MEZAR TAŞLARI O MİLLETİN TAPUSUDUR

Rize’de bu­lu­nan Eski Türk Kül­tü­rü iz­le­ri­ni ta­şı­yan mezar taş­la­rı ko­ru­nu­yor.

Ana­do­lu’nun Türk­leş­me­siy­le ana vatan olan yurt­ta ka­lı­cı eser­ler ko­ru­nu­yor.
Ko­ru­nan ka­lı­cı eser­le­rin ba­şın­da mezar taş­la­rı var.
Rize’de ta­ri­he şa­hit­lik eden ve çok nadir bu­lu­nan mezar ta­şı­nı tah­rip ol­ma­ma­sı ve ça­lın­ma­ma­sı için ko­ru­duk­la­rı­nı söy­le­yen köy­lü­ler ’köyde aile me­zar­lı­ğı­mız­da bu­lu­nan mezar ta­şı­mız çok es­ki­dir.
Ta­ri­hi ko­nu­sun­da kesin bil­gi­miz yok ama biz­ler ça­lın­ma ve kı­rıl­ma teh­li­ke­si­ne karşı ko­ru­yo­ruz ’de­di­ler. Rize’de ta­ri­hi mezar taş­la­rı hak­kın­da araş­tır­ma­da bu­lu­nan emek­li Öğ­ret­men Osman Coş­kun ’mezar taş­la­rı o ül­ke­nin vatan ol­du­ğu işa­re­ti­dir.
Ül­ke­nin ta­pu­su­dur. Mem­le­ke­ti­miz­de ta­ri­hi eser­le­re sahip çı­ka­rak ko­ru­ma­lı­yız.
Bu­gü­ne kadar gelen de­ğer­ler kolay ka­za­nı­lan de­ğer­ler de­ğil­dir.
Va­ta­nın se­la­me­te ulaş­ma­sın­da bu­ra­da yatan gazi ve şe­hit­le­ri­mi­zin büyük payı var’ dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU