İlimizde Jandarma Operasyonları

Rize’de jan­dar­ma ta­ra­fın­dan bir ayda ger­çek­leş­ti­ri­len ope­ras­yon­lar­da 294 şüp­he­li şahıs hak­kın­da adli ve idari işlem ya­pıl­dı.

Rize Va­li­li­ği’nden ya­pı­lan açık­la­ma­ya göre, adli ma­kam­lar­dan alı­nan arama ka­rar­la­rı­na is­ti­na­den, jan­dar­ma so­rum­lu­luk böl­ge­sin­de, Ağus­tos 2021 Ayı içe­ri­sin­de arama ve yol kont­rol ça­lış­ma­sı yü­rü­tül­dü.
Ça­lış­ma­lar ne­ti­ce­sin­de 8 adet ruh­sat­sız ta­ban­ca, 102 litre kaçak/sahte al­kol­lü içki,1 litre al­kol­lü içki aro­ma­sı, 1 litre gli­se­rin, 7 adet alkol da­mıt­ma apa­ra­tı, 472 kök ke­ne­vir bit­ki­si, 1 adet uyuş­tu­ru­cu kul­lan­ma apa­ra­tı, 3,783 kubar esrar ele ge­çi­ril­miş olup, 27 şüp­he­li şahıs ya­ka­lan­dı.
Ay­rı­ca, diğer suç ve ka­ba­hat­ler­den do­la­yı 294 şüp­he­li şahıs hak­kın­da adli ve idari işlem ya­pı­la­rak ele ge­çi­ri­len mal­ze­me­le­re el ko­nul­du.


Haber Merkezi