Monthly Archives: Eylül 2021

ÇAYKUR TANITIM VE İKRAM TIR’I ZAFER’İN ZİRVESİ AFYONKARAHİSAR’DA

30 Ağus­tos Zafer Bay­ra­mı, Büyük Ta­ar­ruz ’un yıl dö­nü­mü et­kin­lik­le­ri kap­sa­mın­da Af­yon­ka­ra­hi­sar ili Ko­ca­te­pe’de dü­zen­le­nen tö­ren­ler­de, Çay­kur ta­nı­tım ve ikram TIR’ı va­tan­daş­la­ra çay ik­ra­mın­da bu­lun­du.

Af­yon­ka­ra­hi­sar Va­li­si Gök­men ÇİÇEK’in ka­tı­lı­mıy­la, Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri’nce Büyük Ta­ar­ru­zun baş­la­dı­ğı Ko­ca­te­pe’de tö­ren­ler dü­zen­len­di.

Şuhut’ta Ça­kı­rö­zü’nden Ko­ca­te­pe’ye bin­ler­ce va­tan­da­şın ka­tı­lı­mıy­la dü­zen­le­nen yü­rü­yüş­le sona eren Büyük Ta­ar­ruz ‘un 99. Yıl­dö­nü­mü et­kin­lik­le­ri kap­sa­mın­da Zafer Yü­rü­yü­şü ‘ne yur­dun dört bir ta­ra­fın­dan gelen bin­ler­ce kişi ka­tıl­dı. Çay­kur Genel Mü­dü­rü VE yk Baş­ka­nı Yusuf Ziya Alim’in ta­li­ma­tıy­la tö­ren­ler­de hazır bu­lun­du­ru­lan Çay­kur TIR’ı ka­tı­lan­la­ra çay ik­ra­mın­da bu­lun­du.
Çay­kur Genel Mü­dü­rü ve YK Baş­ka­nı Yusuf Ziya ALİM, “30 Ağus­tos Zafer Bay­ra­mı ba­ğım­sız­lık tut­ku­suy­la şaha kal­kan bir mil­le­tin onur­lu ve haklı des­ta­nı­dır. Bu zafer asil mil­le­ti­mi­zin asla esir edi­le­me­ye­ce­ği, şanlı bay­ra­ğın in­di­ri­le­me­ye­ce­ği ve eza­nın ise asla din­di­ri­le­me­ye­ce­ği­nin bütün dün­ya­ya ilan edi­li­şi­dir. Bizde kurum ola­rak böy­le­si an­lam­lı tö­ren­le­re ka­tı­la­rak va­tan­daş­la­rı­mız­la bir­lik­te olduk. Sev­gi­nin ve mu­hab­be­tin baş­lan­gı­cı olan in­sa­nı­mız gibi sıcak, çe­şit­li sıcak çay­la­rı­mı­zı ikram et­me­nin mut­lu­lu­ğu­nu ya­şa­dık.” dedi.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali Ka­val­cı

RİZE’DE KADIN KOOPERATİFCİLİĞİ HER GEÇEN AY GÜÇLENİYOR

Bu­gün­kü dün­ya­da, Ka­dın­la­rı eko­no­mik ha­ya­tın dı­şın­da tu­ta­rak dünya ile re­ka­bet etmek müm­kün değil. Özel­lik­le glo­bal re­ka­be­tin gel­di­ği bu nok­ta­da karşı takım sa­ha­ya tam kadro çı­kar­ken sizin oyun­cu­la­rın ya­rı­sı­nı saha dı­şın­da tu­ta­rak maçı ka­zan­ma şan­sı­nız yok. O yüz­den de tüm kal­kın­ma eko­no­mist­le­ri hep aynı şeyi söy­lü­yor: Ka­dın­la­rı eko­no­mik ha­ya­tın dı­şı­na iten ül­ke­ler geri kal­ma­ya mah­kûm. İler­le­mek için ya­pıl­ma­sı ge­re­ken, ka­dın­la­rı is­tih­da­ma ka­ta­cak me­ka­niz­ma­la­rı ha­ya­ta ge­çir­mek. Kadın Ko­ope­ra­tif­le­ri nok­ta­sın­da Rize şeh­rin­de önem­li atı­lım­lar ha­ya­ta ge­çi­ril­me­ye baş­lan­dı.

Rize Be­le­di­ye­si Kadın Kül­tür Mer­ke­zi, Rize Kadın Ko­ope­ra­tif­le­ri­nin iş­bir­li­ğin­de Kül­tür Mer­ke­zi kar­şı­sı sa­hil­de ha­zır­la­nan ve on­lar­ca Ri­ze­li üret­ken ka­dın­la­rın ser­gi­le­ri­ni; Rize Va­li­si Kemal ÇEBER, Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi METİN zi­ya­ret ede­rek, bu nok­ta­da ye­şer­me­ye baş­la­yan eko­no­mik ge­li­şi­me­ler ve yö­re­ye özgü ürün­le­ri ha­ya­tın içine çek­mek ve yıl­lar sonra tek­rar­dan eko­no­mi­ye ka­zan­dır­ma nok­ta­sın­da oraya ko­nu­lan ba­şa­rı­nın ön­cü­le­ri­ni ve emek veren tüm ba­yan­la­rı teb­rik et­ti­ler.

Kaç­kar’ın etek­le­ri kadın ko­ope­ra­ti­fi, Ko­çi­ra Kadın Ko­ope­ra­ti­fi, Eb­ru­li Eller Kadın Ko­ope­ra­ti­fi, Rize Kadın El Sa­nat­la­rı Ko­ope­ra­ti­fi ve Be­le­di­ye kadın Kül­tür Mer­ke­zi­nin, ha­nım­la­ra el emek­le­ri­ni pa­zar­la­ma­la­rı­na imkan sağ­la­yan çar­şı­yı gezen Vali Çeber ve Baş­kan Metin, “Bakır, Resim, Cam, Yün örgü, Rize bezi, penye, iğne oyası, yö­re­sel örgü bebek, eniş­te lo­ku­mu vb. ürün­le­ri in­ce­le­ye­rek ko­ope­ra­tif baş­kan­la­rın­dan ürün­ler hak­kın­da bilgi al­dı­lar. Rize Va­li­si Çeber ve Baş­kan Metin; İlimiz kül­tü­rü­nü yan­sı­tan Ha­nım­la­rı­mı­zın yap­mış ol­du­ğu bir­bi­rin­den güzel ürün­le­ri, çok be­ğen­dik­le­ri­ni ifade et­ti­ler.
Ser­gi­nin oluş­tu­rul­ma­sın­da emeği geçen her­ke­se te­şek­kür et­ti­ler.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI

MEZAR TAŞLARI O MİLLETİN TAPUSUDUR

Rize’de bu­lu­nan Eski Türk Kül­tü­rü iz­le­ri­ni ta­şı­yan mezar taş­la­rı ko­ru­nu­yor.

Ana­do­lu’nun Türk­leş­me­siy­le ana vatan olan yurt­ta ka­lı­cı eser­ler ko­ru­nu­yor.
Ko­ru­nan ka­lı­cı eser­le­rin ba­şın­da mezar taş­la­rı var.
Rize’de ta­ri­he şa­hit­lik eden ve çok nadir bu­lu­nan mezar ta­şı­nı tah­rip ol­ma­ma­sı ve ça­lın­ma­ma­sı için ko­ru­duk­la­rı­nı söy­le­yen köy­lü­ler ’köyde aile me­zar­lı­ğı­mız­da bu­lu­nan mezar ta­şı­mız çok es­ki­dir.
Ta­ri­hi ko­nu­sun­da kesin bil­gi­miz yok ama biz­ler ça­lın­ma ve kı­rıl­ma teh­li­ke­si­ne karşı ko­ru­yo­ruz ’de­di­ler. Rize’de ta­ri­hi mezar taş­la­rı hak­kın­da araş­tır­ma­da bu­lu­nan emek­li Öğ­ret­men Osman Coş­kun ’mezar taş­la­rı o ül­ke­nin vatan ol­du­ğu işa­re­ti­dir.
Ül­ke­nin ta­pu­su­dur. Mem­le­ke­ti­miz­de ta­ri­hi eser­le­re sahip çı­ka­rak ko­ru­ma­lı­yız.
Bu­gü­ne kadar gelen de­ğer­ler kolay ka­za­nı­lan de­ğer­ler de­ğil­dir.
Va­ta­nın se­la­me­te ulaş­ma­sın­da bu­ra­da yatan gazi ve şe­hit­le­ri­mi­zin büyük payı var’ dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

İlimizde Jandarma Operasyonları

Rize’de jan­dar­ma ta­ra­fın­dan bir ayda ger­çek­leş­ti­ri­len ope­ras­yon­lar­da 294 şüp­he­li şahıs hak­kın­da adli ve idari işlem ya­pıl­dı.

Rize Va­li­li­ği’nden ya­pı­lan açık­la­ma­ya göre, adli ma­kam­lar­dan alı­nan arama ka­rar­la­rı­na is­ti­na­den, jan­dar­ma so­rum­lu­luk böl­ge­sin­de, Ağus­tos 2021 Ayı içe­ri­sin­de arama ve yol kont­rol ça­lış­ma­sı yü­rü­tül­dü.
Ça­lış­ma­lar ne­ti­ce­sin­de 8 adet ruh­sat­sız ta­ban­ca, 102 litre kaçak/sahte al­kol­lü içki,1 litre al­kol­lü içki aro­ma­sı, 1 litre gli­se­rin, 7 adet alkol da­mıt­ma apa­ra­tı, 472 kök ke­ne­vir bit­ki­si, 1 adet uyuş­tu­ru­cu kul­lan­ma apa­ra­tı, 3,783 kubar esrar ele ge­çi­ril­miş olup, 27 şüp­he­li şahıs ya­ka­lan­dı.
Ay­rı­ca, diğer suç ve ka­ba­hat­ler­den do­la­yı 294 şüp­he­li şahıs hak­kın­da adli ve idari işlem ya­pı­la­rak ele ge­çi­ri­len mal­ze­me­le­re el ko­nul­du.


Haber Merkezi