RİZE’DE KADIN KOOPERATİFCİLİĞİ HER GEÇEN AY GÜÇLENİYOR

Bu­gün­kü dün­ya­da, Ka­dın­la­rı eko­no­mik ha­ya­tın dı­şın­da tu­ta­rak dünya ile re­ka­bet etmek müm­kün değil. Özel­lik­le glo­bal re­ka­be­tin gel­di­ği bu nok­ta­da karşı takım sa­ha­ya tam kadro çı­kar­ken sizin oyun­cu­la­rın ya­rı­sı­nı saha dı­şın­da tu­ta­rak maçı ka­zan­ma şan­sı­nız yok. O yüz­den de tüm kal­kın­ma eko­no­mist­le­ri hep aynı şeyi söy­lü­yor: Ka­dın­la­rı eko­no­mik ha­ya­tın dı­şı­na iten ül­ke­ler geri kal­ma­ya mah­kûm. İler­le­mek için ya­pıl­ma­sı ge­re­ken, ka­dın­la­rı is­tih­da­ma ka­ta­cak me­ka­niz­ma­la­rı ha­ya­ta ge­çir­mek. Kadın Ko­ope­ra­tif­le­ri nok­ta­sın­da Rize şeh­rin­de önem­li atı­lım­lar ha­ya­ta ge­çi­ril­me­ye baş­lan­dı.

Rize Be­le­di­ye­si Kadın Kül­tür Mer­ke­zi, Rize Kadın Ko­ope­ra­tif­le­ri­nin iş­bir­li­ğin­de Kül­tür Mer­ke­zi kar­şı­sı sa­hil­de ha­zır­la­nan ve on­lar­ca Ri­ze­li üret­ken ka­dın­la­rın ser­gi­le­ri­ni; Rize Va­li­si Kemal ÇEBER, Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi METİN zi­ya­ret ede­rek, bu nok­ta­da ye­şer­me­ye baş­la­yan eko­no­mik ge­li­şi­me­ler ve yö­re­ye özgü ürün­le­ri ha­ya­tın içine çek­mek ve yıl­lar sonra tek­rar­dan eko­no­mi­ye ka­zan­dır­ma nok­ta­sın­da oraya ko­nu­lan ba­şa­rı­nın ön­cü­le­ri­ni ve emek veren tüm ba­yan­la­rı teb­rik et­ti­ler.

Kaç­kar’ın etek­le­ri kadın ko­ope­ra­ti­fi, Ko­çi­ra Kadın Ko­ope­ra­ti­fi, Eb­ru­li Eller Kadın Ko­ope­ra­ti­fi, Rize Kadın El Sa­nat­la­rı Ko­ope­ra­ti­fi ve Be­le­di­ye kadın Kül­tür Mer­ke­zi­nin, ha­nım­la­ra el emek­le­ri­ni pa­zar­la­ma­la­rı­na imkan sağ­la­yan çar­şı­yı gezen Vali Çeber ve Baş­kan Metin, “Bakır, Resim, Cam, Yün örgü, Rize bezi, penye, iğne oyası, yö­re­sel örgü bebek, eniş­te lo­ku­mu vb. ürün­le­ri in­ce­le­ye­rek ko­ope­ra­tif baş­kan­la­rın­dan ürün­ler hak­kın­da bilgi al­dı­lar. Rize Va­li­si Çeber ve Baş­kan Metin; İlimiz kül­tü­rü­nü yan­sı­tan Ha­nım­la­rı­mı­zın yap­mış ol­du­ğu bir­bi­rin­den güzel ürün­le­ri, çok be­ğen­dik­le­ri­ni ifade et­ti­ler.
Ser­gi­nin oluş­tu­rul­ma­sın­da emeği geçen her­ke­se te­şek­kür et­ti­ler.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI