RİZE’DE KÖYLERE KURULAN OYUN PARKLARI ÇOCUKLARI SEVİNDİRDİ

Rize’de, ço­cuk­la­rın daha sağ­lık­lı ve gü­ven­li or­tam­da oy­na­ma­la­rı ve vakit ge­çir­me­le­ri ama­cıy­la Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı­nın da des­te­ğiy­le 70 köye oyun parkı ku­rul­du. Rize’de ço­cuk­la­rın daha sağ­lık­lı ve gü­ven­li or­tam­da oy­na­ma­la­rı ve vakit ge­çir­me­le­ri ama­cıy­la Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı­nın da des­te­ğiy­le 70 köye oyun parkı ku­rul­du.

Yeni tip Ko­ro­na­vi­rüs (Ko­vid-19) sü­re­cin­de va­tan­daş­la­rın köy­ler­de daha çok vakit ge­çir­me­ye baş­la­ma­sıy­la İl Genel Mec­li­si ve İl Özel İda­re­si ta­ra­fın­dan kır­sal alan­lar­da­ki alt­ya­pı ve üst­ya­pı ek­sik­lik­le­ri­nin gi­de­ril­me­si için ça­lış­ma baş­la­tıl­dı.
Söz ko­nu­su ek­sik­lik­le­rin yanı sıra ço­cuk­la­rın köy­ler­de daha sağ­lık­lı ve gü­ven­li or­tam­da oy­na­ma­la­rı ve vakit ge­çir­me­le­ri ama­cıy­la oyun parkı ih­ti­yaç­la­rı­nı da göz önün­de bu­lun­du­ran İl Özel İda­re­si, il ge­ne­lin­de ilk etap­ta nüfus yo­ğun­lu­ğu fazla olan 70 köye 2 kay­dı­rak, 2 sa­lın­cak, 1 tah­te­re­val­li, 1 ahşap otur­ma bankı ve 1 ahşap çar­dak­tan olu­şan oyun alan­la­rı ima­la­tı ger­çek­leş­tir­di.
Ça­lış­ma kap­sa­mın­da şu ana kadar mer­ke­zin yanı sıra, Ça­ye­li, Ar­de­şen, Pazar, Fın­dık­lı, Kal­kan­de­re, Gü­ney­su, İyi­de­re, İkiz­de­re, De­re­pa­za­rı ve Hem­şin il­çe­le­ri­ne bağlı köy­ler­de ço­cuk­lar için oyun park­la­rı ku­rul­du.
İl Genel Mec­li­si Baş­ka­nı İbra­him TÜRÜT, ga­ze­te­ci­le­re yap­tı­ğı açık­la­ma­da, park­la­rın hiz­me­te açıl­ma­sıy­la yak­la­şık 6 aydır yü­rüt­tük­le­ri pro­je­nin ne kadar ye­rin­de bir ça­lış­ma ol­du­ğu­nu gör­dük­le­ri­ni söy­le­di.
Fi­nans­ma­nın bir kıs­mı­nı Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğın­dan al­dık­la­rı­nı be­lir­ten TÜRÜT, “Park­lar ço­cuk­la­rı­mı­zın kul­la­nı­mı­na açıl­dı.
Ço­cuk­la­rı­mız ya­pı­mı biter bit­mez oyun park­la­rın­da bu­luş­tu­lar. Güzel bir hiz­met. Geri dö­nüş­le­rin­de çok olum­lu me­saj­lar aldık.” diye ko­nuş­tu. Baş­kan TÜRÜT, sal­gın sü­re­cin­de köy­le­re il­gi­nin art­tı­ğı­na dik­ka­ti çe­ke­rek, şun­la­rı kay­det­ti: “Pan­de­mi sü­re­ciy­le be­ra­ber köy­le­re doğru bir göçün de ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­ruz. Köy­le­ri­mi­ze yap­tı­ğı­mız alt­ya­pı ve üst­ya­pı ya­tı­rım­la­rı­mız­la be­ra­ber kon­fo­ru da ar­tır­dık­ça artık va­tan­daş­la­rı­mız köyde daha çok zaman ge­çir­di. Yav­ru­la­rı­mız köy­ler­de bir araya gelip oyun alanı bu­la­mı­yor­lar­dı. İnşal­lah bu ek­sik­li­ği de gi­der­miş ola­ca­ğız. Sa­de­ce oyun park­la­rıy­la bi­tir­me­ye­ce­ğiz. Ek ola­rak aile­le­rin de bu­ra­da rahat bir şe­kil­de zaman ge­çir­me­si­ni sağ­la­ya­cak diğer pro­je­le­ri de in­şal­lah bu sene içe­ri­sin­de ha­ya­ta ge­çir­me­yi dü­şü­nü­yo­ruz.” dedi.


Haber: Bay­ram Ali Ka­val­cı
Foto: Rize İl Genel Mec­lis Basın Bü­ro­su