsun. Ka­za­sız be­la­sız baş­la­ma di­le­ğiy­le. Her sene ol­du­ğu gibi bu sene de bir umut­la baş­la­ya­ca­ğız in­şal­lah. Pa­la­mut bu yıl az gö­rü­nü­yor. İstav­rit geçen za­man­la­ra göre daha iyi. Ha­va­lar biraz daha so­ğu­yun­ca belki pa­la­mut çı­ka­bi­lir. Bu akşam de­ni­ze açı­la­ca­ğız ama hava ko­şul­la­rı pek uygun değil, o ne­den­le çıkıp bir do­la­şa­cağız. Sa­de­ce çıkıp bir keşif ya­pa­ca­ğız, fakat av­cı­lı­ğa bir mü­sa­ade ola­ca­ğı­nı bu gece san­mı­yo­rum. Bu sene umu­du­muz hamsi ve is­tav­rit­ten yana, yıl hamsi ve is­tav­rit yılı ola­cak gibi du­ru­yor” dedi.
“De­ni­zin işi belli olmaz”
Balık fi­yat­la­rı­nın de­ni­zin bol­lu­ğu­na göre de­ği­şe­ce­ği­ni dile ge­ti­ren kap­tan Tuhan, “Fi­yat­la­rın du­ru­mu de­ni­zin ve ha­va­nın du­ru­mu­na göre fark­lı­lık gös­te­recek. Balık bol olur­sa ucuz, az olur­sa pa­ha­lı olur. Bu iş biraz da de­ni­zin du­ru­mu­na bakar. De­di­ğim gibi ham­si­den yana umu­du­muz fazla. Geç­ti­ği­miz yıl bol mik­tar­da hamsi vardı ancak stan­dart bo­yut­la­ra ulaş­ma­dı­ğı için dev­le­ti­miz ya­sak­la­mış­tı. Bu yıl öyle ol­ma­ya­ca­ğı­nı umut edi­yo­ruz ama de­di­ği­miz gibi de­ni­zin işi belli olmaz” şek­lin­de ko­nuş­tu.
“Yüce rab­bi­miz bol rızık verir”
Ba­lık­çı­lık mes­le­ğin­den bir­çok in­sa­nın ekmek ye­di­ği­ni ha­tır­la­tan Ali Kurt ise Eylül ayın­da ba­lık­tan yana umut­lu ol­duk­la­rı­nı dile ge­ti­re­rek, “2021-2022 se­zo­nu­muz açı­lı­yor. Ön­ce­lik­le her­ke­se ha­yır­lı uğur­lu olsun. Al­dı­ğı­mız bil­gi­le­re göre pa­la­mut şu anda nor­mal yo­ğun­luk­ta gö­rü­nü­yor. Umu­du­muz eylül ayı­nın onun­dan iti­ba­ren eli­miz­de ba­ya­ğı ba­lı­ğın ol­ma­sı yö­nün­de. İnşal­lah yüce rab­bim bol bol verir. Rız­kı­mız bol olur. Her­kes çoluk ço­cu­ğu­na ekmek gö­tü­recek. 24 saat ile 48 saat ara­sın­da de­ği­şen bir iş. Yo­ru­cu bir iş. Bu mes­lek­ten onca kişi ekmek yiyor. İnşal­lah her şey mil­le­ti­mi­zin gön­lün­ce olur. Yüce rab­bi­miz bol rızık verir. İnsan­lar ço­lu­ğu­na ço­cu­ğu­na ekmek gö­tü­rür. Se­zo­nu­mu­zun is­te­di­ği­miz gibi git­me­si di­le­ğiy­le. Ko­ro­na has­ta­lı­ğı­na bi­re­bir­dir. Balık yiyin sağ­lık­lı kalın” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.


Haber Merkezi