ÇAYKUR TANITIM VE İKRAM TIR’I ZAFER’İN ZİRVESİ AFYONKARAHİSAR’DA

30 Ağus­tos Zafer Bay­ra­mı, Büyük Ta­ar­ruz ’un yıl dö­nü­mü et­kin­lik­le­ri kap­sa­mın­da Af­yon­ka­ra­hi­sar ili Ko­ca­te­pe’de dü­zen­le­nen tö­ren­ler­de, Çay­kur ta­nı­tım ve ikram TIR’ı va­tan­daş­la­ra çay ik­ra­mın­da bu­lun­du.

Af­yon­ka­ra­hi­sar Va­li­si Gök­men ÇİÇEK’in ka­tı­lı­mıy­la, Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri’nce Büyük Ta­ar­ru­zun baş­la­dı­ğı Ko­ca­te­pe’de tö­ren­ler dü­zen­len­di.

Şuhut’ta Ça­kı­rö­zü’nden Ko­ca­te­pe’ye bin­ler­ce va­tan­da­şın ka­tı­lı­mıy­la dü­zen­le­nen yü­rü­yüş­le sona eren Büyük Ta­ar­ruz ‘un 99. Yıl­dö­nü­mü et­kin­lik­le­ri kap­sa­mın­da Zafer Yü­rü­yü­şü ‘ne yur­dun dört bir ta­ra­fın­dan gelen bin­ler­ce kişi ka­tıl­dı. Çay­kur Genel Mü­dü­rü VE yk Baş­ka­nı Yusuf Ziya Alim’in ta­li­ma­tıy­la tö­ren­ler­de hazır bu­lun­du­ru­lan Çay­kur TIR’ı ka­tı­lan­la­ra çay ik­ra­mın­da bu­lun­du.
Çay­kur Genel Mü­dü­rü ve YK Baş­ka­nı Yusuf Ziya ALİM, “30 Ağus­tos Zafer Bay­ra­mı ba­ğım­sız­lık tut­ku­suy­la şaha kal­kan bir mil­le­tin onur­lu ve haklı des­ta­nı­dır. Bu zafer asil mil­le­ti­mi­zin asla esir edi­le­me­ye­ce­ği, şanlı bay­ra­ğın in­di­ri­le­me­ye­ce­ği ve eza­nın ise asla din­di­ri­le­me­ye­ce­ği­nin bütün dün­ya­ya ilan edi­li­şi­dir. Bizde kurum ola­rak böy­le­si an­lam­lı tö­ren­le­re ka­tı­la­rak va­tan­daş­la­rı­mız­la bir­lik­te olduk. Sev­gi­nin ve mu­hab­be­tin baş­lan­gı­cı olan in­sa­nı­mız gibi sıcak, çe­şit­li sıcak çay­la­rı­mı­zı ikram et­me­nin mut­lu­lu­ğu­nu ya­şa­dık.” dedi.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali Ka­val­cı